Wanneer gewoonte maken bezit kinderporno

Of er sprake is van een gewoonte van het bezit van kinderporno is afhankelijk van de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen, de frequentie waarmee kinderporno werd gedownload, en de duur van de periode dat de kinderporno werd binnengehaald. Hierbij hoeft er niet sprake te zijn van een commercieel oogmerk

Het een gewoonte maken van in bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager zou reeds kunnen bestaan bij een bezit van meerdere pornografische afbeeldingen of meerdere gegevensdragers met (een) pornografische afbeelding(en). Onder het ‘er een gewoonte van maken’ wordt verstaan een herhaling van delicten die door een herhaling van feitelijke handelingen tot stand komt, en waarbij telkens de intentie of de neiging het desbetreffende delict te plegen tot uitdrukking wordt gebracht. Onder omstandigheden kan die herhaling worden aangemerkt als ‘het maken van een gewoonte’ van het plegen van de bedoelde delicten. De gewoonte kan ook blijken uit de duur van het bezit of de wijze waarop men het bezit verkregen heeft. Zo kan het zijn dat de verdachte de afbeeldingen stukje bij beetje heeft verzameld en hij dus steeds weer nieuwe afbeeldingen in bezit heeft gekregen, daarmee tot uitdrukking brengend dat hij een gewoonte heeft gemaakt van het verzamelen, dus van het in bezit hebben van pornografische afbeeldingen.
Wat betreft de vereiste duur van de periode waarin deze herhalingen optreden is niet zonder meer een ondergrens te geven. Een gewoonte kan zich zelfs hebben gemanifesteerd indien de betreffende handelingen hebben plaatsgehad binnen een tijdsbestek van twee weken. Een hoge frequentie in een korte periode kan eventueel een gewoonte opleveren, terwijl een lage frequentie in een lange periode wellicht nog niet kan worden geduid als een gewoonte. De vastgestelde omstandigheden zijn telkens doorslaggevend.

> Meer informatie beoordelingskader gewoonte maken van kinderporno

HR 17 september 2009, ECLI:NL:HR:2013:702
De verdachte gedurende een periode van (in ieder geval) een aantal maanden afbeeldingen heeft gedownload, heeft opgeslagen en bewaard in ‘mappen’ in het geheugen van zijn computer, dan wel heeft gebrand op verschillende cd’s en dvd’s. Hij heeft dus in die periode het bezit van die afbeeldingen en gegevensdragers uitgebreid en aangevuld tot een verzameling van in totaal 5537 afbeeldingen. Daarna heeft hij die afbeeldingen nog ruim vijf jaar in zijn bezit gehouden of gehad.

HR 7 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8215
Verdachte heeft in een periode van bijna 3 jr telkens afbeeldingen en films gedownload, opgeslagen en bewaard in vele mappen, op 2 harde schijven en op 100-en dvd’s en dat hij aldus zijn bezit van die afbeeldingen en gegevensdragers in de loop van die periode heeft uitgebreid en aangevuld tot een verzameling die ongeveer 41.213 kinderpornografische multimediafiles bevat. Daarvan uitgaande heeft het Hof kunnen oordelen dat verdachte van het in bezit hebben van die afbeeldingen en gegevensdragers a.b.i. art. 240b Sr “een gewoonte heeft gemaakt.

Rb. Breda 29 april 2004, LJN AO8758
“Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte zich gedurende anderhalf jaar actief heft beziggehouden met het verzamelen en verspreiden van kinderporno (…). Bovendien is verdachte medebeheerder geweest van een box waardoor hij het uitwisselen van kinderpornografisch materiaal faciliteerde. Hierdoor heeft verdachte een gewoonte gemaakt van het voorhanden hebben van kinderporno. Dat de verdachte zich niet heeft bezig gehouden met de productie en verspreiding met commercieel oogmerk (…) is (…) niet relevant.”

Zie ook conclusie A-G mr. Aben (ECLI:NL:PHR:2013:793)

< Terug naar Meer informatie kinderporno
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden