Straffen voor incest

Op incest is een gevangenisstraf gesteld van maximaal 6 jaar. Incest valt onder de strafbaarstelling van artikel 249 Sr., en wordt beschouwd als een ernstig feit, hetgeen niet alleen tot uitdrukking komt in de maximale gevangenisstraf, maar ook de duur van het voorarrest, en de uiteindelijk op te leggen straffen in de praktijk.

Indien er door de verdachte misbruik is gemaakt van een kwetsbare positie dan geldt er op grond van artikel 248 Sr. dat de maximale gevangenisstraf met een derde kan worden verhoogd. Hierdoor is het eenvoudiger een hogere strafeis bij het plegen van het feit door meerdere verenigde personen of ten aanzien van bepaalde, in afhankelijkheidsrelatie tot de verdachte(n) staande kinderen te onderbouwen.

Voorarrest

Incest is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van incest. Het criterium voor de toepassing van voorlopige hechtenis is namelijk dat het gaat om een strafbaar feit waarvoor naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 4 jaar of meer is gesteld. Evenwel moeten er ook gronden zijn voor toepassing van voorlopige hechtenis. Dit kan zijn recidivegevaar (bestaande uit gevaar voor de veiligheid van personen), of in verband met het onderzoek.

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Volgens dit artikel mag een kale taakstraf voor incest niet worden opgelegd.

Artikel 22b lid 1 Sr. bepaalt namelijk dat een taakstraf niet mag worden opgelegd in geval van een veroordeling voor een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld, en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad. Bij een veroordeling voor ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen geldt dit altijd. De inbreuk op de lichamelijke integriteit is inherent aan een bewezenverklaring van ontuchtige handelingen.

Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag). Wanneer u in voorarrest hebt gezeten op het politiebureau en/of huis van bewaring kan de rechter altijd nog een gevangenisstraf opleggen die gelijk is aan de duur van dat voorarrest, en voor het overige een taakstraf, zodat voorkomen kan worden dat u opnieuw naar de gevangenis moet.

Straffen in de praktijk

Er bestaan helaas geen richtlijnen voor de straftoemeting in incestzaken. Om te weten welke straffen er doorgaans hiervoor worden opgelegd, moeten we kijken naar de voorbeelden in de jurisprudentie.

Advocaat nodig?

Gelet op de ernst van het feit, en de hoogte van de doorgaans op te leggen (gevangenis)straffen is ons advies om zeker een advocaat te raadplegen wanneer u verdacht wordt van incest. De advocaat kan u in ieder stadium van de procedure bijstaan, in feite zelfs nog voordat u door de politie bent aangehouden of verhoord. Hoe vroeger de advocaat bij de zaak wordt betrokken, hoe groter uw kansen zijn op een vrijspraak of een lagere straf.

> Meer informatie over de rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden