Beoordelingskader ontucht minderjarige/kind

Ontucht van minderjarige kinderen is strafbaar gesteld in artikel 244 en 245 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Artikel 245 Sr. ziet op de ontucht met minderjarige kinderen van 12, 13, 14, en 15 jaar, terwijl artikel 244 Sr. ontucht met kinderen van o tot en met 11 jaar strafbaar stelt.

Artikel 245 Sr. (ontucht met minderjarige kinderen van 12, 13, 14 en 15 jaar) luidt:

"Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Artikel 244 Sr. (ontucht met minderjarige kinderen van o t/m 11 jaar) luidt:

"Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie"

Seksueel binnendringen

Zowel voor artikel 244 Sr. als bij art. 245 Sr. moet bewezen worden dat het lichaam van het minderjarig kind seksueel is binnengedrongen. Het gaat dan om het vaginaal, oraal. of anaal binnendringen van het lichaam van het kind. Ieder binnendringen met een seksuele strekking is strafbaar, met uitzondering van de opgedrongen tongzoen. Van vaginaal binnendringen is al sprake wanneer tijdens de handeling de kleine schaamlippen worden gepasseerd.

Ook wanneer de verdachte en/of het slachtoffer niet bepaalde seksuele gevoelens heeft ervaren, kan de handeling toch worden beschouwd als seksueel binnendringen (HR 2 mei 1995, NJ 1995, 583).

Het seksueel binnendringen kan hebben plaatsgevonden met de penis, met de vingers, met de tong, maar ook met een voorwerp.

Alleen de uitwendige aanraking van de vagina, de lippen of de billen, levert geen seksueel binnendringen op.

Overige handelingen

Ook alle overige (ontuchtige) handelingen zijn strafbaar gesteld in de artikelen 244 en 245 Sr., mits deze handelingen naast het seksueel binnendringen hebben plaatsgevonden. Het gaat dan om seksuele handelingen die het seksueel binnendringen zijn voorafgegaan, daarop zijn gevolgd, of daarmee gepaard zijn gegaan (HR 18 mei 1999, NJ 1999, 541). Deze handelingen mogen evenwel in tijd niet te ver zijn afgelegen van het seksueel binnendringen (HR 15 november 2011, LJN: BQ6709).

Leeftijd geobjectiveerd

De leeftijd van het slachtoffer is geobjectiveerd. Dit betekent dat het niet uitmaakt of de verdachte al dan niet wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat het slachtoffer nog geen 16 jaar oud was. De echte (paspoort)leeftijd is de enige leeftijd die telt. Dus ook wanneer het slachtoffer heeft gezegd dat ze 16 jaar of ouder was, is de verdachte toch strafbaar, ook al zag het slachtoffer er inderdaad ouder uit.

Bewijs en geloofwaardigheid en betrouwbaarheid verklaringen

In zedenzaken waar het gaat om de verdenking van ontucht met kinderen, zal met name de beoordeling en waardering van het bewijs een belangrijke rol spelen in het strafproces. Is er voldoende wettig bewijs? Is het bewijs ook overtuigend? Zijn de verklaringen van de aangever/aangeefster ook geloofwaardig en betrouwbaar? Zitten er geen tegenstrijdigheden of onjuistheden in de afgelegde verklaringen? Omdat het bewijs en de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zo'n belangrijke rol spelen in zedenzaken, hebben wij hier een apart hoofdstuk aan gewijd.

> Meer informatie over het bewijs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden