Wettelijk kader sex met minderjarige prostituee

Sex met een minderjarige prostituee is strafbaar gesteld in artikel 248b Sr.:

"Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie."

Ontuchtige handelingen

Of bepaalde handelingen als ontuchtig moeten worden aangemerkt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, en dient telkens in de context van de gedragingen te worden beantwoord. Getoetst wordt allereerst of de handelingen een seksuele strekking hebben gehad, en als dat zo was, of de handelingen in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Soms kunnen bepaalde handelingen wellicht als grensoverschrijdend worden aangemerkt, maar hoeven deze handelingen niet perse (ook) ontuchtig te zijn. Zo heeft de Hoge Raad op 31 mei 2011 bepaald dat het kussen van een ander op de wang, en het aanraken en wrijven over andermans been niet ontuchtig was.

Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het bestanddeel 'ontuchtige handelingen' in artikel 246 Sr.

Leeftijd

Artikel 248b Sr. stelt strafbaar wanneer de ontuchtige handelingen worden verricht met een prostituee van 16 of 17 jaar oud. De leeftijd hierbij is geobjectiveerd waardoor het niet van belang is of de verdachte wist dat de prostituee nog minderjarig was. Ook als de verdachte dat niet wist, is hij strafbaar nu enkel de kalenderleeftijd van de prostituee van belang is. De geboortedatum van de prostituee is voldoende voor het bewijs van de minderjarigheid. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden