Corrumperen van kinderen (art. 248d Sr.)

Het corrumperen van kinderen is het blootstellen van kinderen aan seksuele handelingen. Het gaat bijvoorbeeld om het tonen van stijf geslachtsdeel waarmee seksuele handelingen worden verricht, zoals het zichzelf aftrekken,

Corrumperen van kinderen in de wet (artikel 248d Sr)

Het corrumperen van kinderen is geregeld in artikel 248d Sr. Dit artikel luidt:

"Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie."

Artikel 248d Sr stelt strafbaar het een kind met ontuchtig oogmerk ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen. Dit artikel betreft een uitbreiding van de strafbaarstelling van schennis van de eerbaarheid, als bedoeld in artikel 239 Sr, met name ten aanzien van het aanschouwen van seksuele handelingen waarbij een kind na uitnodiging vrijwillig tegenwoordig is. Het strekt tot bescherming van het kind tegen schadelijke invloeden op de persoonlijke en seksuele ontwikkeling. Blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 248d Sr is van dit ‘ontuchtig oogmerk’ sprake als de verdachte voor zijn eigen seksueel gerief een jeugdige aanwezig laat zijn bij seksuele handelingen , dan wel indien de verdachte beoogt daardoor het kind zodanig te beïnvloeden dat dit in de toekomst eerder geneigd zou zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen.

Dit artikel betreft een uitbreiding van de strafbaarstelling van schennis van de eerbaarheid, als bedoeld in artikel 239 Sr, met name ten aanzien van seksuele handelingen waarbij een kind vrijwillig tegenwoordig is. Het bestanddeel ‘ertoe bewegen’ impliceert een actieve gedraging gericht op het brengen van het kind tot het getuige zijn van seksuele handelingen.

> Wanneer corrumperen van kinderen?

Achtergrond corrumperen van kinderen

Met de invoering van art. 248d Sr wordt uitvoering gegeven aan de verplichting uit het Verdrag van Lanzarote om het seksueel corrumperen van kinderen strafbaar te stellen. De bepaling strekt tot bescherming van het kind tegen scheefgroei van de persoonlijke en seksuele ontwikkeling. Hoewel de wetgever aanvankelijk stelt dat het bij art. 248d Sr in het bijzonder gaat om gedragingen die tot doel hebben een kind vatbaar te maken voor seksuele uitbuiting of seksueel misbruik, blijkt uit de toelichting op het bestanddeel ‘ontuchtig oogmerk’ een ruimere kern. Het gaat niet alleen om gedragingen die tot doel hebben de seksuele vorming negatief te beïnvloeden ten behoeve van toekomstig misbruik, maar bijvoorbeeld ook om gedragingen voor eigen  seksueel gerief. Andere voorbeelden van het vereiste ‘ontuchtig oogmerk’ worden niet gegeven, maar in alle gevallen lijkt sprake te moeten zijn van een seksuele bedoeling. De wetgever formuleert ook enkele uitzonderingen: bij het geven van (bedoeld zal zijn: normale) seksuele voorlichting en bij seksuele ervaringen die onderdeel uitmaken van de normale seksuele ontwikkeling van opgroeiende kinderen, wordt het ontuchtig oogmerk geacht te ontbreken.

Verschil tov andere feiten

Art. 248d Sr is vanuit de benadering niet alleen een gekwalificeerde vorm van art. 239 Sr (schennis van de eerbaarheid), maar ook van art. 240a Sr (het vertonen van schadelijke afbeeldingen). De grenzen met art. 240a Sr zijn in dat geval zeer diffuus.

Bewijzen en verweren

Er is goed verweer te voeren tegen de verdenking 'corrumperen van kinderen'. Van belang is wel dat vanaf het begin van de strafzaak de juiste verdedigingsstrategie wordt gehanteerd.

Een van de verweren is dat er geen contact is geweest tussen de verdachte en het slachtoffer. Dan kan het corrumperen van kinderen niet bewezen kunnen worden nu hiervoor vereist is dat de minderjarige kinderen ertoe bewogen worden om getuige te zijn van de seksuele handelingen. Wanneer het kind min of meer toevallig getuige is, is er eerder sprake van schennis van de eerbaarheid.

Straffen voor corrumperen van kinderen.

Bij een bewezenverklaring van corrumperen wordt er vaak toch een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

> Straffen corrumperen van kinderen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden