Verdachte had computer met kinderporno erop gekocht van kennis na aanmaakdatum bestanden

Geplaatst op: 22 mei 2024

Uiteindelijk moet steeds worden vastgesteld dat een verdachte zelf de kinderporno heeft gedownload en op de computer heeft gezet. Een verweer dat een verdachte de computer had gekocht van een kennis en dat hij niet wist van de aanwezigheid van kinderporno op die computer kan onder omstandigheden slagen.

Steeds is de vraag

  • op welke datum de kinderpornografische afbeeldingen op de computer zijn gekomen
  • wie daarmee dan bezig is of kan zijn geweest
  • op welke datum de computer dan is gekocht

Lees meer >


Veroordeling voor belediging bij sexting

Geplaatst op: 17 december 2019

Het verspreiden van naaktfoto’s via social media wordt ook wel sexting genoemd. In de wet wordt het veelal gebracht onder de strafbaarstelling van belediging. We zien dat o.a. in Rechtbank Overijssel, 7 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3531:

Lees meer >


Hoge Raad: niet altijd sprake van kinderporno bij foto’s tussen jongeren

Geplaatst op: 15 april 2019

Aangenomen moet worden dat art. 240b Sr te ruim is geredigeerd, in die zin dat deze bepaling ook gevallen bestrijkt waarin volgens de wetsgeschiedenis strafrechtelijke aansprakelijkstelling achterwege kan of dient te blijven en noemt relevante factoren voor het bepalen van dergelijke gevallen. Deze gevallen zouden in de – bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel niet weersproken – visie van de Minister nader moeten worden omschreven in de Aanwijzing kinderpornografie. Omdat de Aanwijzing Kinderpornografie echter geen omschrijving in die zin omvat, is het aan de strafrechter om – ook al is voldaan aan alle bestanddelen van art. 240b Sr – in het soort gevallen dat is genoemd in de wetsgeschiedenis, aan de hand van door de HR genoemde factoren de vraag onder ogen te zien of het gedrag van de verdachte, alle omstandigheden in aanmerking genomen, van dien aard is dat het moet worden gekwalificeerd als het in die bepaling als misdrijf tegen de zeden strafbaar gestelde feit, en ingeval die vraag ontkennend wordt beantwoord de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging op de grond dat het bewezenverklaarde niet een strafbaar feit oplevert.

Lees meer >


Vrijspraak bij kinderporno in tempory internet files

Geplaatst op: 28 januari 2019

Vrijspraak van het bezit van dierenpornografische afbeeldingen die zich bevonden in de temporary internet files. Naar het oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat er sprake was van een bewuste vastlegging van het materiaal, omdat de bestanden automatisch door het systeem zijn aangemaakt. Wel is de conclusie dat de verdachte zich opzettelijk de toegang tot deze bestanden heeft verschaft via een geautomatiseerd netwerk of met gebruikmaking van een communicatiedienst (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 3 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4059).

Lees meer >


Wanneer gewoonte maken bezit kinderporno

Geplaatst op: 17 oktober 2017

Of er sprake is van een gewoonte van het bezit van kinderporno is afhankelijk van de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen, de frequentie waarmee kinderporno werd gedownload, en de duur van de periode dat de kinderporno werd binnengehaald. Hierbij hoeft er niet sprake te zijn van een commercieel oogmerk

Lees meer >


Categorische indeling tenlastelegging bij kinderporno leidt niet tot nietigheid dagvaarding

Geplaatst op: 14 oktober 2017

De rechtbank Oost-Brabant heeft in haar uitspraak van 5 juni 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3228 bepaalt dat de door de Hoge Raad voorgeschreven wijze van het ten laste leggen van kinderporno niet verplicht is. Een officier van justitie mag hier helaas van afwijken en de kinderpornografische afbeeldingen ook categorisch ten laste leggen.

Lees meer >


Kinderporno via realtime verbinding en peer-to-peer

Geplaatst op: 08 oktober 2017

In Rb Haarlem, 29 november 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BV0020 kwamen zo;n beetje alle verweren terug die we vaker zien in verschillende kinderpornozaken.

  • Realtime videoverbinding
  • Dubbeltellingen
  • Peer-to-peer downloaden
  • Unallocated clusters

Lees meer >


Sexting uitgelegd

Geplaatst op: 20 juli 2017

Sexting is een samenvoeging van de Engelse worden sex en texting en betreft het sturen van seksueel getinte berichten of foto’s of video’s, meestal via de smartphone. Onder kinderen is sexting populair. Consensuele sexting tussen minderjarige leeftijdsgenoten valt onder het experimenteergedrag dat in het huidige tijdsgewricht past bij
adolescenten. 

Lees meer >


Teruggave computers ondanks aantreffen kinderporno

Geplaatst op: 26 mei 2017

Vaak is het zo dat de officier na het aantreffen van kinderporno, zich op het standpunt zal stellen dat de computer moet worden onttrokken aan het verkeer omdat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd met de wet of het algemeen belang is.

Er volgt dan een afwijzing die als volgt wordt gemotiveerd:
“Vaststaat dat er kinderpornografisch materiaal op de inbeslaggenomen gegevensdragers van de verdachte staat. Gegevensdragers waarop kinderpornografisch materiaal is opgeslagen zijn voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang. Als uitgangspunt heeft dan ook te gelden dat dergelijke gegevensdragers ingevolge de artikelen 36b en 36d Sr worden onttrokken aan het verkeer.

Verzocht is om teruggave van de gegevensdragers, na verwijdering van de daarop voorkomende kinderpornografische beelden. Daarmee wordt verzocht een uitzondering te maken op voormeld uitgangspunt. De verdachte heeft echter niet gemotiveerd welk bijzonder persoonlijk belang hiermee gediend is. Daarnaast is evenmin nader gemotiveerd van welke concrete bestanden, waarvan het bezit niet in strijd is met de wet, teruggave wordt verzocht. Daarbij komt dat de verdachte zelf het risico heeft aanvaard dat strafbare en niet-strafbare gegevensbestanden op zijn gegevensdragers zijn vermengd. Het weer scheiden van deze bestanden vormt een onevenredig grote belasting voor de opsporingsdiensten.” (ECLI:NL:RBROT:2018:8802)

Dit is echter niet altijd terecht. In de jurisprudentie zien we nu een kentering. Steeds vaker besluiten rechters om de (geschoonde) computer terug te geven aan de verdachte, juist omdat op die computers ook andere belangrijke bestanden staan.

Lees meer >


Recidiverisico bij zedendelicten

Geplaatst op: 22 februari 2017

Over het recidiverisico van zedendelinquenten wordt niet adequaat gecommuniceerd in het strafproces. Dit komt doordat er te weinig gedeelde kennis is, blijkt uit het rapport ‘Gewogen risico’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Gedragsdeskundigen, reclasseringswerkers, officieren van justitie en rechters kennen bijvoorbeeld aan de term ‘gemiddeld risico’ een andere kans op recidive toe. Daardoor bestaat de kans dat zedendelinquenten onder- of overbehandeld worden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden