Wanneer is er sprake van wederrechtelijk binnendringen?

Geplaatst op: 20 juni 2024

Ook het met de vingers komen tussen de schaamlippen van een vrouw wordt als seksueel binnendringen aangemerkt. Dit volgt uit o.a. een arrest van de Hoge Raad van 18 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6910..

Lees meer >


Geen straf bij seksueel handelingen tussen broer en zus in kindertijd

Geplaatst op: 27 mei 2024

In de uitspraak van de rechtbank Zeeland West-Brabant, van 22 mei 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3296 speelde iets bijzonders. De rechtbank heeft wel bewezen dat de broer seksuele handelingen bij de zus heeft verricht, maar heeft daarvoor geen straf opgelegd. Reden hiervoor was:

  • dat de seksuele handelingen plaatsvonden binnen een streng gereformeerd gezin.. Deze gezinssituatie was – zoals in het dossier uitvoerig is beschreven – zeer beklemmend. De reclassering beschrijft in haar advies van 7 juni 2023 dat er sprake was van een onveilige opvoedsituatie waarin geweld plaatsvond en er beperkt tot geen ruimte was voor persoonlijke ontwikkeling en/of eigenheid. Daardoor was sprake van een achterstand in mentale, sociaal emotionele en seksuele ontwikkeling. Verdachte heeft hulp gehad bij de instelling De Hoop om zijn leven op orde te krijgen.
  • Er was sprake van een gering leeftijdsverschil van tweeëneenhalf jaar tussen verdachte en aangeefster. Beiden waren minderjarig. De rechtbank neemt aan dat zij toentertijd in een vergelijkebare fase van hun seksuele ontwikkeling verkeerden.
  • Ook is er sprake van een enorm tijdsverloop sinds de feiten zijn gepleegd.
  • Er was instemming van aangeefster

De vraag is, gelet op voornoemde omstandigheden, welk strafdoel nu nog wordt gediend met het opleggen van een straf of maatregel. Verdachte heeft inmiddels hulp gehad bij De Hoop en nergens blijkt uit dat van een kans op recidive sprake is. Een strafrechtelijke reactie op het handelen van verdachte zou vanuit een oogpunt van vergelding wellicht aan de orde kunnen zijn. Dat is echter niet het primaire strafdoel in het jeugdstrafrecht. Gelet op de jeugdige leeftijd die verdachte ten tijde van het plegen van het feit had, de opvoedsituatie waarin verdachte het bewezenverklaarde feit heeft begaan, het strafblad van verdachte, en de schuldbewustheid die er bij verdachte is en het tijdsverloop, zal de rechtbank volstaan met een bewezenverklaring en niet overgaan tot het opleggen van een straf of maatregel.

Lees meer >


Affectieve relatie met een minderjarige hoeft niet strafbaar te zijn

Geplaatst op: 21 november 2023

Ontucht met een minderjarige is strafbaar gesteld in de wet (o.a. art. 245 en 247 Sr). Evenwel is het niet altijd strafbaar om seks te hebben met een minderjarige. Als uitgangspunt geldt is de jurisprudentie dat het niet strafbaar is wanneer twee minderjarige met elkaar seks hebben indien

  • er sprake is van een beperkt leeftijdsverschil
  • het seksueel contact plaatsvindt binnen het kader van een affectieve relatie
  • het met instemming plaatsvindt
  • de relatie als gelijkwaardig kan worden gezien

Het komt immers heel vaak voor dat ook jongeren onderling met elkaar seks hebben, ook als iemand nog geen 16 jaar oud is. Heel soms komt het ook voor dat het leeftijdsverschil groter is. Bijvoorbeeld een volwassene die een seksuele relatie heeft gehad met een minderjarige. Ook dat hoeft niet altijd strafbaar te zijn, zo zien we in de jurisprudentie.

Lees meer >


Sextortion strafbaarstelling

Geplaatst op: 08 mei 2020

‘Sextortion’ is een nieuw fenomeen. Van ‘sextortion’ is sprake als iemand eerst wordt verleid om een relatief onschuldig naaktbeeld te tonen of sturen en vervolgens deze beelden of webcamopnamen worden gebruikt om de persoon te dwingen tot meer – en steeds verdergaande – seksuele handelingen voor de webcam, onder de dreiging dat de beelden via internet worden verspreid. Als voorafgaand aan de sextortion de afbeeldingen of video’s zijn overgenomen uit de computer van het slachtoffer kan uiteraard ook computervredebreuk en installeren van kwaadaardige software ten laste worden gelegd (Zie Rb. Zeeland-West-Brabant 16 mei 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2873).

Lees meer >


Groot leeftijdsverschil alleen is onvoldoende voor andere feitelijkheid / misbruik uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht

Geplaatst op: 07 februari 2019

Het feit dat er een groot leeftijdsverschil bestond, is op zichzelf onvoldoende is om vast te kunnen stellen dat dit een feitelijk overwicht oplevert, laat staan dat dit overwicht door cliënt actief is ingezet om [slachtoffer] tot seksuele handelingen te dwingen of te bewegen. In dat verband wordt verwezen naar een uitspraak van de rechtbank Zwolle van 4 februari 2010 (LJN BL3209), waarin het ging om een vader die jarenlang seksuele handelingen had gepleegd bij zijn minderjarige dochter. De rechtbank kwam desalniettemin tot een vrijspraak van verkrachting:

‘Voorts staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat verdachte, door de vader/dochter-relatie en het leeftijdsverschil, feitelijk, fysiek en geestelijk overwicht had over aangeefster. Naar het oordeel van de rechtbank is uit de bewijsmiddelen echter niet gebleken van een situatie waarin verdachte, anders dan door het uitvoeren van de seksuele handelingen zelf, het overwicht actief heeft aangewend om aangeefster tot het ondergaan van de seksuele handelingen te dwingen. De rechtbank acht daarmee niet bewezen dat verdachte opzettelijk door dwingende feitelijkheden aangeefster tot het ondergaan van de seksuele handelingen heeft gebracht.’

Van hetzelfde laken een pak is HR 2 juni 2009, NJ 2009, 307. Het betrof toen een 15-jarig meisje dat gemasseerd werd door haar stiefvader, een voormalig sportmasseur. Het enkele leeftijdsverschil was onvoldoende voor het aannemen van psychische druk. Zie in dit verband ook nog HR 27 maart 2007, LJN AZ5707, NJ 2007, 288 m.nt. Reijntjes, waarin het feit dat er een feitelijk overwicht bestond door de relatie opa-kleinkind, onvoldoende was om dwang in de zin van art. 242 Sr aan te kunnen nemen. Het betrof een opa en een 12-jarig kind.”

Lees meer >


Misleiding minderjaring 248a via webcam

Geplaatst op: 10 januari 2019

Regelmatig zien dat verdachten ook zelf webcamsessies hebben met minderjarigen en daarvan opnamen maken met de computer. Dit valt sowieso onder het vervaardigen van kinderporno, maar kan ook worden aangemerkt als ontucht met een minderjarige (art. 247 Sr.) of misleiding (art. 248a Sr.). Dit zien we in de jurisprudentie terug.

Lees meer >


Geen verleiding minderjarige tot ontucht (art. 248a Sr.) ondanks leeftijdsverschil en positie

Geplaatst op: 25 juni 2018

Een (gemeente)raadslid en/of fractievoorzitter/-lid van de CDA zou volgens de tenlastelegging een minderjarige opzettelijk hebben verleid tot ontuchtige handelingen. De beschuldigingen kloppen, maar de rechtbank komt tot een vrijspraak nu niet duidelijk blijkt dat de verdachte aangeefster echt had verleid tot de ontuchtige handelingen (Rechtbank Rotterdam, 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6000).

Lees meer >


Afwezigheid van alle schuld bij ontucht met minderjarige

Geplaatst op: 23 december 2017

Het hebben van seksueel contact met een minderjarige, jonger dan 16, is in beginsel strafbaar. Er gelden echter hierop twee uitzondering:

  1. wanneer het gaat om seksueel contact tussen jongeren, in het kader van een affectieve relatie, waarbij er sprake is van een gering leeftijdsverschil en het met instemming is gebeurd
  2. wanneer de verdachte mocht vertrouwen op misleidende informatie van de ander over de leeftijd

In dat laatste geval kan de verdachte nee beroep doen op feitelijke dwaling hetgeen uiteindelijk afwezigheid van alle schuld oplevert. Dit is een schulduitsluitingsgrond en leidt tot ontslag van alle rechtsvervolging. De verdachte is dan niet strafbaar. In de praktijk blijkt dat dit beroep echter zelden wordt gehonoreerd. 

Lees meer >


Werkstraf bij ontucht met kind

Geplaatst op: 07 december 2017

Over het algemeen wordt ontucht met een kind bestraft met een gevangenisstraf vanaf de 6 maanden. Toch zien we ook steeds vaker uitspraken waarbij de rechter rekening houdt met een meer vrijwillig karakter van het seksuele contact en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en op basis daarvan een werkstraf oplegt in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Lees meer >


Alleen werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor ontucht / misbruik kind

Geplaatst op: 20 september 2017

Het aantal strafzaken waar een verdachte bij ontucht / misbruik van kinderen wegkomt met alleen een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, wordt steeds minder. Steeds vaker zien we dat er gevangenisstraffen vanaf 4 – 6 maanden worden opgelegd. In een strafzaak waarbij het ging om ontucht met een dochter heeft de rechtbank Gelderland laatst echter heel mild gestraft, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden