Beoordelingskader schennis van de eerbaarheid

Bij schennis van de eerbaarheid gaat seksueel gedrag waarbij de algemene publieke moraal wordt geschonden. Art. 239 Sr. ziet op een ongewenste c.q. onwenselijke confrontatie met (een deel van) het lichaam van een ander. Kennisname van ongewenste afbeeldingen, geschriften of bewoordingen worden niet gezien als schennis van de eerbaarheid.

Algemene eerbaarheid

Het gaat erom dat de algemene eerbaarheid door het seksuele gedrag c.q. de seksuele handelingen is geschonden. Of de eerbaarheid van de direct betrokkenen werkelijk is geschonden, is niet van belang. Het gedrag moet aan de publieke moraal worden getoetst; het moet gaan om handelen dat kwetsend is voor het normaal ontwikkeld schaamtegevoel (HR 1 december 1970, NJ 1971/374 en 28 oktober 1975, NJ 1976/120).

Schennis van de eerbaarheid

Wanneer een bepaalde gedraging schennis van de eerbaarheid oplevert moet per zaak worden bekekene. Niet elk seksueel gedrag levert schennis van de eerbaarheid op. Het wordt getoetst aan de binnen Nederland geldende zedennormen. Dit is natuurlijk een tamelijk abstract criterium. Sommige gedragingen worden niet gedaan met een bepaalde seksuele bijbedoeling, zoals het tonen van de kont bij wijze van protest of ter belediging. In die gevallen is het niet redelijk om dit gedrag aan te merken als schennis van de eerbaarheid.

Opzet

Vereist is verder dat de gedragingen c.q. handelingen opzettelijk zijn verricht. In de praktijk zal hieraan wel snel zijn voldaan. De handelingen die een schending van de eerbaarheid kunnen opleveren, vinden doorgaans niet per ongeluk plaats. Toch zijn er ook situaties denkbaar waarbij het opzet ontbreekt, bijv.

  • Mastruberen in het openbaar, mits voldoende voorzorgsmaatregelen genomen dat men u eigenlijk niet zou kunnen zien en aldus niet gezegd kan worden dat u welbewust de aanmerkelijke kans hebt aanvaard dat u gezien zou worden; u waande u onbespied.

Naaktrecreatie

Naaktrecreatie levert in beginsel geen schennis van de eerbaarheid op. Bij schennis van de eerbaarheid is sprake van een bepaalde seksuele handeling die strafbaar is. Naaktrecreatie valt hier niet onder. Wel kan naaktrecreatie overgaan in schennis van eerbaarheid als er tijdens de activiteit (naaktrecreatie) een bepaalde seksuele handelingen voorkomt die normaal niet plaatsvindt.

Artikel 430a Sr luidt: “Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.”
Uit deze bepaling volgt, zo heeft ook de Hoge Raad in zijn arrest van 8 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3462 geoordeeld dat ongeklede recreatie niet slechts is toegestaan op door de gemeenteraad daartoe aangewezen plaatsen.

> Meer informatie naaktrecreatie
> Jurisprudentie naaktrecreatie
> Naaktrecreatie of schennis van de eerbaarheid

Plaatsen

Van schennis van de eerbaarheid is alleen maar sprake wanneer de seksuele gedragingen plaatsvinden op de volgende plaatsen:

  1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd (bijv. openbare weg, parken, stations, speelterrein, etc). Belangrijk is dat er ook sprake kan zijn van schennis van de eerbaarheid wanneer de seksuele handelingen vanaf de openbare plaats zichtbaar zijn, bijv. doordat iemand voor de ramen van zijn woning seksuele handelingen verricht.
    Evenwel kan onder omstandigheden ook het naakt door het huis lopen als schennis van de eerbaarheid worden aangemerkt
  2. op een ander bedoelde plaats, toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar. Het gaat hier op de feitelijke toegankelijkheid. Alleen wanneer er een leeftijdsgrens wordt gesteld, wordt voorkomen dat er sprake is van schennis van de eerbaarheid
  3. op een niet openbare plaats in aanwezigheid van een ander. Fysieke aanwezigheid is hierbij niet vereist. Ook wanneer op afstand (via bijv. webcam) een geslachtsdeel wordt getoond, is er sprake van schennis van de eerbaarheid. Naast het zien van de seksuele gedragingen, valt ook het voelen en ondergaan hieronder. Er ontstaat dan echter al snel samenloop met ontucht c.q. feitelijke aanranding.

> Zijns ondanks aanwezig zijn bij schennis van de eerbaarheid

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden