Schadevergoeding na zedendelict

U kunt in de strafzaak al schadevergoeding vorderen. U moet zich dan voegen als benadeelde partij in de strafzaak. De door u gelegen schade moet u opgeven via een voegingsformulier benadeelde partij.

Voordelen voeging

Het voordeel van het vorderen van schadevergoeding in de strafzaak is dat u niet een langslepende civielrechtelijke procedure hoeft te voeren. Een ander voordeel van het vorderen van schadevergoeding in de strafzaak is dat u er zeker van bent dat u de toegekende schadevergoeding ontvangt. In de meeste gevallen wordt de schadevergoedingsmaatregel door de rechter opgelegd. Deze maatregel houdt in dat het CJIB namens het slachtoffer het toegekende bedrag aan schadevergoeding gaat incasseren bij de veroordeelde(n). Wanneer de veroordeelde(n) niet betalen, zal de Staat het bedrag voorschieten, en vervolgens blijven proberen om dit bedrag op de veroordeelde(n) te verhalen. De Staat kan hierbij beslag leggen op vermogensbestandelen van de veroordeelde(n), en als dat niet lukt kan vervangende hechtenis wordt toegepast als dwangmiddel.

Nadelen voeging

De schadevordering die u indient via het voegingsformulier mag geen onevenredige belasting van het strafgeding zijn. Voorheen gold als criterium dat de vordering eenvoudig van aard moest zijn, maar de wetgever is met dit nieuwe criterium iets aan de slachtoffers tegemoet gekomen. Rechters mogen de vordering niet te snel afwijzen, en moeten desnoods het schadebedrag zelf schatten wanneer er onduidelijkheden bestaan.
Binnen het civiele recht geldt daarentegen dat de schadevordering uitgebreid wordt behandeld, waardoor er meer ruimte en tijd is voor een nadere en uitgebreide beoordeling van de schadevordering.

Evenwel hoeft u niet te kiezen tussen het claimen van schadevergoeding via een strafzaak of via een civielrechtelijke procedure. U kunt ook beide wegen bewandelen. Wanneer u voor een gedeelte van de vordering in de strafzaak niet-ontvankelijk wordt verklaard, kunt u deze nog altijd vorderen in een civielrechtelijke procedure. U moet alleen oppassen dat de vordering niet verjaart na verloop van 5 jaren nadat het zedendelict zich heeft voorgedaan. Zo nodig kunt u de verjaringstermijn stuiten door een aangetekende brief hierover te sturen aan de verdachte.

Waarvoor schadevergoeding?

Cliënten weten vaak niet voor welke schadeposten zij een vergoeding kunnen vorderen. Wij zetten de meest voorkomende schadeposten bij zedendelicten voor u op een rijtje.

Immateriële schadevergoeding (smartengeld)
De belangrijkste schadepost is die van de immateriële schadevergoeding (smartengeld). Immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor de pijn, het leed, en de evt. psychische schade die u hebt opgelopen als gevolg van het zedendelict.

Reiskosten
U kunt een schadevergoeding vorderen wegens de reiskosten die u hebt moeten maken voor het doen van aangifte, bezoek aan artsen en therapeuten. Een vergoeding van € 0,25 per kilometer wordt aanvaardbaar geacht.

Ziekenhuisopname
Heeft u in het ziekenhuis gelegen, dan hebt u recht op een ziekenhuisdaggeldvergoeding van € 25,00 per dag.

Eigen risico zorgverzekering
Heeft u ziekenhuisbezoeken, behandelingen of therapieën zelf moeten betalen in verband met het eigen risico van de zorgverzekering, dan kunt u dit eigen risico als schadevergoeding vorderen

Therapieën en behandelingen
Krijgt u bepaalde therapieën of behandelingen die niet worden vergoed via de zorgverzekering, dan kunt u deze als schadevergoeding vorderen. 

Kleding
Is uw kleding beschadigd tijdens het zedendelict, dan kunt u hiervoor schadevergoeding vragen. U moet wel de dagwaarde van het kledingstuk schatten.

Telefoon- en portokosten
Heeft u veel moeten bellen met politie en justitie, of met hulpverleners, dan kunt u hiervoor ook schadevergoeding vorderen. U kunt het beste de gemaakte kosten schatten en hiervoor een stelpost opnemen, bijv. telefoonkosten (stelpost).........€ 25,00.

Motiveren en onderbouwen

Het is belangrijk dat u alle schadeposten goed motiveert en met bewijsstukken onderbouwt. Bij de immateriële schadevergoeding dient u zo goed mogelijk te beschrijven wat de gevolgen voor u zijn geweest. Bij de reiskosten moet u specificeren welke reiskosten u hebt gemaakt, waar u heen bent gegaan, met welke bedoeling, en wat de afstand heen en terug was in kilometers.
Bij de ziekenhuisopname moet u bewijsstukken van het ziekenhuis overleggen.
Bij het eigen risico voor de zorgverzekering moet u de brief van de zorgverzekering aan het voegingsformulier hechten waaruit volgt dat het eigen risico hebt moeten betalen.
Van de therapieën en behandelingen die u hebt ondergaan en zelf hebt betaald moet u de facturen meesturen.
Bij de beschadigde kleding moet u - als het kan - een aankoopbon aan het voegingsformulier hechten, maar u kunt de schade ook eventueel schatten.
Bij de telefoon- en portokosten kunt u globaal aangeven welke kosten u hebt moeten maken.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden