Tenlastelegging grootschalige kinderpornografie

Geplaatst op: 10 augustus 2016

In HR 17 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3322 geeft de Hoge Raad nog eens weer hoe de tenlastelegging bij zaken met grootschalige kinderporno moet worden verwoord. Het is NIET de bedoeling dat er een verdeling in categorie komt, maar dat de tenlastelegging een representatieve selectie omvat van ten hoogste vijf afbeeldingen die volledig ten laste wordt gelegd.

Lees meer >


Vrijspraak bezit kinderporno bij vernietigde video

Geplaatst op: 29 juli 2016

De verdachte had een minderjarige tijdens het douchen gefilmd, maar kort daarna heeft hij dat filmpje direct vernietigd. Daardoor is niet meer vast te stellen wat de verdachte precies heeft gefilmd en hoe een en ander in beeld is gebracht. Veroordeling voor bezit / vervaardigen kinderporno vereist minimaal een focus op geslachtsdelen etc.. Dat kan niet worden aangetoond en daarom wordt verdachte vrijgesproken (Rb Zeeland West-Brabant, 28 april 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:2601)

Lees meer >


Selectie afbeeldingen in tenlastelegging kinderporno

Geplaatst op: 29 juli 2016

De rechtbank verklaart, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3322), de dagvaarding nietig omdat deze niet voldoet aan de eisen van het Wetboek van Strafvordering. Op de onderhavige tenlastelegging wordt een zakelijke weergave gegeven van wat er op de 63019 afbeeldingen te zien is. De tenlastelegging beperkt zich hiermee niet tot een beschrijving van een beperkte selectie afbeeldingen. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de tenlastelegging zich bij voorkeur zou moeten beperken tot het beschrijven van een selectie van een gering aantal afbeeldingen – zo mogelijk ten hoogste vijf – zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding van of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uitmaken. De rechtbank zal om die reden de tenlastelegging nietig verklaren (rb Midden-Nederland, 4 mei 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2523).

Lees meer >


Onduidelijkheid tenlastelegging kinderporno weggenomen door tonen foto’s op zitting

Geplaatst op: 29 juli 2016

In de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, 9 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1777 was in de tenlastelegging niet duidelijk genoeg beschreven op welke kinderpornografische foto’s deze tenlastelegging nu was toegesneden. Het ging om een beperkte hoeveelheid afbeeldingen. Daarom werd ervoor gekozen om de afbeeldingen op zitting te tonen om de onduidelijkheid weg te nemen.

Lees meer >


Slechts klein gedeelte kinderporno, geen straf opgelegd

Geplaatst op: 29 juli 2016

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, 22 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3789 ging het om een zeer bijzonder geval. De verdachte had zelf – steeds met toestemming van de ouders – foto’s gemaakt van minderjarige kinderen als naaktmodel. Deze foto’s waren al wat ouder en lag in de meeste gevallen niet de focus op de geslachtsdelen.
Voor een aantal foto’s, die wel als kinderporno werden aangemerkt, is de verdachte ontslagen van rechtsvervolging omdat het feit onder de gegeven omstandigheden niet strafbaar was. Het ging om foto’s van de 16-jarige dochter van verdachte, die samen met een achttienjarige vriendin stond afgebeeld. De dochter heeft hier destijds mee ingestemd en zij staat hier nog steeds achter. Niet is gebleken dat de afbeeldingen verder zijn verspreid of dat de dochter van verdachte door het vervaardigen en bewaren van de afbeeldingen is geschaad.
Voor het overige besloot de rechtbank geen straf op te leggen, mede ook vanwege het tijdsverloop.

Lees meer >


Nieuwe tenlastelegging in kinderporno-zaken

Geplaatst op: 06 juni 2016

In de nieuwe opzet voor tenlasteleggingen, die landelijk wordt toegepast, wordt een feitelijke beschrijving gegeven van hetgeen op de afbeeldingen is te zien in een algemene, maar concreet per type gedraging gegeven omschrijving. Hierdoor wordt een voldoende feitelijke inhoud gegeven aan de in de tenlastelegging gebezigde term “afbeelding van een seksuele gedraging”. De wet noch de Hoge Raad verplichten dat exact de handeling van elk afzonderlijk genoemd plaatje in de tenlastelegging wordt opgenomen. De tenlastelegging mag en kan in combinatie met het dossier worden gelezen. Daarbij heeft de officier van justitie gewezen op een zogenoemde collectiescan die zich in het dossier bevindt en waarin aan de hand van in het proces-verbaal vermelde criteria de elementen van de seksuele gedraging die men tegenkomt zijn geturfd. Op die manier kan de rechtbank zich een goed oordeel van de gehele collectie vormen. Daarnaast is een map met daarin een doorsnede van de aangetroffen kinderporno als stuk van overtuiging voorhanden, welke foto’s ter terechtzitting ook zijn getoond (Gerechtshof Den Haag, 12 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:2872).

Lees meer >


Sexting onder voorwaarden niet strafbaar

Geplaatst op: 07 maart 2016

Sexting is het verspreiden van naaktfoto’s via social media of whatsapp, of mail. Wanneer het gaat om een minderjarige die naakt op de afbeelding staat, kan het verspreiden van die afbeelding worden aangemerkt als het verspreiden van kinderporno (art. 240b Sr.). De Hoge Raad heeft nu in zijn arrest van 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:213 aangegeven dat dit verspreiden onder omstandigheden geen strafbaar feit oplevert.

Lees meer >


Indigo-aanpak – voorwaardelijk sepot bij kinderporno

Geplaatst op: 21 januari 2016

De Indigo-aanpak staat voor: “Initiatief Niets Doen Is Geen Optie”. In samenwerking met het Regionaal Team Bestrijding Kinderporno van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, de regio Rotterdam-Dordrecht van Reclassering Nederland en Het Dok, forensische GGZinstelling in Rotterdam, zijn twee afdoeningswijzen ontwikkeld voor verdenkingen waarin op basis van de op dat moment beschikbare informatie (slechts) sprake is van een verdenking met betrekking tot kinderporno, zoals hierboven beschreven.

Lees meer >


Bezit van kinderporno nader uitgelegd

Geplaatst op: 21 januari 2016

Wanneer is er sprake van het in het bezit hebben van kinderporno? Die vraag speelt in veel strafzaken. Aan de hand van voorbeelden zullen wij uiteenzetten wanneer er nu sprake is van bezit van kinderporno en wanneer niet.

Openen attachment

Het openen van een attachment levert nog geen bezit van kinderporno op. Ook het opslaan van een attachment, zonder voorafgaande inzage, levert geen bezit van kinderporno op. Van bezit van kinderporno is slechts sprake wanneer in rechte vast is komen te staan dat de ontvanger kennis heeft genomen van de inhoud en strekking van het bestand, maar dit vervolgens niet heeft gewist. Het enkele downloaden van een onbekend bestand is daarom niet strafbaar (Kamerstukken II, 2001 – 2002, 27745, nr. 14, p. 16.).

Zie ook:

Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik


Virtuele kinderporno is ook strafbaar

Geplaatst op: 09 december 2015

Virtuele kinderporno is ook strafbaar. Het moet dan wel gaan om realistische afbeeldingen, die niet van echt zijn te onderscheiden. Op die manier kan virtueel vervaardigde materiaal, dat voldoet aan de vereiste levensechtheid worden aangemerkt als kinderporno (zie bijv. Rechtbank Rotterdam, 21 maart 2011, LJN: BP9776). Volgens de aanwijzing kinderpornografie van het Openbaar Ministerie zouden ook niet-realistische afbeeldingen als kinderporno aangemerkt kunnen worden in verband met het suggestieve- en subcultuur bevorderende karakter. Dit standpunt gaat echter verder dan de bedoelingen van de wetgever om de reikwijdte te beperken tot realistische afbeeldingen. Ook het hof ‘s-Hertogenbosch gaat uit van die beperkte uitleg (Hof ‘s-Hertogenbosch, 14 april 2011, LJN: BQ1179).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden