Naaktfoto is niet per definitie kinderporno

Geplaatst op: 07 december 2015

Niet iedere naaktfoto kan worden aangemerkt als kinderporno. Een naaktfoto kan pas als kinderporno worden aangemerkt als daarop een seksuele gedraging wordt weergegeven, waaronder echter ook kan worden verstaan het gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt van die persoon nadrukkelijk de ontblote vagina of de onblote borsten in beeld zijn gebracht. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden, 25 augustus 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BR5799. Wij zullen de uitspraak van de rechtbank uiteenzetten:

Lees meer >


Filmen in kleedhokje levert geen vervaardigen van kinderporno op

Geplaatst op: 07 oktober 2015

Het filmen in een kleedhokje waar meisjes zich omkleden, kan niet worden aangemerkt als het vervaardigen van kinderporno. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland, 17 maart 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:2161. Het gaat immers om gedragingen van de meisjes in hun natuurlijke omgeving waarbij niet expliciet wordt ingezoomd op de geslachtsdelen.

Lees meer >


Eisen dagvaarding/tenlastelegging bij kinderporno

Geplaatst op: 12 september 2015

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad over het ten laste leggen van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (Sr) volgt dat op grond van artikel 261 (Sv) een dagvaarding de opgave dient te behelzen van het feit dat aan de verdachte wordt verweten. De wezenlijke functie van de tenlastelegging brengt mee dat – en de opgave van het feit zal dan ook voldoen aan artikel 261 Sv indien – deze zo duidelijk is dat de verdachte zich naar behoren tegen het strafrechtelijke verwijt kan verdedigen. Aan de opgave van het feit in de tenlastelegging worden kort samengevat drie voorwaarden gesteld:
– het geheel moet in de eerste plaats duidelijk en begrijpelijk zijn,
– in de tweede plaats niet innerlijk tegenstrijdig en
– in de derde plaats voldoende feitelijk.

Uit de genoemde uitspraken vloeit voorts voort dat aan de wetsterm “afbeelding van een seksuele gedraging” in de zin van artikel 240b Sr in dit verband op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt.
In onder meer zijn arrest van 24 juni 2014 blijkt de Hoge Raad zich rekenschap te geven van de steeds groter wordende collecties kinderpornografie en de daaruit voorvloeiende problemen rondom het ten laste leggen, gelet op de volgende overweging:
“3.7 (…) in verband met de wenselijkheid in gevallen als de onderhavige van begrenzing van enerzijds de omvang van het voorbereidend onderzoek en anderzijds de omvang van het onderzoek ter terechtzitting, (…) [zou] de steller van de tenlastelegging zich bij voorkeur (…) moeten beperken tot het beschrijven van een gering aantal afbeeldingen, zo mogelijk ten hoogste vijf zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding van of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uitmaken.”

De Hoge Raad voegt daaraan toe dat het grootschalige karakter van het delict – na bewezenverklaring van de beperkte tenlastelegging – kan doorwerken in de strafoplegging.

Lees meer >


Informatiebrochure politieverhoor kinderporno

Geplaatst op: 26 juli 2015

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor wegens de verdenking van het bezit, vervaardigen en/of het verspreiden van kinderporno? Het politieverhoor is voor een verdachte een van de belangrijkste fases in een strafrechtelijk onderzoek. Vaak heeft de politie al het nodige onderzoek gedaan voordat u wordt uitgenodigd voor een verhoor. Het is daarom belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereidt.

Lees meer >


Geen bezit kinderporno bij temporary internetfiles

Geplaatst op: 03 mei 2015

Wanneer kinderporno wordt aangetroffen op een computer hoeft dat nog niet te betekenen dat bewezen kan worden dat de verdachte deze kinderporno in zijn bezit had. Dit geldt zeker ook kinderporno die wordt aangetroffen in de map ’temporary internetfiles’

Lees meer >


Beschikkingsmacht en opzet bij bezit kinderporno

Geplaatst op: 30 april 2015

Voor het aannemen van bezit van kinderporno dient aan een aantal criteria te zijn voldaan. In een conclusie van de advocaat-generaal bij een arrest van de Hoge Raad van 26 oktober 2010 (LJN BO1713) zijn deze citeria op een rij gezet.

Lees meer >


Kinderporno in deleted items en unallocated clusters

Geplaatst op: 30 april 2015

De “deleted items” bevatten volgens het dossier zogenaamde “gewiste” bestanden die zonder daarvoor bestemde software niet meer eenvoudig door de gebruiker te benaderen zijn. De “unallocated clusters” betreffen een niet toegewezen deel van de harde schijf. Bestandsnamen en mapstructuur zijn niet beschikbaar op dit gedeelte van de harde schijf. Met behulp van speciale software is het in veel gevallen mogelijk een deel van de door de gebruiker verwijderde bestanden en mappen te herstellen en weer te geven. Het is niet mogelijk een relatie tot een specifieke map te leggen. De oorspronkelijk plaats binnen de mappenstructuur op de computer blijft dan ook onbekend.

Lees meer >


Eisen tenlastelegging kinderporno

Geplaatst op: 30 april 2015

Ingevolge artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering dient een dagvaarding de opgave te behelzen van het feit dat aan de verdachte wordt verweten. De wezenlijke functie van de tenlastelegging brengt mee dat (-en de opgave van het feit zal dan ook voldoen aan artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering indien-) deze zo duidelijk is dat de verdachte zich naar behoren tegen het strafrechtelijk verwijt kan verdedigen. Aan de opgave van het feit in de tenlastelegging worden -kort samengevat- drie voorwaarden gesteld: het geheel moet in de eerste plaats duidelijk en begrijpelijk zijn, in de tweede plaats niet innerlijk tegenstrijdig en in de derde plaats voldoende feitelijk (ECLI:NL:HR:1998:ZD1030). Voorts mag en kan de tenlastelegging in combinatie met het dossier worden gelezen.

Lees meer >


Verspreiden naaktfoto minderjarige (ex-)vriendin is ook kinderporno

Geplaatst op: 15 februari 2015

Wanneer een naaktfoto van een minderjarige (ex-)vriendin wordt verspreid, valt dit ook onder de strafbaarstelling van kinderporno (240b Sr.). Evenwel kan voor wat betreft de straftoemeting rekening worden gehouden met de omstandigheden van het geval in die zin dat het toch hier gaat om een strafbaar handelen waarop de strafbaarstelling initieel niet ziet; werkstraf 40 uur.

Lees meer >


Software om kinderporno op te sporen

Geplaatst op: 05 februari 2015

Uit onderzoeken naar kinderporno blijkt dat de politie gebruik maakt van de volgende software om kinderporno op te sporen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden