Wanneer is seks tussen minderjarige kinderen strafbaar / ontucht?

Seks tussen minderjarige kinderen is niet altijd strafbaar. Sowieso is seks met een minderjarige vaak wel toegestaan wanneer de minderjarige 16 jaar of ouder is, mits er geen sprake is van misbruik of dwang. Seks met een minderjarig kind dat jonger is dan 16, is onder omstandigheden ook toegestaan. Er gelden wel strenge eisen.

Beoordelingskader seks tussen minderjarige kinderen

Uit de wetsgeschiedenis en de vigerende jurisprudentie blijkt dat er zich omstandigheden kunnen voordoen, dat handelingen als hier bedoeld, met personen tussen de twaalf en zestien jaren, niet zonder meer als ontuchtig kunnen worden aangemerkt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen jeugdigen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen en tussen wie een affectieve relatie bestaat. Door en namens verdachte is een beroep gedaan op de aanwezigheid van deze (uitzonderings)situatie.

De Hoge Raad heeft bij arrest van 30 maart 2010 (LJN: BK4794) uitgemaakt dat een scherpe afgrenzing van dergelijke omstandigheden in zijn algemeenheid niet valt te geven en dat de beantwoording van de vraag of daarvan sprake is in belangrijke mate aankomt op de aan de feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval.

Uit de jurisprudentie volgt dat we wel aan bepaalde eisen moet zijn voldaan:

  • Bestaan van een affectieve relatie tussen verdachte en aangeefster
  • Nadrukkelijke instemming van aangeefster met de gedragingen.
  • Gering leeftijdsverschil

> Wanneer is seks tussen kinderen strafbaar?

Voorbeelden van geen ontucht

Voorbeelden van strafzaken waarbij seks met een minderjarige onder de 16 niet als ontucht werd aangemerkt zijn:

  • Gerechtshof Leeuwarden, 17 augustus 2010, LJN: BN4187

Voorbeelden wel ontucht

Voorbeelden van strafzaken waarbij seks met een minderjarige onder de 16 wel als ontucht werd aangemerkt zijn:

  • 15 jarige jongen, met 12 jarig meisje (HR 15 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016)
  • 21 jarige jongen, met 15 jarig meisje (Rb Midden-Nederland, 23 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7630)

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden