Zoenpoging levert geen feitelijke aanranding op

Geplaatst op: 28 januari 2014

Een zoenpoging levert geen poging tot aanranding op. Dat heeft de rechtbank Gelderland bepaald (rb Gelderland, 15 maart 2013, ECLI:RBGEL:2013:BZ9305):

“[slachtoffer2] heeft verklaard dat een man, waarvan zij denkt dat het verdachte is, in de nacht van 3 op 4 december 2010 meerdere malen in haar slaapverblijf is geweest en gepoogd heeft haar te kussen terwijl zij in haar bed lag. De man zou met zijn handen op het bed van aangeefster hebben geleund zodat hij niet verder voorover kon vallen.  De man zou hierbij op “lineaal afstand” van haar hoofd zijn geweest, waarna aangeefster hem met twee handen heeft weggeduwd en vervolgens uit het slaapverblijf gezet. Hieruit volgt dat er, behalve door het wegduwen en het verblijf uitzetten van de man door aangeefster, geen fysiek contact tussen beide is geweest. De omstandigheid dat aangeefster – mogelijk op goede gronden – denkt dat de man als zij niets zou hebben gedaan haar een zoen zou hebben gegeven, betekent niet dat er sprake was van een voltooide aanranding in de zin van artikel 140 van het Wetboek van militair strafrecht, waarbij immers sprake moet zijn van een bedreiging of van een schending van de lichamelijke integriteit van de persoon. Een zoenpoging zonder dat het tot fysiek contact is gekomen levert niet een dergelijke schending op”

Lees meer >


Kus op de wang niet zonder meer ontuchtig

Geplaatst op: 20 januari 2014

Het geven van een kus op de wang, ook als dat onverhoeds gebeurd, is slechts een feit van een zeer gering afkeurenswaardig kaliber. Zo een onschuldige, bijna romantische, kus op de wang verliest dat  ontuchtige karakter meteen wanneer men de context ervan in ogenschouw neemt. Dit concludeerde de A-G bij een arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BP1379,

 


Van ontucht kan ook sprake zijn zonder feitelijke aanraking

Geplaatst op: 20 januari 2014

In deze op zich bijzondere zaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er sprake was van ontucht c.q. feitelijke aanranding van de eerbaarheid, zonder dat er enig lichamelijk contact is geweest tussen de verdachte en aangeefster. Het gaat om een zedenzaak waarbij de verdachte de woning van aangeefster was binnengedrongen en voor haar neus zich heeft afgetrokken.

Lees meer >


Verhouding ‘feitelijkheden’ en ‘ontuchtige handelingen’; per ongeluk aanraken

Geplaatst op: 16 januari 2014

Ontuchtige handeling kunnen wel dezelfde handeling  zijn als de feitelijkheid waarmee het slachtoffer wordt gedwongen tot het dulden van die ontuchtige handeling. Dit volgt uit HR 8 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:900:

Lees meer >


Dwang bij onverhoedse handelingen

Geplaatst op: 16 januari 2014

Uit HR 16 november 2004, LJN AR3040, NJ 2005/20 volgt dat van dwang sprake kan zijn als het onverhoedse karakter van het handelen van verdachte maakt dat het slachtoffer daardoor overvallen wordt en tijdig verzet voorkomen wordt.
En voorts volgt dit uit  HR 14 december 2010, LJN BO2603 waar het ging om handelingen van een werkgever jegens zijn werkneemster, waaronder een tongzoen en het knijpen in de borsten, die onverhoeds plaatsvonden waardoor de werkneemster zich niet tijdig kon verzetten. De Hoge Raad heeft deze zaak met art. 81 RO afgedaan
Het overvalkarakter van het ontuchtige handelen levert dan de geëiste dwang op.

Lees meer >


Wanneer is er sprake van ontuchtige handelingen?

Geplaatst op: 16 januari 2014

In veel zedenzaken is het de vraag of er door de verdachte ook ontuchtige handelingen zijn gepleegd. Zeker wanneer het hier gaat om handelingen die niet per definitie van seksuele aard zijn, kan hier goed verweer op worden gevoerd. De rechter moet dan vaststellen of de handelingen daadwerkelijk als ontuchtige handelingen zijn aan te merken.

Lees meer >


Zoenen van een politieagente niet ontuchtig

Geplaatst op: 17 december 2013

Onder omstandigheden kan het onverhoeds zoenen van een ander op de mond als ontuchtig worden aangemerkt. Dit is echter afhankelijk van de omstandigheden van het geval, en ook de beweegredenen van de verdachte. In casu ging het om een politieagente die door een haar ambtshalve bekend persoon werd gezoen tijdens het uitgaan. Het hof ‘s-Hertogenbosch heeft bij uitspraak van 8 november 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BO4155 de verdachte vrijgesproken omdat de zoen niet als een expliciete seksuele intentie werd ervaren.

Lees meer >


Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik

Geplaatst op: 15 december 2013

Het Openbaar Ministerie heeft een aanwijzing gemaakt die als leidraad dient voor de opsporing en vervolging van zaken van seksueel misbruik. De aanwijzing bevat regels met betrekking tot de opsporing en vervolging van seksueel misbruik waarbij aangever en verdachte elkaar al dan niet kennen. De aanwijzing is zowel  van toepassing op seksueel misbruik in de relationele sfeer (verkrachting, ontucht met misbruik van gezag, etc), maar ook seksueel misbruik waarbij aangever en dader elkaar niet kennen. De aanwijzing opsporing en vervolging van seksueel misbruik is in lijn met de bepalingen van het Verdrag van Lanzarote inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden