Straffen voor kinderporno

Op het bezit, verspreiden, aanbieden, vervaardigen, etc. van kinderporno is een gevangenisstraf gesteld van maximaal 4 jaar. Wanneer de verdachte er een gewoonte of zijn beroep van maakt, stijgt de maximale gevangenisstraf naar 8 jaar.

> Strafbaarstelling kinderporno

Voorarrest

Kinderporno is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van verkrachting. Over het algemeen zal het voorarrest beperkt blijven tot maximaal 3 dagen inverzekeringstelling, waarna de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, die de bewaring vervolgens zal schorsen mits de verdachte zwaarwegende persoonlijke belangen heeft (bijv. werk). Bij recidive of een grote hoeveelheid kinderporno kan het voorarrest evenwel langer duren.

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Volgens dit artikel mag een kale taakstraf voor kinderporno niet worden opgelegd. Artikel 22b lid 1 Sr. noemt kinderporno (art 240b Sr) namelijk uitdrukkelijk als feit waarvoor de rechter niet enkel een taakstraf mag opleggen. Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag). Wanneer u in voorarrest hebt gezeten op het politiebureau en/of huis van bewaring kan de rechter altijd nog een gevangenisstraf opleggen die gelijk is aan de duur van dat voorarrest, en voor het overige een taakstraf, zodat voorkomen kan worden dat u opnieuw naar de gevangenis moet.

Straffen in de praktijk

De straffen die doorgaans voor het bezit van kinderporno worden opgelegd varieren van een werkstraf tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Gelet op het taakstrafverbod is een enkele taakstraf tegenwoordig niet meer toegestaan. De taakstraf kan hoogstens worden opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf, bijv. beperkt tot de duur van het voorarrest.

Wanneer u echter een gewoonte maakt van het bezit, verspreiden aanbieden, etc. van kinderporno wordt altijd een gevangenisstraf opgelegd. Of er sprake is van een gewoonte van het bezit van kinderporno is afhankelijk van de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen, de frequentie waarmee kinderporno werd gedownload, en de duur van de periode dat de kinderporno werd binnengehaald.

Meer strafmaat bepalende factoren zijn:

- Aantal afbeeldingen (fysiek en/of digitaal)
- Periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd
- Leeftijd slachtoffer(s)
- Het feit wordt gepleegd met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte
- Het feit wordt gepleegd met een slachtoffer dat in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden
- Het feit wordt voorafgegaan door of gaat gepaard met folteringen of ernstige geweldpleging - Aard van de afbeelding(en) (bijv. vernederend of zeer expliciete pose, ontuchtige handelingen, seksueel binnendringen, geweld)
- Type afbeelding (bijv. echt of virtuele productie)
- Professionaliteit (bijv. commercieel doeleinde, winstbejag)
- Recidive
- Gepleegd door twee of meer verenigde personen
- Herhalingsgevaar
- Bereidheid tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in problematiek gedrag

De voor kinderporno op te leggen straffen zijn grofweg als volgt in te delen (zie LOVS Oriëntatiepunten):

Straf volgen LOVS Oriëntatiepunten
Bezit/verwerven van kinderporno, zich door middel van een geautomatiseerd werk of
met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderporno
verschaffen
240 uur taakstraf + 6 maanden gevangenisstraf waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk, met bijzondere
voorwaarden
. Verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van
kinderporno
2 jr gevangenisstraf
Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno 1  jr gevangenisstraf
Een beroep of gewoonte maken van het verspreiden, aanbieden, openlijk
tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno
2 jr gevangenisstraf
Een beroep of gewoonte maken van het vervaardigen van kinderporno 4 jr gevangenisstraf

Strafmaatverhogende factoren

In artikel 248 Sr worden enkele strafmaatverhogende factoren genoemd voor aartikel 240b Sr.(bezit, vervaardigen en verspreiden kinderporno).:

  • De maximum gevangenisstraf kan met een derde worden verhoogd, indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen (lid 1)

  • De maximum gevangenisstraf kan met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent, een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte (lid 2).

  • De maximum gevangenisstraf kan met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt (lid 3)

INDIGO-afdoening

Afhankelijk van de omstandigheden lukt het vaak om een INDIGO-afdoening te verkrijgen. Indigo is een afdoeningsmodaliteit die buiten de bestaande afdoeningsmodaliteiten een extra mogelijkheid biedt om de strafzaak te eindigen zonder een uitgebreid vervolgingstraject. Bij de Indigo-afdoening hoeft de verdachte dus niet terecht te staan, maar wordt de zaak buitengerechtelijk afgedaan door middel van een voorwaardelijk sepot. De officier van justitie kan tot een indigo-afdoening besluiten in zaken waarin sprake is van:

  • een verdachte die first offender is en
  • de afwezigheid van een beroep of hobby waarbij de verdachte mogelijk risicovol contact met kinderen kan hebben en
  • van een gepleegd delict dat bestaat uit het beperkt bezit/verspreiden (waaronder ook begrepen zich toegang verschaffen tot, aanbieden en verwerven) van kinderporno of dat slechts een beperkte noodzaak tot voorbereidend (digitaal of gedragskundig) onderzoek of een onderzoek ter terechtzitting met zich brengt,of waarin sprake is van
  • onderzoeksgegevens en initiële verdenking van een dusdanige ouderdom dat de te verwachten straf of maatregel die zou volgen op een gerechtelijke afdoening ook verkregen kan worden binnen de Indigo-afdoening.

Leidend binnen de afweging van deze criteria is de vraag of het gewenst en noodzakelijk is dat een volledig onderzoek (naar de feiten en omstandigheden van het delict en de persoon van de verdachte) wordt uitgevoerd en de verdachte ter terechtzitting dient te verschijnen.

> Meer informatie Indigo-criteria

Advocaat nodig?

Gelet op de ernst van het feit, en de hoogte van de doorgaans op te leggen (gevangenis)straffen is ons advies om zeker een advocaat te raadplegen wanneer u verdacht wordt van grooming. De advocaat kan u in ieder stadium van de procedure bijstaan, in feite zelfs nog voordat u door de politie bent aangehouden of verhoord. Hoe vroeger de advocaat bij de zaak wordt betrokken, hoe groter uw kansen zijn op een vrijspraak of een lagere straf.

> Meer informatie over de rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden