Geen verleiding minderjarige tot ontucht (art. 248a Sr.) ondanks leeftijdsverschil en positie

Geplaatst op: 25 juni 2018

Een (gemeente)raadslid en/of fractievoorzitter/-lid van de CDA zou volgens de tenlastelegging een minderjarige opzettelijk hebben verleid tot ontuchtige handelingen. De beschuldigingen kloppen, maar de rechtbank komt tot een vrijspraak nu niet duidelijk blijkt dat de verdachte aangeefster echt had verleid tot de ontuchtige handelingen (Rechtbank Rotterdam, 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6000).

Lees meer >


Afwezigheid van alle schuld bij ontucht met minderjarige

Geplaatst op: 23 december 2017

Het hebben van seksueel contact met een minderjarige, jonger dan 16, is in beginsel strafbaar. Er gelden echter hierop twee uitzondering:

  1. wanneer het gaat om seksueel contact tussen jongeren, in het kader van een affectieve relatie, waarbij er sprake is van een gering leeftijdsverschil en het met instemming is gebeurd
  2. wanneer de verdachte mocht vertrouwen op misleidende informatie van de ander over de leeftijd

In dat laatste geval kan de verdachte nee beroep doen op feitelijke dwaling hetgeen uiteindelijk afwezigheid van alle schuld oplevert. Dit is een schulduitsluitingsgrond en leidt tot ontslag van alle rechtsvervolging. De verdachte is dan niet strafbaar. In de praktijk blijkt dat dit beroep echter zelden wordt gehonoreerd. 

Lees meer >


Werkstraf bij ontucht met kind

Geplaatst op: 07 december 2017

Over het algemeen wordt ontucht met een kind bestraft met een gevangenisstraf vanaf de 6 maanden. Toch zien we ook steeds vaker uitspraken waarbij de rechter rekening houdt met een meer vrijwillig karakter van het seksuele contact en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en op basis daarvan een werkstraf oplegt in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Lees meer >


Alleen werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor ontucht / misbruik kind

Geplaatst op: 20 september 2017

Het aantal strafzaken waar een verdachte bij ontucht / misbruik van kinderen wegkomt met alleen een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, wordt steeds minder. Steeds vaker zien we dat er gevangenisstraffen vanaf 4 – 6 maanden worden opgelegd. In een strafzaak waarbij het ging om ontucht met een dochter heeft de rechtbank Gelderland laatst echter heel mild gestraft, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Lees meer >


Geen straf bij seks tussen 16-jarige en 14-jarige, geen relatie, instemming

Geplaatst op: 20 september 2017

Verdachte, toen zelf zestien jaar, heeft op initiatief van het veertienjarige slachtoffer ontuchtige handelingen met haar verricht. Er is een filmpje van de handelingen gemaakt, dat later is verspreid. Schuldigverklaring zonder strafoplegging, gelet op de omstandigheden van het geval. Voor verdachte leek het, ook gelet op zijn leeftijd en ontwikkelingsfase, moeilijk om ten opzichte van het slachtoffer de juiste houding te bepalen en afstand te nemen en blijven nemen. De rechtbank gaat er van uit dat de seksuele handelingen, zoals bewezenverklaard, onderdeel hebben uitgemaakt van seksueel experimenteergedrag, waarbij soms grenzen kunnen worden overschreden, zoals ook in dit geval (Rb Noord-Holland, 11 juli 2017,ECLI:NL:RBNHO:2017:6725) .

Lees meer >


Seks met minderjarige en volwassene met instemming

Geplaatst op: 06 september 2017

Seks tussen een minderjarige (< 16 jaar) en een volwassene is in beginsel niet toegestaan, tenzij er sprake is van een gering leeftijdsverschil. Soms zien we ook zaken waarbij de minderjarige verklaart te hebben ingestemd met de seksuele handelingen en het ook echt gewild te hebben. Juridisch gezien maakt het echter niet uit. Ook vrijwillige seks met een minderjarige is strafbaar op grond van de artikelen 244 en 245 Sr.

Lees meer >


Plasseks is ontuchtig

Geplaatst op: 05 september 2017

In 1972 kwam er een arrest over plasseks; het werd toen genoemd ‘In de mond wateren’. In het arrest (HR 31 oktober 1972, NJ 1973/39) oordeelt de Hoge Raad dat een handeling ‘onder omstandigheden’ ook zonder lichamelijke aanraking het karakter van een ontuchtige handeling kan hebben in de zin van art. 247 Sr (‘met iemand jonger dan zestien jaar ontuchtige handelingen plegen’). In de bewezenverklaring van het hof was niet alleen opgenomen dat de verdachte de penis van de jeugdige in zijn mond heeft gehouden en daaraan heeft gelikt, maar ook dat de
verdachte zich ‘ontuchtiglijk’ door de jeugdige in zijn mond heeft laten wateren. Tegen dit laatste onderdeel richt het cassatiemiddel zich, op de grond dat zonder lichamelijk contact nooit van een ontuchtige handeling sprake zou kunnen zijn.

Lees meer >


Pollepel-arrest; ander dwingen pollepel bij zichzelf in te brengen levert geen verkrachting op

Geplaatst op: 31 augustus 2017

De Hoge Raad besliste in het zogenaamde pollepel-arrest dat het geval waarin iemand gedwongen wordt bij zichzelf een pollepel en het heft van een mes in de eigen anus te brengen en heen en weer te bewegen, niet voldoet aan de wettelijke bestanddelen van verkrachting (art. 242 Sr). Volgens de Hoge Raad kan uit het wetgevingstraject dat onder meer leidde tot de aanpassing van art. 242 Sr in 1991, niet worden afgeleid dat de wetgever de reikwijdte van art. 242 Sr ook in die zin heeft willen verruimen dat daaronder tevens seksuele handelingen zouden vallen die zijn gepleegd door een ander dan degene die de dwang heeft uitgeoefend.

Voor verkrachting in strafrechtelijke zin is volgens de Hoge Raad vereist dat de degene die de dwang uitoefent ook degene is die de binnendringende handeling verricht

Lees meer >


Seksueel getinte gesprekken met kinderen

Geplaatst op: 30 augustus 2017

In het algemeen lijkt te moeten worden aangenomen dat seksueel getinte gesprekken met kinderen niet strafbaar is. Gesprekken, mondeling of schriftelijk, via
communicatiemiddelen met kinderen (zoals bellen en chatten) vallen als zodanig niet onder het bereik van de zedenwetgeving.

Lees meer >


Aanwezig zijn bij ontuchtige handelingen

Geplaatst op: 28 augustus 2017

Het aanwezig zijn bij ontuchtige handelingen met een minderjarige is apart strafbaar gesteld in artikel 248c Sr. Het gaat hier evenwel op een bewust opgezette seksshow en niet zomaar de vaker voorkomende aanwezigheid bij het verrichten van ontuchtige handelingen met een minderjarige.
Het is de kennelijke bedoeling van de wetgever geweest een delict te ontwerpen dat betrekking heeft
op het aanwezig zijn bij een ‘seksshow’ waarin de jeugdige ‘optreedt’ (Kamerstukken II 2000/01, 27 745, nr. 3, p. 11). Dit duidt meer op een planmatig opgezette show bestemd voor een bepaald publiek, een indruk die ook uit andere delen van de wetsgeschiedenis ontstaat. De wetgever overwoog bijvoorbeeld dat de introductie van art. 248c Sr te maken had met de Nederlandse aansluiting bij het ILO‐verdrag inzake het verbod en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid.404 Voorts wijst de hiervoor vermelde tekst van Richtlijn 2011/93/EU in dezelfde richting (‘bedoeld voor een publiek’). De wettekst laat daarentegen, op zichzelf beschouwd, voor meer situaties ruimte.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden