Chatgesprekken waarbij over seks werd gesproken nog geen verleiding 248a Sr.

Geplaatst op: 04 februari 2019

Het hof acht de gedragingen van verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm niet reeds gericht op de voltooiing van het delict als bedoeld in artikel 248a van het Wetboek van Strafrecht. Weliswaar kan uit de door verdachte gestelde vragen aan het slachtoffer worden afgeleid dat kennelijk het voornemen bestond om het slachtoffer te bewegen tot het plegen van ontuchtig handelingen of het dulden van zodanige handelingen, maar dit is naar het oordeel van het hof voor het aannemen van een begin van uitvoering van dit voornemen onvoldoende. Het enkele voeren van gesprekken via de chat (MSN) waarbij over seks wordt gesproken houdt naar het oordeel van het hof niet in feitelijke gedragingen van verdachte die naar hun uiterlijke verschijningsvormen reeds gericht zijn op de voltooiing van het misdrijf (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 11 maart 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3698).

Lees meer >


Vrijwillige relatie met medewerker novadic-kentron; geen misbruik ex art. 249 met hulpverlener

Geplaatst op: 25 november 2017

Vrijspraak artikel 249, tweede lid aanhef en onder 3 Sr. Verdachte was werkzaam bij de verslavingsreclassering en hij en aangeefster hadden een vrijwillige affectieve relatie. Rechtbank haalt HR aan in LJN BP2630 en NJ 1997, 485. (rb Oost-Brabant, 19 februari 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ1307)

Lees meer >


Alleen werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor ontucht / misbruik kind

Geplaatst op: 20 september 2017

Het aantal strafzaken waar een verdachte bij ontucht / misbruik van kinderen wegkomt met alleen een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, wordt steeds minder. Steeds vaker zien we dat er gevangenisstraffen vanaf 4 – 6 maanden worden opgelegd. In een strafzaak waarbij het ging om ontucht met een dochter heeft de rechtbank Gelderland laatst echter heel mild gestraft, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Lees meer >


Sekuele relatie hulpverlener alleen toegestaan zonder afhankelijkheidspositie

Geplaatst op: 17 september 2017

Een seksuele relatie tussen een hulpverlener en een patiënt is in beginsel niet toegestaan. Alleen wanneer er geen sprake is van een afhankelijkheidspositie, is een dergelijke relatie toegestaan. In casu ging het om een woon- werkbegeleider bij een Stichting die behandeling en zorg aan mensen biedt met een psychiatrische problematiek en aan mensen met een verstandelijke beperking. Volgens de rechtbank was er in die relatie wel sprake van een afhankelijkheidspositie (Rechtbank Gelderland, 31 augustus 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4509).

Lees meer >


Rapport straffen bij ontucht – voor de strafmaatbepalende factoren

Geplaatst op: 14 september 2016

Rechters moeten duidelijker uitleggen hoe ze tot een bepaalde straf zijn gekomen, zo stelt de rapporteur Mensenhandel in een uitgebracht onderzoeksrapport. Voor dit onderzoek is een steekproef genomen uit alle vonnissen uit 2012 en 2013 waarin een dader veroordeeld is voor fysiek kindermisbruik. De steekproef bestaat uit 182 veroordelingen. Het gaat hier om de volgende wetsartikelen:

  • art. 244 Sr (seksueel binnendringen bij een kind beneden de 12 jaar),
  • art. 245 Sr (seksueel binnendringen bij een kind van 12 tot 16 jaar),
  • art. 247 Sr (ontucht met een kind beneden de 16 jaar),
  • art. 249 lid 1 (ontucht met een aan de zorg toevertrouwde minderjarige).

Van dit onderzoek is in februari 2016 ‘Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken’ gepubliceerd. Hierin werd de aard van de ontuchtzaken beschreven.

Voor de rechtspraktijk is met name hoofdstuk 4 interessant, te weten de factoren die van belang zijn voor het bepalen van de strafsoort en strafmaat door rechters.

Lees meer >


Ontucht via de webcam

Geplaatst op: 09 maart 2016

De Hoge Raad heeft bij arrest van 30 november 2004 (LJN AQ0950) geoordeeld dat van ontucht onder omstandigheden ook sprake kan zijn, wanneer er geen lichamelijke aanraking tussen de verdachte en de minderjarige heeft plaatsgevonden. Een rol daarbij speelt of er relevante interactie is geweest tussen verdachte en die minderjarige. Dit oordeel heeft de Hoge Raad bevestigd bij arrest van 22 maart 2011 (LJN BP1379). De bewijsmiddelen moeten dan dus wel blijk geven van relevante interactie tussen de verdachte en de minderjarige. De vraag doet zich voor welke eisen worden gesteld aan die relevante interactie.

Naar het oordeel van de rechtbank doet laatstbedoelde situatie zich voor bij het contact tussen verdachte en [slachtoffer 1]. Bij de ontuchtige handelingen, waarbij verdachte niet lijfelijk aanwezig was, maar die plaatsvonden voor de webcam, heeft er volop interactie plaats gevonden tussen verdachte en [slachtoffer 1], waarbij verdachte de strikte regie over de uit te voeren ontuchtige handelingen had. Verdachte gaf [slachtoffer 1] opdrachten als “pak een tandenborstel of iets dikkers” en ,,maak de tandenborstel nat en je kontgaatje ff helemaal erin”. [slachtoffer 1] voldeed aan deze opdrachten en vervolgens vonden de in de tenlastelegging genoemde handelingen plaats. De rechtbank acht het onder feit 2 primair ten laste gelegde dan ook wettig en overtuigend bewezen, met uitzondering van het meermalen plegen daarvan, nu zij niet heeft kunnen vaststellen dat deze feiten in de ten laste gelegde periode meermalen hebben plaats gevonden.

Lees meer >


Bescherming kinderen bij ontucht

Geplaatst op: 20 januari 2016

Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar worden volgens de Nederlandse wet strafrechtelijk beschermd tegen seksueel contact dat vrijwillig tot stand kan zijn gekomen. Voor jongeren die zonder dwang seksueel worden benaderd en/of zelf seksuele toenadering zoeken, geldt dat ze weliswaar worden beschermd tegen dat contact, maar tegelijkertijd een seksueel actieve rol kunnen hebben gespeeld. Dit artikel staat stil bij de wijze waarop ontuchtplegers seksueel contact leggen en hoe dergelijke contacten met jongeren zich gegeven de faciliterende rol van het slachtoffer kunnen voordoen. Met een politiële/justitiële bril zal worden gekeken naar de taxatie van zulke seksuele voorvallen. De richtinggevende vraag is hoe in de opsporing en vervolging gestalte wordt gegeven aan de bescherming van de jongere én aan de rechtsbescherming van de dader.

Lees meer >


Ontucht met stagiaire valt onder bereik art. 249 Sr.

Geplaatst op: 08 oktober 2015

Het verrichten van ontuchtige handelingen met een stagiaire valt onder het bereik van de strafbaarstelling van artikel 249 Sr. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in zijn arrest van 11 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2033. Het ging in die zaak om een minderjarige MEAO-stagiaire die werd begeleid door de verdachte, die veel ouder was. De hof oordeelde in die zaak:

Lees meer >


Ontucht minderjarge; verdachte moet zelf onderzoek doen naar werkelijke leeftijd slachtoffer

Geplaatst op: 10 april 2015

De leeftijd van een minderjarige is bij ontucht geobjectiveerd. Dit betekent dat het niet uitmaakt of de verdachte eigenlijk dacht dat het slachtoffer ouder was dan 15 of niet. De officier hoeft dus niet te bewijzen dat de verdachte moet hebben geweten dat het slachtoffer jonger was dan 16. In de jurisprudentie komen we geregeld nog zaken tegen waarin de leeftijd ter discussie wordt gesteld. Nauwelijks hebben deze verweren kans van slagen.

Lees meer >


Handelingen verdachte hadden geen seksuele strekking

Geplaatst op: 09 maart 2015

Voor een veroordeling is vereist dat de handelingen die de verdachte worden verweten als zodanig ook hebben plaatsgevonden met een seksuele bijbedoeling. In de jurisprudentie zien we veel zaken waarin de handelingen zelf wellicht wat ongepast zijn, maar niet zijn gepleegd met een sesksuele bijbedoeling. Vanwege het ontbreken van deze seksuele strekking, komt de rechter dan tot een virjspraak.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden