Seks met minderjarige en volwassene met instemming

Seks tussen een minderjarige (< 16 jaar) en een volwassene is in beginsel niet toegestaan, tenzij er sprake is van een gering leeftijdsverschil. Soms zien we ook zaken waarbij de minderjarige verklaart te hebben ingestemd met de seksuele handelingen en het ook echt gewild te hebben. Juridisch gezien maakt het echter niet uit. Ook vrijwillige seks met een minderjarige is strafbaar op grond van de artikelen 244 en 245 Sr.

12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor seks met minderjarige

Rechtbank Limburg, 8 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7726
Seksuele handelingen tussen een destijds 47-jarige man en 13-jarig meisje. Geen dwang, maar vanwege minderjarigheid en het zeer grote leeftijdsverschil met de verdachte zijn de seksuele handelingen te kwalificeren als ontuchtig. Geen sprake van pedofilie of andere seksuele stoornissen bij de verdachte. Wel lijdt hij aan ptss, maar volgens de psycholoog is er geen verband tussen de seksuele handelingen met het 13-jarige meisje en de ptss.
Gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en tijdens de daaraan verbonden proeftijd van twee jaren geldt een contactverbod met het meisje.
Immateriële schadevergoeding van 5.000 euro wegens aantasting in de persoon plus vergoeding van de reiskosten.

10 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk

Rechtbank Utrecht, 7 februari 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BV5037
Hoewel het ontbreken van dwang de strafbaarheid niet wegneemt, zeker niet indien sprake is van een leeftijdsverschil van meer dan dertig jaar zoals in deze zaak, acht de rechtbank voor de hoogte van de straf wel van belang in hoeverre sprake was dwang. Bij de beoordeling daarvan acht de rechtbank allereerst van belang dat op geen enkele wijze sprake was van een afhankelijkheidsrelatie tussen verdachte en [slachtoffer]: [slachtoffer] was geen leerling van verdachte en evenmin was [slachtoffer] op wat voor wijze dan ook betrokken bij de kerkelijke activiteiten van verdachte: verdachte en [slachtoffer] hebben elkaar leren kennen op Bullchat, een gay chat box. [slachtoffer] heeft bij het leggen van het contact en ook daarna doelbewust gelogen over zijn werkelijke leeftijd. Vervolgens acht de rechtbank van belang dat verdachte weliswaar veel ouder was dan [slachtoffer], maar dat dit door de onrijpe persoonlijkheid van verdachte niet tot gevolg had dat hij daardoor ook overwicht had op [slachtoffer]. De rechtbank overweegt in dat verband dat er ook anderszins geen sprake lijkt te zijn geweest van het uitoefenen van druk of dwang door verdachte: de ontmoetingen tussen [slachtoffer] en verdachte lijken, ook volgens de verklaring van [slachtoffer] zelf, steeds op vrijwillige basis te hebben plaatsgevonden.

4 maanden gevangenisstraf

Rechtbank Alkmaar, 18 februari 2010, ECLI:NL:RBALK:2010:BL4561
De rechtbank rekent het de verdachte ernstig aan dat zijn handelen deze gevolgen teweeg heeft gebracht. Verdachte was van meet af aan op de hoogte de leeftijd van aangeefster. Hij heeft zich gerealiseerd dat het seksueel omgaan met haar, gezien haar leeftijd strafbaar was. Dit heeft hem echter niet weerhouden tot het begaan van het bewezen verklaarde. Hij heeft zich laten leiden door zijn eigen gevoelens van verliefdheid en lust en heeft zich geen rekenschap gegeven van de mogelijke gevolgen voor aangeefster. Hij ging er naar eigen zeggen van uit dat het geen kwaad kon. Naar het oordeel van de rechtbank had verdachte beter moeten weten en hij had niet het initiatief moeten nemen tot de seksuele handelingen.
Daaraan doet niet af dat de verdachte de indruk had en kon hebben van instemming van de zijde van aangeefster. Aan de rechtbank is niet gebleken van enige door verdachte op aangeefster uitgeoefende druk of dwang om seks te hebben. Wel zullen de door hem aan haar gegeven complimentjes haar ontvankelijker hebben gemaakt voor zijn avances.
De verdachte had zijn gedrag moeten relateren aan de jonge leeftijd van het slachtoffer en de daarbij horende ontwikkelingsfase, omdat een minderjarige zoals aangeefster onvoldoende in staat moet worden geacht om de draagwijdte van haar handelen te overzien en haar wil dienaangaande in vrijheid te bepalen. Juist daarom moest aangeefster tegen een ongewenste beïnvloeding van haar wil worden beschermd.
Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank voorts gelet op het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 24 december 2009. Daaruit blijkt dat de verdachte niet eerder wegens het plegen van enig strafbaar feit tot straf is veroordeeld. De rechtbank heeft tevens in aanmerking genomen het over de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport, gedateerd 18 december 2009, van G. Lautenbag, als reclasseringswerker verbonden aan Reclassering Nederland. Hierin is vermeld dat rapporteur van mening is dat de verdachte voldoende inzicht heeft in zijn delictgedrag. Verdachte heeft veel spijt van zijn delictgedrag en ziet in dat hij een fout heeft gemaakt door een seksuele relatie aan te gaan met aangeefster. Hij is inmiddels onder behandeling bij een psycholoog. Mevrouw Lautenbag schat het risico op recidive in als gering, zodat een verplicht reclasseringscontact geen meerwaarde zal hebben. Tenslotte heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door direct openheid van zaken te geven aan de politie. Ook acht de rechtbank van belang dat ook voor de verdachte de gevolgen van zijn handelen aanzienlijk zijn. Onder meer is zijn toekomstperspectief, door het verlies van zijn opleiding en baan na het bekend worden van het delict, gewijzigd en mogelijk sterk verminderd.

< Terug naar Meer informatie ontucht minderjarige/kind
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden