Grooming

‘Grooming’ betekent letterlijk ‘versieren’ of ‘iemand opmaken’. In strafrechtelijke zin wordt onder grooming verstaan: het benaderen van en contact leggen met kinderen, jonger dan 16 jaar, door een volwassene, met als uiteindelijke doel het maken van een afspraak maken met de bedoeling om met het kind ontuchtige handelingen te plegen. Grooming is in Nederland sinds 1 januari 2010 wettelijk verboden. Ter implementatie van art. 23 van het Verdrag van Lanzarote werd toen art. 248e Sr ingevoerd (Stb. 2009, 544).  Het daarin vervatte delict wordt doorgaans aangeduid als ‘grooming’. Kort gezegd bestaat dit groomingsdelict uit 1.  het door middel van een digitaal medium voorstellen van een ontmoeting 2. aan iemand die jonger is dan zestien jaar 3. met het oogmerk ontuchtige handelingen met die jeugdige te plegen of kinderpornografie te vervaardigen, en vervolgens 4. enige handeling ondernemen ter verwezenlijking van die ontmoeting

Grooming in de wet

Grooming is strafbaar gesteld in artikel 248e Wetboek van Strafrecht (Sr.): "Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst aan een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of iemand die zich, al dan niet met een technisch hulpmiddel, waaronder een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, voordoet als een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken te vervaardigen, wordt, indien hij enige handeling onderneemt tot het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie" Het gaat er dus bij grooming om dat met computer of een ander geautomatiseerd werk via chatdiensten of andere communicatiediensten met een kind/minderjarige die jonger is dan 16 jaar, een ontmoeting wordt voorgesteld of dat die persoon wordt bewogen om zich bijvoorbeeld voor de webcam uit te kleden en/of sexuele handelingen te verrichten, en daarbij enige handeling onderneemt om een ontmoeting te verwezenlijken. Evenwel kan het (laten) verrichten van seksuele handelingen voor een webcam, zonder dat het komt tot een ontmoeting ook strafbaar zijn op grond van andere feiten. De wettekst die tot maart 2019 gold was: “Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.” Het grote verschil daarbij is de zinssnede: ‘(…) van wie hij weet of rederlijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt (…)’ . Zoals u bij mij heeft aangegeven, heeft dit alles voor maart 2019 plaatsgevonden. Klopt dat? In dat geval geldt dus de wettekst tot maart 2019. In het geval dat het na maart 2019 zou zijn, is het niet relevant of u het wist, want de leeftijd is ‘geobjectiveerd’. Dat betekent dat het alleen relevant is wat de daadwerkelijke leeftijd is.

Ontmoeting

Bij grooming staat de ontmoeting centraal.  De strafbaarheid ontstaat pas wanneer de verdachte een voorstel tot een ontmoeting doet en daaraan een uitvoeringshandeling verbindt. Causaal verband tussen de voorafgaande communicatie en het voorstel annex uitvoeringshandeling is vereist. De ontmoeting moet strekken tot het verrichten/ondergaan van seksuele handelingen en/of het vervaardigen van een afbeelding daarvan, maar het is voor het bewijs niet nodig dat de seksuele handelingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, of dat er sprake is geweest van een begin van uitvoering. In de jurisprudentie zien we dat er vaak nog goed verweer valt te voeren tegen de verdenking van grooming. Voorbeelden van zaken die tot vrijspraak hebben geleid, treft u aan bij "Meer informatie over grooming". > Meer informatie 'uitvoeringshandeling ter verwezenlijking ontmoeting bij grooming'

Bewijs en verweren

Belangrijk is dat bij grooming bewezen moet worden dat er een ontmoeting was gepland, en dat de verdachte enige uitvoeringshandeling daartoe heeft verricht. Enkel het contact met de minderjarige is niet strafbaar, zelfs niet als die gesprekken een ontuchtig karakter hebben. Uiteraard mogen er geen afbeeldingen of video's worden gemaakt of uitgewisseld waarop de minderjarige naakt te zien is, nu dat zou kunnen vallen onder de strafbaarstelling van kinderporno. De verweren bij grooming zullen in de meeste gevallen met name zien op het betwisten van een geplande ontmoeting en/of dat er een uitvoeringshandeling is verricht gericht op het realiseren van die ontmoeting. Het bewijs van de geplande ontmoeting zal vaak bestaan uit prints van de online gesprekken die hebben plaatsgevonden, maar het bewijs van de uitvoeringshandeling is voor politie en justitie vaak moeilijker te leveren.

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van grooming, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur wanneer u een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, of wanneer u vreest dat u binnenkort aangehouden kunt worden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg bepaalt u wat u bij de politie mag verklaren en wat niet. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd. Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde zedenadvocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met zedenzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Via zedenadvocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Indien u daarvoor niet in aanmerking komt, krijgt u bij ons in ieder geval het laagste uurtarief voor gespecialiseerde rechtsbijstand. En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden