Risico beïnvloeding getuigen door met elkaar te praten.

Geplaatst op: 12 september 2015

Wanneer getuigen met elkaar praten voordat zij door de politie worden gehoord, ontstaat altijd het risico van onbewuste beinvloeding. Getuigen wisselen ervaringen en meningen met elkaar uit waardoor het vaak voorkomt dat andere getuigen beinvloed worden en de ervaringen en meningen van de ander vermengen met hun eigen verhaal. Aldus lijkt het alsof de beide getuigen elkaars verhaal bevestigen, terwijl zij in feite het verhaal van de ander navertellen.

Lees meer >


Vrijspraak ondanks bekentenis ontucht

Geplaatst op: 12 september 2015

Zelfs na een bekentenis bestaat er nog kans op vrijspraak. Er kun daarvoor twee verweren worden gevoerd:
1. Er is sprake van een onherstelbaar vormverzuim waardoor (de) verklaring(en) niet voor het bewijs mogen worden gebruikt
2. Twijfel aan de betrouwbaarheid van de bekentenis waardoor deze niet voor het bewijs gebruikt mag worden.

In zaak bij de rechtbank Zeeland West-Brabant, van 3 september 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:5803 gaat het om dit laatste verweer. De verdediging had aangevoerd dat de bekentenis van de verdachte niet betrouwbaar was omdat hij aan het syndroom van Asperger lijdt en daardoor beïnvloedbaar is onder druk. Hij had zijn brieven geschreven en zichzelf op het politiebureau gemeld in een periode waarin hij zwaar onder druk stond; hij was toen al ongeneeslijk ziek, had zijn baan verloren en zijn echtgenote wilde van hem scheiden. De verklaringen en brieven waren daardoor onvoldoende betrouwbaar.

Lees meer >


Aangifte seksueel misbruik uit verleden onvoldoende betrouwbaar

Geplaatst op: 08 september 2015

Hoe meer tijd er zit tussen het moment van seksueel misbruik en het doen van aangifte, des te moeilijker het wordt om de betrouwbaarheid van de verklaringen goed te kunnen beoordelen. Dat zien we in een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 11 juni 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1747. Het ging om een verdenking van seksueel misbruik van een minderjarig neefje (6) door zijn oom. In 2005 had er een informatief gesprek plaatsgevonden, maar daarop volgde niet direct de aangifte. Pas in 2010 werd aangifte gedaan. Om de betrouwbaarheid te onderzoeken werd de deskundige dr. G. Wolters ingeschakeld.

Lees meer >


Inhoud informatief gesprek zedenzaak

Geplaatst op: 05 juli 2015

Tijdens het informatieve gesprek wordt door de politie allereerst bekeken of en in hoeverre er sprake is van een strafbaar feit. Verder wordt het verhaal van aangeefster aangehoord en op basis daarvan wordt er een inschatting gemaakt voor wat betreft de betrouwbaarheid.

Lees meer >


Beoordeling zedenzaken door Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) bij seksueel misbruik kinderen

Geplaatst op: 21 januari 2014

De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) is opgericht op 1 oktober 1999 op grond van de toenmalige Aanwijzing Opsporing seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties. In de aanwijzing werd er op gewezen dat men in sommige gevallen zeer terughoudend moest zijn een redelijk vermoeden van schuld aan te nemen op grond van een enkele aangifte. De impliciete doelstelling van de aanwijzing was te voorkomen dat mensen die worden beschuldigd van seksueel misbruik al te lichtvaardig worden aangehouden. Hiertoe is door het College van procureurs-generaal de LEBZ in het leven geroepen. De LEBZ is een multidisciplinair samengestelde groep deskundigen die door de officier van justitie kan worden ingeschakeld om in een relatief vroeg stadium de waarheidsgetrouwheid van bepaalde operationele zedenzaken te beoordelen.

Lees meer >


Ondervragingsrecht jonge slachtoffers zedenzaken

Geplaatst op: 20 januari 2014

In zedenzaken komt het geregeld voor dat ook jonge slachtoffers een verklaring hebben afgelegd. Voor de verdediging kan het noodzakelijk zijn hen dan te horen als getuige om de verklaring op betrouwbaarheid en geloofwaardigheid te kunnen toetsen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden