Plasseks is ontuchtig

Geplaatst op: 05 september 2017

In 1972 kwam er een arrest over plasseks; het werd toen genoemd ‘In de mond wateren’. In het arrest (HR 31 oktober 1972, NJ 1973/39) oordeelt de Hoge Raad dat een handeling ‘onder omstandigheden’ ook zonder lichamelijke aanraking het karakter van een ontuchtige handeling kan hebben in de zin van art. 247 Sr (‘met iemand jonger dan zestien jaar ontuchtige handelingen plegen’). In de bewezenverklaring van het hof was niet alleen opgenomen dat de verdachte de penis van de jeugdige in zijn mond heeft gehouden en daaraan heeft gelikt, maar ook dat de
verdachte zich ‘ontuchtiglijk’ door de jeugdige in zijn mond heeft laten wateren. Tegen dit laatste onderdeel richt het cassatiemiddel zich, op de grond dat zonder lichamelijk contact nooit van een ontuchtige handeling sprake zou kunnen zijn.

Lees meer >


Pollepel-arrest; ander dwingen pollepel bij zichzelf in te brengen levert geen verkrachting op

Geplaatst op: 31 augustus 2017

De Hoge Raad besliste in het zogenaamde pollepel-arrest dat het geval waarin iemand gedwongen wordt bij zichzelf een pollepel en het heft van een mes in de eigen anus te brengen en heen en weer te bewegen, niet voldoet aan de wettelijke bestanddelen van verkrachting (art. 242 Sr). Volgens de Hoge Raad kan uit het wetgevingstraject dat onder meer leidde tot de aanpassing van art. 242 Sr in 1991, niet worden afgeleid dat de wetgever de reikwijdte van art. 242 Sr ook in die zin heeft willen verruimen dat daaronder tevens seksuele handelingen zouden vallen die zijn gepleegd door een ander dan degene die de dwang heeft uitgeoefend.

Voor verkrachting in strafrechtelijke zin is volgens de Hoge Raad vereist dat de degene die de dwang uitoefent ook degene is die de binnendringende handeling verricht

Lees meer >


Seksueel getinte gesprekken met kinderen

Geplaatst op: 30 augustus 2017

In het algemeen lijkt te moeten worden aangenomen dat seksueel getinte gesprekken met kinderen niet strafbaar is. Gesprekken, mondeling of schriftelijk, via
communicatiemiddelen met kinderen (zoals bellen en chatten) vallen als zodanig niet onder het bereik van de zedenwetgeving.

Lees meer >


Aanwezig zijn bij ontuchtige handelingen

Geplaatst op: 28 augustus 2017

Het aanwezig zijn bij ontuchtige handelingen met een minderjarige is apart strafbaar gesteld in artikel 248c Sr. Het gaat hier evenwel op een bewust opgezette seksshow en niet zomaar de vaker voorkomende aanwezigheid bij het verrichten van ontuchtige handelingen met een minderjarige.
Het is de kennelijke bedoeling van de wetgever geweest een delict te ontwerpen dat betrekking heeft
op het aanwezig zijn bij een ‘seksshow’ waarin de jeugdige ‘optreedt’ (Kamerstukken II 2000/01, 27 745, nr. 3, p. 11). Dit duidt meer op een planmatig opgezette show bestemd voor een bepaald publiek, een indruk die ook uit andere delen van de wetsgeschiedenis ontstaat. De wetgever overwoog bijvoorbeeld dat de introductie van art. 248c Sr te maken had met de Nederlandse aansluiting bij het ILO‐verdrag inzake het verbod en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid.404 Voorts wijst de hiervoor vermelde tekst van Richtlijn 2011/93/EU in dezelfde richting (‘bedoeld voor een publiek’). De wettekst laat daarentegen, op zichzelf beschouwd, voor meer situaties ruimte.

Lees meer >


Rapport straffen bij ontucht – voor de strafmaatbepalende factoren

Geplaatst op: 14 september 2016

Rechters moeten duidelijker uitleggen hoe ze tot een bepaalde straf zijn gekomen, zo stelt de rapporteur Mensenhandel in een uitgebracht onderzoeksrapport. Voor dit onderzoek is een steekproef genomen uit alle vonnissen uit 2012 en 2013 waarin een dader veroordeeld is voor fysiek kindermisbruik. De steekproef bestaat uit 182 veroordelingen. Het gaat hier om de volgende wetsartikelen:

  • art. 244 Sr (seksueel binnendringen bij een kind beneden de 12 jaar),
  • art. 245 Sr (seksueel binnendringen bij een kind van 12 tot 16 jaar),
  • art. 247 Sr (ontucht met een kind beneden de 16 jaar),
  • art. 249 lid 1 (ontucht met een aan de zorg toevertrouwde minderjarige).

Van dit onderzoek is in februari 2016 ‘Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken’ gepubliceerd. Hierin werd de aard van de ontuchtzaken beschreven.

Voor de rechtspraktijk is met name hoofdstuk 4 interessant, te weten de factoren die van belang zijn voor het bepalen van de strafsoort en strafmaat door rechters.

Lees meer >


Sex tussen 15 jarige en 12 jarig kind

Geplaatst op: 28 mei 2016

In HR 15 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:415 ging het om een 15 jarige leerling van een middelbare school en die sex had met een 12 jarige leerling van een basisschool. Mede gelet op de ontwikkeling van verdachte en van aangeefster was er volgens de rechter geen sprake van een gelijkwaardige verhouding tussen verdachte en aangeefster. Ook speelde mee dat verdachte en aangeefster elkaar nauwelijks kenden en er verregaande seksuele handelingen in een schuurtje hadden verricht. Onder deze omstandigheden werden de handelingen als ontucht ex artikel 245 Sr. strafbaar geacht.

Lees meer >


Bescherming kinderen bij ontucht

Geplaatst op: 20 januari 2016

Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar worden volgens de Nederlandse wet strafrechtelijk beschermd tegen seksueel contact dat vrijwillig tot stand kan zijn gekomen. Voor jongeren die zonder dwang seksueel worden benaderd en/of zelf seksuele toenadering zoeken, geldt dat ze weliswaar worden beschermd tegen dat contact, maar tegelijkertijd een seksueel actieve rol kunnen hebben gespeeld. Dit artikel staat stil bij de wijze waarop ontuchtplegers seksueel contact leggen en hoe dergelijke contacten met jongeren zich gegeven de faciliterende rol van het slachtoffer kunnen voordoen. Met een politiële/justitiële bril zal worden gekeken naar de taxatie van zulke seksuele voorvallen. De richtinggevende vraag is hoe in de opsporing en vervolging gestalte wordt gegeven aan de bescherming van de jongere én aan de rechtsbescherming van de dader.

Lees meer >


Vrijspraak ondanks bekentenis ontucht

Geplaatst op: 12 september 2015

Zelfs na een bekentenis bestaat er nog kans op vrijspraak. Er kun daarvoor twee verweren worden gevoerd:
1. Er is sprake van een onherstelbaar vormverzuim waardoor (de) verklaring(en) niet voor het bewijs mogen worden gebruikt
2. Twijfel aan de betrouwbaarheid van de bekentenis waardoor deze niet voor het bewijs gebruikt mag worden.

In zaak bij de rechtbank Zeeland West-Brabant, van 3 september 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:5803 gaat het om dit laatste verweer. De verdediging had aangevoerd dat de bekentenis van de verdachte niet betrouwbaar was omdat hij aan het syndroom van Asperger lijdt en daardoor beïnvloedbaar is onder druk. Hij had zijn brieven geschreven en zichzelf op het politiebureau gemeld in een periode waarin hij zwaar onder druk stond; hij was toen al ongeneeslijk ziek, had zijn baan verloren en zijn echtgenote wilde van hem scheiden. De verklaringen en brieven waren daardoor onvoldoende betrouwbaar.

Lees meer >


Informatiebrochure politieverhoor ontucht

Geplaatst op: 26 juli 2015

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor wegens de verdenking van ontucht? Het politieverhoor is voor een verdachte een van de belangrijkste fases in een strafrechtelijk onderzoek. Vaak heeft de politie al het nodige onderzoek gedaan voordat u wordt uitgenodigd voor een verhoor. Het is daarom belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereid.

Lees meer >


Groepseks minderjarigen geen ontucht

Geplaatst op: 07 juni 2015

We zien het wel eens anders, maar de rechtbank Rotterdam heeft nu in een uitspraak van 9 oktober 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:10832) uitgemaakt dat groepseks tussen minderjarigen niet is aan te merken als ontucht met een minderjarige. Volgens de rechtbank is hierbij doorslaggevend dat het meisje vooraf al via Whatsapp had gesproken over seks en dat de seksuele handelingen met instemming hebben plaatsgevonden. Meermaals was an aangeefster gevraagd of ze het echt wilde. Ondanks de jonge leeftijd (13) van het meisje en een leeftijdsverschil 3 – 4 jaren, vond de rechtbank dat dit geen ontucht met een minderjarige oplevert.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden