Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen

Van ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen is sprake wanneer de verdachte ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind, pleegkind, pupil. een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte. Ook een ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon die aan zijn gezag is onderworpen of aan zijn waakzaamheid is toevertrouwd valt onder de strafbaarstelling van artikel 249 Sr. Verder ziet artikel 249 Sr. op bestuurders, artsen, onderwijzers, beambten, opzichters of bedienden in een gevangenis, weeshuis, ziekenhuis of een instelling van weldadigheid die ontucht plegen met kinderen die in die instelling zijn opgenomen, alsook op medewerkers in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg die ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg is toevertrouwd.

Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen in de wet

Het plegen van ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen is strafbaar gesteld in artikel 249 Wetboek van Strafrecht (Sr.): 1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Met dezelfde straf wordt gestraft:

sub 1) de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen; sub 2) bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen; sub 3) degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.

Plegen van ontucht

Strafbaar is het plegen van ontucht. Het maakt niet uit van wie het initiatief is uitgegaan. Ook wanneer de ontucht is uitgelokt door het slachtoffer had de verdachte zich van zijn bijzondere verantwoordelijkheid bewust moeten zijn. Ook wanneer het slachtoffer heeft ingestemd met de handelingen, blijft het gedrag strafbaar Bij ontucht gaat het om handelingen van seksuele aard die in strijd met de sociaal-ethische norm zijn. Het heeft een andere, meer geladen betekenis dan het begrip 'seksuele handelingen'. Al snel zal sprake zijn van handelingen die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm, nu de verantwoordelijke volwassene zich terughoudend dient op te stellen ten opzichte van de afhankelijke minderjarige. Van weerloosheid van de minderjarige hoeft niet zijn gebleken.

Bewijs en verweren

Belangrijk is dat, anders dan bijv. bij verkrachting, dwang niet bewezen hoeft te worden. Voldoende is dat wordt vastgesteld dat de verdachte ontuchtige handelingen heeft gepleegd. Het gaat dan om handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm.  Kenmerkend is de gezags- en/of vertrouwensrelatie die bestaat tussen de verdachte en het slachtoffer. In de meeste gevallen kan alleen verweer ter ontkenning worden gevoerd. Een ander mogelijk verweer zal nog kunnen zijn dat er geen vertrouwensrelatie als genoemd in artikel 249 Sr. bestaat, maar die situatie zal zich niet vaak voordoen. Bij de ontkenning zullen de verklaringen in het dossier zorgvuldig moeten worden bekeken en vergeleken met het oog op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Wanneer de verklaringen (innerlijk) tegenstrijdig, niet logisch of ongeloofwaardig zijn, kan bewijsuitsluiting worden bepleit.

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur wanneer u een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, of wanneer u vreest dat u binnenkort aangehouden kunt worden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg bepaalt u wat u bij de politie mag verklaren en wat niet. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd. Deskundige rechtsbijstand Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde zedenadvocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met zedenzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Voordelige rechtsbijstand Via zedenadvocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden