Incest

Van incest is sprake wanneer de verdachte ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind, of pleegkind, maar ook in geval van ontucht met een aan zijn zorg toevertrouwd kleinkind, wordt beschouwd als incest. Incest is in wezen al het seksueel contact tussen bloedverwanten (familieleden). Alle seksuele handelingen tussen bloedverwanten kunnen gezien worden als incest. Incest is strafbaar gesteld in artikel 249 Sr: ontucht met misbruik van gezag/ vertrouwen

Incest in de wet

Incest is strafbaar gesteld in artikel 249 Wetboek van Strafrecht (Sr.): ontucht met misbruik van gezag/ vertrouwen. Het gaat dan om een gedeelte van de in dit artikel genoemde strafbaarstellingen: 1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, (..) een aan zijn zorg, (..)toevertrouwde minderjarige (..), wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Plegen van ontucht

Strafbaar is het plegen van ontucht. Het maakt niet uit van wie het initiatief is uitgegaan. Ook wanneer de ontucht is uitgelokt door het slachtoffer had de verdachte zich van zijn bijzondere verantwoordelijkheid bewust moeten zijn. Ook wanneer het slachtoffer heeft ingestemd met de handelingen, blijft het gedrag strafbaar Bij ontucht gaat het om handelingen van seksuele aard die in strijd met de sociaal-ethische norm zijn. Het heeft een andere, meer geladen betekenis dan het begrip 'seksuele handelingen'. Al snel zal sprake zijn van handelingen die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm, nu de verantwoordelijke volwassene zich terughoudend dient op te stellen ten opzichte van de afhankelijke minderjarige. Van weerloosheid van de minderjarige hoeft niet zijn gebleken.

Bewijs en verweren

Belangrijk is dat, anders dan bijv. bij verkrachting, dwang niet bewezen hoeft te worden. Voldoende is dat wordt vastgesteld dat de verdachte ontuchtige handelingen heeft gepleegd. Het gaat dan om handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. In de meeste gevallen kan alleen verweer ter ontkenning worden gevoerd. Een ander mogelijk verweer zal nog kunnen zijn dat er geen vertrouwensrelatie als genoemd in artikel 249 Sr. bestaat, maar die situatie zal zich niet vaak voordoen. Bij de ontkenning zullen de verklaringen in het dossier zorgvuldig moeten worden bekeken en vergeleken met het oog op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Wanneer de verklaringen (innerlijk) tegenstrijdig, niet logisch of ongeloofwaardig zijn, kan bewijsuitsluiting worden bepleit.

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van incest, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur wanneer u een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, of wanneer u vreest dat u binnenkort aangehouden kunt worden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg bepaalt u wat u bij de politie mag verklaren en wat niet. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden