Geen straf bij seks tussen 16-jarige en 14-jarige, geen relatie, instemming

Verdachte, toen zelf zestien jaar, heeft op initiatief van het veertienjarige slachtoffer ontuchtige handelingen met haar verricht. Er is een filmpje van de handelingen gemaakt, dat later is verspreid. Schuldigverklaring zonder strafoplegging, gelet op de omstandigheden van het geval. Voor verdachte leek het, ook gelet op zijn leeftijd en ontwikkelingsfase, moeilijk om ten opzichte van het slachtoffer de juiste houding te bepalen en afstand te nemen en blijven nemen. De rechtbank gaat er van uit dat de seksuele handelingen, zoals bewezenverklaard, onderdeel hebben uitgemaakt van seksueel experimenteergedrag, waarbij soms grenzen kunnen worden overschreden, zoals ook in dit geval (Rb Noord-Holland, 11 juli 2017,ECLI:NL:RBNHO:2017:6725) .

Beoordelingskader seks tussen kinderen

Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) strekt tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die daartoe, gelet op hun jeugdige leeftijd, in het algemeen geacht worden niet of onvoldoende in staat te zijn. Uit de jurisprudentie blijkt dat onder omstandigheden het ontuchtig karakter aan seksuele gedragingen met minderjarigen tussen de twaalf en de zestien jaar kan komen te ontvallen. Dit kan zo zijn indien sprake is van vrijwilligheid en als er een gering leeftijdsverschil is tussen de betrokkenen. Of het ontuchtig karakter in een bepaalde situatie ontbreekt en het seksueel contact daarmee sociaal-ethisch aanvaardbaar is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden (vgl. ECLI:NL:HR:2010:BK4794).

Geen relatie; aanwezigheid vrienden

In het onderhavige geval kenden verdachte en het slachtoffer [naam] elkaar niet. Zij hadden elkaar voorafgaand aan de seksuele handelingen slechts enkele malen en telkens op straat getroffen, en hoewel sprake was van opbouwend contact, was geen sprake van een affectieve relatie. Ook was de relatie naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig dat seksueel contact, gelet op de jonge leeftijd en in het licht van de sociaal-ethische normen, daarbinnen paste.

Voorts is aannemelijk geworden dat de seksuele handelingen de tweede keer zijn verricht terwijl daarbij diverse vrienden van verdachte aanwezig waren. Eén van hen heeft de handelingen bovendien gefilmd en deze beelden zijn achteraf verspreid. Voorts draag aan het ontuchtige karakter van de seksuele handelingen bij dat dat deze hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte, namelijk in de bosjes achter de kerk, in plaats van in een privé-situatie.

Wel ontucht, maar geen straf

Gelet op al deze omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van seksuele handelingen die sociaal-ethisch niet aanvaardbaar zijn en dus een ontuchtig karakter hebben. In dit geval heeft zich een bijzondere situatie voorgedaan, waarin verdachte is meegegaan, maar die niet valt onder de uitzondering zoals bedoeld in genoemd arrest van de Hoge Raad.
Het seksueel wervende gedrag van [naam] doet, gelet op voormelde strekking van artikel 245 Sr, niet af aan voorgaande (vgl. gerechtshof Leeuwarden 26 november 2011, LJN BO6419 en HR 7 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:338)). Dat zij volledig zou hebben ingestemd met de seksuele handelingen, maakt niet dat het handelen van verdachte daarmee niet onder de reikwijdte van artikel 245 Sr valt.

Ook is niet van belang dat verdachte niet wist dat [naam] pas veertien jaar was, nu de leeftijd in de delictsomschrijving een geobjectiveerd bestanddeel betreft en er op dit punt dus geen opzet of schuld is vereist.

< Terug naar Meer informatie ontucht minderjarige/kind
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden