Risico beïnvloeding getuigen door met elkaar te praten.

Wanneer getuigen met elkaar praten voordat zij door de politie worden gehoord, ontstaat altijd het risico van onbewuste beinvloeding. Getuigen wisselen ervaringen en meningen met elkaar uit waardoor het vaak voorkomt dat andere getuigen beinvloed worden en de ervaringen en meningen van de ander vermengen met hun eigen verhaal. Aldus lijkt het alsof de beide getuigen elkaars verhaal bevestigen, terwijl zij in feite het verhaal van de ander navertellen.

Dit zien we o.a. in  rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 augustus 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BX4523
In deze zaak ging het om een verdenking van seksueel misbruik bij een logeerpartij. De verdachte ontkende. Op basis van de verklaringen kon alleen worden vastgesteld dat verdachte samen met het slachtoffer had gedoucht. Verder bestonden de verklaringen alleen hetgeen wat er was gezegd tegen elkaar (verklaringen de auditu). Juist doordat iedereen met elkaar sprak over het ontucht, oordeelde de rechtbank dat het gevaar van onbewuste beïnvloeding te groot was. Vrijspraak volgde.

De rechtbank oordeelde als volgt:

“De verklaring van [slachtoffer 1] – voorzover deze ziet op het logeren – vindt steun in de verklaring van verdachte, [slachtoffer 1] ouders en de getuigen [getuige 1] en [getuige 2]. Verdachte bevestigt ook dat hij met [slachtoffer 1] onder de douche heeft gestaan, zoals [slachtoffer 1] verklaart. Geen van de getuigen kan echter uit eigen waarneming iets verklaren over enig misbruik van [slachtoffer 1] door verdachte. Zij hebben hierover of van [slachtoffer 1] gehoord of van elkaar.

Het enkele feit dat verdachte bevestigt dat hij met [slachtoffer 1] bij [getuige 1] en [getuige 2] heeft gelogeerd en dat [slachtoffer 1] ook twee maal bij hem thuis heeft gelogeerd en dat hij wel eens met [slachtoffer 1] onder de douche stond, draagt niet zonder meer bij tot het bewijs dat verdachte ook bij [slachtoffer 1] ontuchtige handelingen heeft gepleegd.

Daar komt nog bij dat voornoemde getuigen pas door de politie gehoord zijn nadat er enige tijd verstreken was en zij toen al met elkaar of met [slachtoffer 1] of met verdachte hierover gepraat hadden. Ook [slachtoffer 1] zelf heeft zijn verklaring eerst afgelegd bij de politie nadat hij met zijn ouders, [getuige 1], zijn oma en verdachte, vrij uitgebreid over de vermeende ontucht had gepraat.

Voor zover derhalve de door anderen dan door [slachtoffer 1] afgelegde verklaringen al als steunbewijs zouden kunnen dienen, is het niet duidelijk in hoeverre de diverse getuigen elkaar door tijdsverloop en onderling overleg (onbewust) hebben beïnvloed. Dit alles leidt er toe dat de rechtbank ten aanzien van de andere dan door [slachtoffer 1] afgelegde verklaringen niet kan beoordelen welke bewijswaarde daaraan moet worden toegekend, zodat deze niet als steunbewijs kunnen dienen.”

< Terug naar Meer informatie "geloofwaardigheid en betrouwbaarheid"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden