Filmen van seksuele handelingen strafbaar?

Geplaatst op: 06 september 2017

Is het filmen van seksuele handelingen strafbaar? Het antwoord op die vraag is niet altijd even makkelijk te geven. Het ligt aan de omstandigheden. Zo is het heimelijk filmen niet strafbaar op grond van ontucht (art. 246 / 247 Sr.), maar weer wel via artikel 139f Sr. Gaat het om het filmen van seksuele handelingen waarbij een minderjarige is betrokken, dan is dat weer strafbaar op grond van art. 240b, het vervaardigen van kinderporno. 

Lees meer >


Plasseks is ontuchtig

Geplaatst op: 05 september 2017

In 1972 kwam er een arrest over plasseks; het werd toen genoemd ‘In de mond wateren’. In het arrest (HR 31 oktober 1972, NJ 1973/39) oordeelt de Hoge Raad dat een handeling ‘onder omstandigheden’ ook zonder lichamelijke aanraking het karakter van een ontuchtige handeling kan hebben in de zin van art. 247 Sr (‘met iemand jonger dan zestien jaar ontuchtige handelingen plegen’). In de bewezenverklaring van het hof was niet alleen opgenomen dat de verdachte de penis van de jeugdige in zijn mond heeft gehouden en daaraan heeft gelikt, maar ook dat de
verdachte zich ‘ontuchtiglijk’ door de jeugdige in zijn mond heeft laten wateren. Tegen dit laatste onderdeel richt het cassatiemiddel zich, op de grond dat zonder lichamelijk contact nooit van een ontuchtige handeling sprake zou kunnen zijn.

Lees meer >


Heimelijk filmen – stiekem filmen naakte mensen

Geplaatst op: 31 augustus 2017

Door de Hoge Raad is inmiddels vastgesteld dat het heimelijk filmen van naakte mensen, meerderjarigen en minderjarigen, geen aanranding oplevert in de zin van artikel 246 Sr. Het heimelijk filmen is daarmee alleen strafbaar als het overtreding van artikel 139f Sr oplevert. Dat artikel stelt strafbaar het filmen met een verborgen camera in een woning of op een andere plaats die niet voor het publiek toegankelijk is. Het lijkt er op dat op grond van artikel 441b Sr het filmen in bijvoorbeeld een kleedhokje dat op het strand staat (en daarmee voor iedereen toegankelijk is), of het filmen van zich omkledende studentes in een openbare kleedruimte van een universitair sportcomplex, strafbaar is
gesteld.

Lees meer >


Rapport straffen bij ontucht – voor de strafmaatbepalende factoren

Geplaatst op: 14 september 2016

Rechters moeten duidelijker uitleggen hoe ze tot een bepaalde straf zijn gekomen, zo stelt de rapporteur Mensenhandel in een uitgebracht onderzoeksrapport. Voor dit onderzoek is een steekproef genomen uit alle vonnissen uit 2012 en 2013 waarin een dader veroordeeld is voor fysiek kindermisbruik. De steekproef bestaat uit 182 veroordelingen. Het gaat hier om de volgende wetsartikelen:

  • art. 244 Sr (seksueel binnendringen bij een kind beneden de 12 jaar),
  • art. 245 Sr (seksueel binnendringen bij een kind van 12 tot 16 jaar),
  • art. 247 Sr (ontucht met een kind beneden de 16 jaar),
  • art. 249 lid 1 (ontucht met een aan de zorg toevertrouwde minderjarige).

Van dit onderzoek is in februari 2016 ‘Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken’ gepubliceerd. Hierin werd de aard van de ontuchtzaken beschreven.

Voor de rechtspraktijk is met name hoofdstuk 4 interessant, te weten de factoren die van belang zijn voor het bepalen van de strafsoort en strafmaat door rechters.

Lees meer >


Verzonnen verkrachting, aanranding, seksueel misbruik

Geplaatst op: 19 augustus 2016

Regelmatig komt het voor dat iemand volkomen ten onrechte wordt beschuldigd van verkrachting, aanranding of seksueel misbruik. Een dergelijke beschuldiging wordt verzonnen uit wraak, jaloezie, of andere redenen. Zedendelicten, zoals verkrachting, aanranding en seksueel misbruik zijn ernstige feiten waarop hoge straffen zijn gesteld. Het is dus belangrijk dat uiteindelijk de waarheid boven water kan worden gehaald. Alleen via een zeer kritische en harde ondervraging tijdens een getuigenverhoor kan een advocaat aantonen dat de verkrachting is verzonnen door tegenstrijdigheden die aan het licht komen tijdens de ondervraging tijdens het getuigenverhoor. Het is belangrijk dat u hierbij wordt bijgestaan door een ervaren advocaat met veel kennis en ervaring in verhoortechnieken in verkrachtingszaken.

Lees meer >


Zoen op mond (voor slapen gaan) is geen ontucht

Geplaatst op: 06 juni 2016

Het als pleegouder zoenen van een kind op de mond, levert geen ontucht op. Dat heeft het gerechtshof Den Haag bepaald in een uitspraak van 8 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6573.

Lees meer >


Betasten om vrouw te verleiden om seks te hebben levert ontucht op

Geplaatst op: 03 juni 2016

In de zaak bij de rechtbank Haarlem, 1 augustus 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9775 ging het om een verdachte die geprobeerd had een meisje te verleiden tot seks. Daartoe had hij de slaapzak opengeritst en heeft hij haar bh-bandje losgemaakt en haar over de slaapzak betast.
De rechter komt tot een bewezenverklaring van ontucht, waarbij het – mijns inziens – hierbij met name ook een rol heeft gespeeld dat er sprake was van een groot leeftijdsverschil tussen de verdachte en het meisje dat dat de verdachte haar baas was.

Lees meer >


Informatiebrochure politieverhoor ontucht

Geplaatst op: 26 juli 2015

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor wegens de verdenking van ontucht? Het politieverhoor is voor een verdachte een van de belangrijkste fases in een strafrechtelijk onderzoek. Vaak heeft de politie al het nodige onderzoek gedaan voordat u wordt uitgenodigd voor een verhoor. Het is daarom belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereid.

Lees meer >


Handelingen verdachte hadden geen seksuele strekking

Geplaatst op: 09 maart 2015

Voor een veroordeling is vereist dat de handelingen die de verdachte worden verweten als zodanig ook hebben plaatsgevonden met een seksuele bijbedoeling. In de jurisprudentie zien we veel zaken waarin de handelingen zelf wellicht wat ongepast zijn, maar niet zijn gepleegd met een sesksuele bijbedoeling. Vanwege het ontbreken van deze seksuele strekking, komt de rechter dan tot een virjspraak.

Lees meer >


Feitelijke aanranding ook zonder lichamelijke aanraking

Geplaatst op: 10 februari 2014

Ook zonder dat er sprake is van lichamelijke aanraking kunnen seksuele handelingen wordt aangemerkt als feitelijke aanranding. In de jurisprudentie zien we hiervan meerdere voorbeelden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden