Webcamsex met minderjarige is ontucht

Het hebben van webcamsex met een minderjarige kan ontucht opleveren, zo blijkt wel uit een uitspraak van de rechtbank. In deze zaak ging het om een jongen van 19 die zich voor de webcam ontklede en zichzelf aftrok, terwijl aan de andere kant minderjarige meisjes aan het kijken waren. Dit was ontuchtig volgens de rechtbank, en veroordeelde de man tot 20 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank Den Haag, 30 juni 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7951 overwoog het volgende:

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging 1

Ontuchtige handelingen
Met betrekking tot de vraag of sprake was van ontuchtige handelingen overweegt de rechtbank als volgt. Onder het begrijp ‘ontuchtig handelen’ heeft de wetgever begrepen handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm (kamerstukken II 1988/89, 20930, nr. 3, p. 2), welke maatstaf ook door de Hoge Raad wordt gehanteerd (ECLI:NL:HR:2010:BK4794, NJ 2010, 376). Onder omstandigheden kan aan seksuele handelingen met een persoon tussen de twaalf en zestien jaren het ontuchtig karakter ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. Uit het voorgaande vloeit voort dat het – bij de beantwoording van de vraag of sprake is van omstandigheden die meebrengen dat seksuele handelingen niet als ontuchtig kunnen worden aangemerkt – in belangrijke mate aankomt op de weging en waardering van de omstandigheden van het geval.
3.4.1
Feiten 1 en 2

3.4.1.1 De feiten 1 (eerste cumulatief/alternatief) en 2
Op 23 oktober 2013 heeft [slachtoffer 1] (hierna: [slachtoffer 1]) aangifte gedaan. Zij is geboren op [geboortedatum 1], woont in Den Haag en was vanaf haar vijfde jaar lid van korfbalvereniging [korfbalvereniging] te Den Haag. Verdachte was ook lid van die vereniging. Zij heeft verklaard dat zij in de periode 2006-2007 met verdachte heeft gechat. In eerste instantie waren die gesprekken onschuldig maar na een paar maanden werden die seksueel getint. Zij heeft verdachte tijdens de chatgesprekken meerdere malen bloot voor de camera gezien. Ze heeft toen zijn penis gezien en ook dat hij zichzelf aftrok. Op verzoek van verdachte heeft zij zelf voor de webcam haar ontblote borsten een keer of vijf aan verdachte laten zien. 2 Daarnaast heeft zij in die periode van een jaar ook een aantal maal met verdachte afgesproken op een (bankje in het park en bij hem thuis), waarbij zij hebben ge(tong)zoend en waarbij hij haar borsten heeft aangeraakt. 3
Haar verklaring wordt ondersteund door de chatgesprekken die zijn aangetroffen op de computer van verdachte, 4 en werden gevoerd in de periode van 13 juni 2007 tot en met 9 december 2007 tussen e-mailadressen [verdachte] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[verdachte]”) en [slachtoffer 1] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[slachtoffer 1]”). Dit laatste adres is het e-mailadres dat door [slachtoffer 1] werd gebruikt. 5
Hieruit blijkt dat het volgende tussen hen werd besproken:
14 juni 2007 :
18.26
uur: [slachtoffer 1]: Hoe oud ben jij eiglijk?
18.27
uur: [verdachte]: 19
18.28
uur: [verdachte]: hou oud jij
18.28
uur: [slachtoffer 1]: 14
18 28 uur: [verdachte]: maak tcoch niet uit
18.28
uur: [verdachte]: ut is strafbaar ja
18.29
uur: [verdachte]: niemand hoef het toch te weten als wij een keer zoenen ofzo 6
18.39
uur: [verdachte]: jij mag zo wel mijn boxer zien
18.40
uur: [verdachte]: mijn ding is te groot joh 7
19.16
uur: [slachtoffer 1]: LUL!
19.17
uur: [verdachte]: je wil um wel zien 8

4 oktober 2007:
15.24
uur: [verdachte]: maar vond je het goed wat ik gister allemaal deed
15.25
uur: [verdachte]: dus volgende keer kan ik gwn je broek in
15.26
uur: [verdachte]: maar werd jij nou echt niet geil toen ik aan je tiet zat
15.27
uur: [verdachte] : oewee als je met een jongen zoent vanavond
15.27
uur: [verdachte]: zoen ik niet meer met jou 9

7 oktober 2007:
21.24
uur: [verdachte]: Ik ga binnenkort gwn ook keer me boxer uit doen voor cam dat je me ding gwn keer gezien heb en dat als je bij me ben dat je gwn zelf alles durft uit te doen 10
(webcam geactiveerd) 11
22.22
uur: [verdachte]: dus je wil hem zien schat
22.23
uur: [verdachte]: zeg 1 2 of 3
22.24
uur: [verdachte]: ok ik ga staan ja
22.25
uur: [slachtoffer 1]: Omg…Hij is nog stijf Ook! 12

16 oktober 2007:
17.43
uur: [verdachte]: volgende keer
17.43
uur: [verdachte]: mag jew wel harder trekken hoor schat
17.44
uur: [verdachte]: van mij mag ook wel de volgende keer je kutje geschoren hebben 13

8 november 2007:
15.53
uur: [verdachte]: ik ben het maar hoor
15.53
uur: [verdachte]: kep je toch ook al gevingert  ikben het maar hoor schat 14

Dat het bij de chatgesprekken zou gaan om grootspraak, zoals verdachte heeft verklaard, acht de rechtbank niet aannemelijk. De rechtbank heeft geen enkele aanleiding te twijfelen aan de verklaring van [slachtoffer 1], zeker nu zij die grotendeels heeft afgelegd voordat zij werd geconfronteerd met de precieze inhoud van voormelde chatgesprekken.
Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte met [slachtoffer 1] heeft getongzoend en zich door haar heeft laten aftrekken, terwijl zij op dat moment pas 14 jaar oud was. Voorts acht rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven- en onderlichaam aan haar heeft getoond, waarbij hij niet alleen zijn penis heeft laten zien maar ook zichzelf heeft afgetrokken en ook [slachtoffer 1] haar blote borsten aan hem heeft getoond.
Dat verdachte op 14 juni 2007 wist hoe oud [slachtoffer 1] was volgt zonneklaar uit het toen gevoerde chatgesprek.
O ntuchtige handelingen, leeftijdsoverwicht en gezag als coach
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat er sprake was van ontuchtig handelen zowel fysiek als gepleegd voor de webcam. Toen deze contacten begonnen was verdachte 19 jaar oud en [slachtoffer 1] 14 jaar. Een kalenderleeftijdsverschil van vijf jaren is naar het oordeel van de rechtbank geen gering leeftijdsverschil, nu gelet op die leeftijd over en weer sprake is van een duidelijk verschil in seksuele ontwikkeling. Uit het onderzoek van de psycholoog kan voorts niet worden afgeleid dat verdachte verstandelijk op een zodanig niveau functioneert dat het emotioneel leeftijdsverschil en de mate van seksuele ontwikkeling geringer zou zijn.
De bewezen seksuele handelingen die tijdens de chatcontacten hebben plaatsgevonden betreffen naar het oordeel van de rechtbank voorts geen handelingen die algemeen sociaal-ethisch zijn aanvaard tussen een 19 tot 20-jarige en een 14 tot 15-jarige.
Daarnaast volgt uit de chatgesprekken naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte meermalen zijn zin doordreef – ook toen [slachtoffer 1] aangaf dat ze niet wilde of het niet zag zitten voor de webcam – om haar te bewegen tot (het dulden van) de handelingen. Zo liet hij zich uit in de trant van “ je wilt het echt schat” en “ je vindt het wel lekker”, “mag ik hem een keer snel laten zien..mag ik please” en “ stand up sweety…mielijk he…let me see poepie doepie…helemaal…ga nou staan honeyyy…gwoon naar beneden en omhoog lief…ga nu maar staan zeurpietje”. 15 Dit past ook bij de verklaring van [slachtoffer 1] die immers aangeeft dat verdachte maar bleef doorvragen. 16
Daarmee heeft verdachte misbruik gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht om [slachtoffer 1] ertoe te bewegen ontuchtige handelingen te verrichten en van verdachte te dulden. [slachtoffer 1] wilde immers niet (in het begin) dan wel niet altijd voldoen aan verdachtes seksuele wensen en het is enkel door verdachtes voortdurende aandringen dat zij na verloop van tijd toch toegaf en ermee instemde. Verdachte was toen coach op haar vereniging. Daaraan heeft hij ongetwijfeld status en gezag ontleend dat heeft meegespeeld in het overtuigen van [slachtoffer 1] dat zij zich moest voegen naar de wensen van verdachte.
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen acht de rechtbank het volgende wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 1 juni 2007 tot en met 1 juni 2008:
– voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 1], die wel de leeftijd van 12 doch nog niet de leeftijd van 16 jaar had bereikt en
– voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd via de webcam, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht en gezag als coach, terwijl hij wist dan wel had moeten vermoeden dat [slachtoffer 1] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt.

De rechtbank zal verdachte verder vrijspreken van de overige onder 1 eerste cumulatief/alternatief tenlastegelegde handelingen. Op zichzelf blijkt uit de chatgesprekken dat verdachte [slachtoffer 1] gevingerd heeft. Deze wijze van seksueel binnendringen wordt verdachte echter niet verweten en voor andere handelingen in dit verband bevat het dossier geen bewijs. De verklaring van [slachtoffer 1] over de ontuchtige handelingen die verdachte bij haar tijdens slaapweekenden zou hebben gepleegd worden voorts door geen enkel ander bewijsmiddel op directe wijze ondersteund. Uit de chatgesprekken kan zulks ook niet worden afgeleid. Het is juist dat verdachte wordt verweten andere meisjes op gelijke wijze tijdens slaapweekenden bij korfbalvereniging [korfbalvereniging] ontuchtig te hebben benaderd, doch de rechtbank ziet in deze zaak te weinig aanknopingspunten om in dit verband schakelbewijs aan te kunnen nemen. Daarnaast blijkt uit de verklaring van [slachtoffer 1] noch uit de chatgesprekken dat verdachte in de tenlastegelegde periode geslachtsgemeenschap met [slachtoffer 1] heeft gehad en/of zijn penis en/of ballen heeft laten likken.
3.4.1.2 Feit 1 (tweede cumulatief/alternatief)
Anders dan de officier van justitie heeft betoogd is de rechtbank van oordeel dat niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte ontuchtige handelingen heeft gepleegd bij [slachtoffer 1] die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen voordat [slachtoffer 1] de leeftijd van 18 jaar had bereikt.
Daartoe is redengevend dat de rechtbank niet kan uitsluiten dat [slachtoffer 1] reeds de leeftijd van 18 jaar had bereikt toen zij vergaande seksuele handelingen, waaronder geslachtsgemeenschap, had met verdachte. Hoewel [slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij 15 of 16 jaar was toen zij naar de A-jeugd ging (en verdachte haar trainer werd), volgt uit de verklaring van de voorzitter van de korfbalvereniging dat verdachte in het seizoen 2010/2011 de A1 heeft gecoacht. Dat maakt dat [slachtoffer 1] op dat moment 17 of 18 jaar oud moet zijn geweest en geen 15 of 16 jaar. Verder blijkt uit haar verklaring niet wanneer de seksuele handelingen hebben plaatsgevonden en met name niet of dat vóór of na 30 mei 2011 (de datum waarop zij 18 jaar werd) is geweest. Onder deze omstandigheden dient vrijspraak te volgen.
Ten overvloede merkt de rechtbank op dat een bewezenverklaring van dit feit zoals thans geformuleerd niet een strafbaar feit behelst. Uit de bewoordingen van de tenlastelegging maakt de rechtbank op dat door de officier van justitie bedoeld is aan te sluiten bij art. 245 jo art. 248, tweede lid, Sr. De wetgever heeft seksueel binnendringen van/met een minderjarige enkel strafbaar gesteld tot de leeftijd van 16 jaar. Tenlastegelegd was echter het seksueel binnendringen van iemand beneden de 18 jaar, hetgeen niet strafbaar is gesteld
3.4.2
Feit 3

Op 24 oktober 2014 heeft [slachtoffer 2] (hierna: [slachtoffer 2]) aangifte gedaan. Zij is geboren op [geboortedatum 2]. Ook zij was lid van korfbalvereniging [korfbalvereniging] te Den Haag. 17 Zij heeft verklaard dat zij, toen zij 13 of 14 jaar oud was (vermoedelijk in 2006 of 2007), met de korfbalvereniging op slaapweekend is gegaan. De deelnemers aan het slaapweekend sliepen in de kantine van de korfbalvereniging. Op een avond in dat weekend lag zij op een matje en in een nog opengeritste slaapzak. Verdachte is op enig moment op een luchtbed in een slaapzak/dekbed naast haar komen liggen. [betrokkene] lag aan de andere kant van [slachtoffer 2]. Op enig moment pakte verdachte [slachtoffer 2]’s rechterhand vast en bewoog hij die onder zijn slaapzak/dekbed. [slachtoffer 2] hield haar ogen dicht terwijl zij een soort strelen voelde over zijn buik, daarna tegen zijn penis en daarna in zijn broek tegen zijn penis. Hij pakte haar hand vast, legde die op zijn penis en bewoog vervolgens haar hand heen en weer over zijn stijve penis. Vervolgens kon zij zich abrupt omdraaien en haar hand wegtrekken uit zijn hand. 18
Haar verklaring vindt steun in de verklaring van getuige [getuige] (hierna: [getuige]). [getuige] bevestigt dat [slachtoffer 2] op het slaapweekend (toen hij leiding was) tegen hem heeft verteld dat verdachte met zijn handen onder haar dekens of slaapzak was geweest. [slachtoffer 2] zou toen ongeveer 14 jaar zijn geweest. 19 Ook heeft hij bevestigd dat verdachte die nacht naast [slachtoffer 2] was gaan liggen. 20 Voorts vindt de verklaring van [slachtoffer 2] steun in chatgesprekken die zijn aangetroffen op de computer van verdachte. Het gaat hierbij om chatgesprekken die werden gevoerd tussen e-mailadressen [verdachte] (met onder meer gebruikersnaam (kortgezegd) “[verdachte]”) en [slachtoffer 2] (met onder meer gebruikersnaam (kort gezegd) “[slachtoffer 2]”). 21 Dit laatste adres is het e-mailadres dat door [slachtoffer 2] werd gebruikt. 22
Hieruit blijkt dat het volgende tussen hen werd besproken:
16 februari 2007:
16.40
uur: [verdachte]: wnr word jij 15
16.41
uur: [slachtoffer 2]: [geboortedatum 2] 23

14 februari 2008 :
15.39
uur: [verdachte]: ga je slaapweekend
15.47
uur: [verdachte]: kom jenaast mij liggen
15.47
uur: [slachtoffer 2]: nee naast [betrokkene] 24

28 juni 2008 :
15.26
uur: [verdachte]: vond slaapweekendjes altijd wel leuk
15.26
uur: [verdachte]: wat we toen deden kon eigenlijk ook niej
15.26
uur: [verdachte]: ik was leiding

Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 2] haar hand heeft beetgepakt, vervolgens op zijn penis heeft gelegd en zich vervolgens heeft laten aftrekken. Uit voormelde chatgesprekken leidt de rechtbank voorts af dat het slaapweekend heeft plaatsgevonden in het weekend na 14 februari 2008 (toen [slachtoffer 2] pas 14 jaar oud was). Dit sluit ook aan op het chatgesprek op 18 februari 2008 waarin verdachte aan [slachtoffer 2] vraagt of ze het leuk vond. 25
Ontuchtige handelingen
Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank bewezen acht dat sprake was van ontuchtig handelen. Verdachte was op dat moment 19 jaar oud en [slachtoffer 2] 14 jaar oud. Gelet op het kalenderleeftijdsverschil van vijf jaren is naar het oordeel van de rechtbank ook hier geen sprake van een gering leeftijdsverschil. Ook hier heeft immers te gelden dat sprake is van een groot verschil in de mate van seksuele ontwikkeling. Zoals reeds overwogen functioneerde verdachte verstandelijk niet op een zodanig niveau dat emotioneel leeftijdsverschil en de mate van seksuele ontwikkeling geringer zou zijn.
Conclusie
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 15 tot en met 18 februari 2008 buiten echt voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 2] die toen de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt.
3.4.3
Feiten 4 en 5

Op 10 oktober 2013 heeft [slachtoffer 3] (hierna: [slachtoffer 3]) een verklaring afgelegd nadat haar moeder aangifte had gedaan. Zij is geboren op 8 april 1998, woont in Den Haag en was vanaf haar zesde jaar lid van korfbalvereniging [korfbalvereniging] te Den Haag. Verdachte was haar trainer in de C of D, toen zij 9 of 10 jaar oud was. Zij heeft verklaard dat zij vanaf haar negende of tiende jaar contact had met verdachte, waaronder contact middels MSN. Verdachte was toen haar coach. In eerste instantie waren die gesprekken onschuldig maar later werden ze seksueel getint. Vlak voor of na dat zij op kamp zou gaan begon verdachte raar te praten: over haar borsten en dat zij er goed uit zag. Zij was toen ongeveer 11 jaar. Tijdens het contact voor de webcam heeft verdachte haar meerdere malen gevraagd of zij haar shirt en haar bh uit wilde doen. Hier heeft zij altijd nee op gezegd. Zij heeft verdachte naakt voor de webcam gezien en daarbij ook zijn stijve penis gezien. Toen zij ongeveer 11 jaar oud was ging zij mee op slaapweekend op de korfbalvereniging. Verdachte maakte toen deel uit van de leiding. Toen [slachtoffer 3] ging slapen bemerkte zij dat verdachte naast haar lag. Vervolgens voelde zij een hand op haar rechterheup (over de slaapzak) en hij wreef daarmee. Hij ritste haar slaapzak open. [slachtoffer 3] was angstig, wilde zijn hand weghalen maar dat lukte niet. Verdachte zat daarna eerst aan haar borsten waar hij over wreef en in kneep, waarna hij haar bh omhoog schoof en weer aan haar – ditmaal ontblote – borsten zat. Dit heeft ongeveer 10 minuten geduurd. Hij heeft daarbij haar ook getongzoend. Op enig moment ging hij met zijn handen haar broek in en vingerde hij haar voor ongeveer vijf minuten. Vervolgens pakte verdachte haar hand en legde die op zijn stijve penis waar nog een boxershort overheen zat. Bij een tweede keer dat hij dat deed was er geen boxershort meer. Hij pakte haar hand en deed die om zijn penis heen. Vervolgens maakte hij daarmee aftrekkende bewegingen, hetgeen ongeveer vijf minuten heeft geduurd. 26
Verdachte heeft bekend dat hij [slachtoffer 3] op een slaapweekend heeft aangeraakt (bij haar borsten en vagina) en dat zij zijn penis heeft aangeraakt. Het vingeren heeft hij ontkend. Voorts heeft hij bekend dat hij voor de webcam heeft gestaan en dat er toen handelingen hebben plaatsgevonden. 27
De rechtbank ziet zich allereerst gesteld voor de vraag wanneer het slaapweekend heeft plaatsgevonden. [slachtoffer 3] heeft in dit verband verklaard dat het bloot middels de webcam heeft plaatsgevonden nà het slaapweekend waar verdachte aan haar zat. Dat verdachte zich op 14 juni 2007 via de webcam bloot aan [slachtoffer 3] heeft laten zien maakt de rechtbank op uit één van de chatgesprekken die zijn aangetroffen op de computer van [slachtoffer 3] en die werden gevoerd in de periode van 7 juni 2010 tot en met 8 juni 2010 tussen e-mailadressen [verdachte] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[verdachte]”) en [slachtoffer 3] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[slachtoffer 3]”). 28
Hieruit blijkt dat het volgende tussen hen werd besproken:
8 juni 2010 : (webcam geactiveerd) 29
20.00
uur: [slachtoffer 3]: ja jij ging een rondje lopen om je stoel
20.00
uur: [verdachte]: raam beetje open doen
ben je al uitgekleed
20.01
uur: [slachtoffer 3]: oow
Videogesprek is beëindigd
20.01
uur: [verdachte]: oeps
20.01
uur: [verdachte]: sorry 30

Dit chatgesprek past namelijk bij de verklaring van [slachtoffer 3] dat verdachte ineens bloot voor de webcam verschijnt, zij daarop de videoverbinding verbreekt en verdachte zijn excuses aanbiedt. 31 Dat betekent dat het slaapweekend vóór 14 juni 2007 moet hebben plaatsgevonden, zodat het moet gaan om het weekend van 3 en 4 april 2007. 32 Dit sluit ook aan op de verklaring van [slachtoffer 3] dat het seksueel getinte chatcontact dat daarna heeft plaatsgevonden enige tijd heeft geduurd. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het slaapweekend heeft plaatsgevonden toen [slachtoffer 3] nog 11 jaar was.
Dat geen sprake is geweest van vingeren, zoals verdachte heeft verklaard, acht de rechtbank niet aannemelijk. De rechtbank heeft geen enkele aanleiding te twijfelen aan de verklaring van [slachtoffer 3], zeker nu de verklaringen van [slachtoffer 3] en verdachte ten aanzien van de overige handelingen overeenkomen. Voorts kan verdachte de rechtbank, mede in het licht van de andere aan de orde zijnde feiten, niet ervan overtuigen dat hij juist op het moment dat hij de vagina van [slachtoffer 3] aanraakte het besef zou hebben gekregen dat het niet goed was wat hij aan het doen was en daarom stopte. Veeleer is aannemelijk dat verdachte, zoals [slachtoffer 3] heeft verklaard, stopte met vingeren toen een andere deelnemer aan het slaapweekend opstond. 33 Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 3] tijdens het slaapweekend heeft gevingerd, dat hij zich heeft laten aftrekken, dat hij met haar heeft getongzoend en dat hij haar borsten en heup heeft aangeraakt, terwijl zij op dat moment pas 11 jaar oud en aan zijn zorg was toevertrouwd.
Voorts acht rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven- en onderlichaam aan haar heeft getoond, waarbij hij zijn penis heeft laten zien, terwijl hij als haar coach wist hoe oud zij was.
Ontuchtige handelingen, leeftijdsoverwicht en gezag als coach
De rechtbank acht bewezen dat er sprake was van ontuchtig handelen voor de webcam. Van een gering leeftijdsverschil is volgens de rechtbank ook hier geen sprake, ook niet als wordt gelet op het verstandelijk niveau waarop verdachte functioneert.
Toen de webcamcontacten tussen verdachte en [slachtoffer 3] begonnen was verdachte 21 jaar oud en [slachtoffer 3] 11 jaar oud. Naar het oordeel van de rechtbank volgt alleen al uit het gegeven dat verdachte als 21-22 jarige chatte met een 11-12 jarige over seksuele handelingen – waarbij [slachtoffer 3] meerdere malen dit gedrag van verdachte negeerde of niet positief op reageerde 34 – dat verdachte een leeftijdsoverwicht had op [slachtoffer 1] en daar misbruik van maakte. [slachtoffer 1] wilde niet voldoen aan verdachtes wensen en het is dan ook hier alleen maar door verdachtes voortdurende aandringen dat zij na verloop van tijd toch enigszins instemde met de handelingen dan wel verdachte niet stopte. Daarnaast was verdachte op dat moment een coach op haar vereniging en haar voormalig coach. Ook daaraan ontleende verdachte zonder twijfel status en gezag dat ongetwijfeld heeft meegespeeld in het bewegen van [slachtoffer 3] zich te voegen naar de wensen van verdachte.
Conclusie
Samenvattend acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:
– in de periode van 1 tot en met 4 april 2010 voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen, met [slachtoffer 3], die de leeftijd van 12 nog niet had bereikt en aan zijn zorg was toevertrouwd en
– in de periode van 1 april 2010 tot en met 9 juni 2010 voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd via de webcam, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht en gezag als coach, terwijl hij wist dan wel had moeten vermoeden dat [slachtoffer 3] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt.

3.4.4
Feit 6

Feit 6 primair
De rechtbank is van oordeel dat het onder 6 primair tenlastegelegde niet voldoet aan de eisen van de wet als gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering en dat de dagvaarding voor dit deel nietig moet worden verklaard. De rechtbank overweegt daartoe dat is tenlastegelegd dat er sprake was dwang voortkomend uit de feitelijkheid dat misbruik zou zijn gemaakt van een leeftijdsoverwicht of gezag als coach. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet zonder nadere onderbouwing uit de enkele omstandigheid dat mogelijk misbruik is gemaakt van een leeftijdsoverwicht of gezag als coach volgen dat er sprake is van dwang. De tenlastelegging is dan ook onvoldoende feitelijk voor zover het ziet op de feitelijkheden waaruit de dwang zou voortkomen.
Feit 6 subsidiair
Verdachte wordt verweten dat hij ontuchtige handelingen met [slachtoffer 4] ([slachtoffer 4]) heeft gepleegd tijdens een slaapweekend. Uit het dossier blijkt dat verdachte toen de rug, benen, billen en borst van [slachtoffer 4] heeft gestreeld/geaaid en met haar ‘lepeltje lepeltje’ heeft gelegen. Deze handelingen acht de rechtbank, met name in het licht van de leeftijd van [slachtoffer 4] (zij was bijna 16 jaar) doch ook in samenhang bezien met de leeftijd van verdachte (toen 25 jaar), niet van zodanige aard, dat sprake is van strijd met de geldende sociaal-ethische norm. In de gegeven omstandigheden kunnen deze handelingen naar het oordeel van de rechtbank daarom niet als ontuchtig worden aangemerkt.
Conclusie
Gelet op het voorgaande dient verdachte van dit feit te worden vrijgesproken.
3.4.5
Feit 7

Op 3 maart 2014 heeft [slachtoffer 5] (hierna: [slachtoffer 5]) een verklaring afgelegd die op 12 maart 2014 werd gevolgd door een aangifte. Zij is geboren op [geboortedatum 5] en woonde in 2007 in [plaats]. Rond die tijd zocht zij haar toevlucht op het internet omdat het niet goed ging op school. Zo heeft zij verdachte leren kennen. Al in het eerste chatgesprek kwam het tot seksuele handelingen voor de webcam. Verdachte en aangeefster hebben een jaren durende (chat)relatie onderhouden. De webcamseks vond in het begin van hun chatgesprekken 3-4 keer per week plaats. Zij heeft in ieder geval haar borsten laten zien, zichzelf gevingerd en soms was ze helemaal bloot. Verdachte lag op zijn bed en trok zich af. In het begin zou ze gezegd hebben dat zij 15 jaar oud was, later heeft ze gezegd dat ze 14 jaar oud was. 35
Verdachte heeft bekend dat hij veelvuldig webcamseks heeft gehad met [slachtoffer 5] waarbij in ieder geval de borsten, vagina en penis zijn getoond. Ook heeft hij zich toen afgetrokken. 36
Dat de webcamseks pas plaatsvond toen [slachtoffer 5] 16 of 17 jaar oud was, zoals verdachte heeft verklaard, is onjuist. Op de computer van verdachte zijn chatgesprekken aangetroffen die werden gevoerd in de periode van 8 februari 2007 tot en met 26 augustus 2009 tussen e-mailadressen [verdachte] (met gebruikersnamen (kortgezegd) “[verdachte]” en “[verdachte]]]]”) en [slachtoffer 5] (met gebruikersnamen (kort gezegd) “[slachtoffer 5]” en “[slachtoffer 5]”). 37 Dit laatste adres is het e-mailadres dat door [slachtoffer 5] werd gebruikt. 38
Hieruit blijkt dat het volgende onder meer tussen hen werd besproken:
8 februari 2007 : (webcam geactiveerd) 39
18.23
uur: [verdachte]: maar ik wil hem effe laten zien
18.24
uur: [verdachte]: kijk je??
18.24
uur: [slachtoffer 5]: Jaa 40

1 maart 2007: (webcam geactiveerd) 41
19.13
uur: [verdachte]: trek gwn t-shirt omhoog dan schat
19.15
uur: [slachtoffer 5]: Snel dn wnt moet eten 42

(webcam geactiveerd) 43
20.12
uur: [verdachte]: Ik verwen jou toch ook jezus je houd toch van me of niet
20.12
uur: [verdachte]: effe opstaan
20.13
uur: [slachtoffer 5]: Heel even dan 44

18 maart 2007: (webcam geactiveerd) 45
15.09
uur: [verdachte]: daar gaaat mij boxerrr
15.10
uur: [verdachte]: ga is staan
15.11
uur: [verdachte]: trek broek naar beneden
15.13
uur: [verdachte]: jah
15.13
uur: [verdachte]: cam lager 46

25 juni 2007:
20.34
uur: [verdachte]: ik zie jou
20.34
uur: [slachtoffer 5]: ik jou ook
20.35
uur: [verdachte]: belle
20.35
uur: [slachtoffer 5]: s goed
[…] (webcam geactiveerd) 47
20.46
uur: [slachtoffer 5]: was je lekker gekomen?
20.46
uur: [verdachte]: uhh jaa
20.47
uur: [verdachte]: weetje waarom ik zo snel kwam
20.47
uur: [verdachte]: omdat je zo haastig die com dichtbij moesty zetten
20.47
uur: [verdachte]: zat bijna in je kutje
[…]
20.51
uur: [verdachte]: tiring er kwam een berg uit
20.51
uur: [verdachte]: zag je ut ligguh of niej
20.51
uur: [slachtoffer 5]: ja 48

Hieruit blijkt dat verdachte in februari en maart 2007 zijn geslachtsdeel toont en [slachtoffer 5] haar borsten. Op dat moment was [slachtoffer 5] 13 jaar oud. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven- en onderlichaam aan haar heeft getoond, waarbij hij zijn blote penis in erectie heeft laten zien, en dat [slachtoffer 5] haar blote lijf en borsten heeft getoond naast het tonen en betasten van haar vagina.
Dat verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat [slachtoffer 5] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt volgt naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval uit het gegeven dat zij aan het begin van het contact heeft gezegd dat zij 15 jaar was.
Ontuchtige handelingen en leeftijdsoverwicht
De rechtbank acht het aannemelijk geworden dat er sprake was van ontuchtig handelen in de periode vanaf februari 2007 tot 13 april 2009 (het tijdstip waarop zij 16 jaar werd). Van een gering leeftijdsverschil is volgens de rechtbank geen sprake, ook niet als wordt gelet op het verstandelijk niveau waarop verdachte functioneert.
De bewezen seksuele handelingen die tijdens deze chatcontacten hebben plaatsgevonden betreffen naar het oordeel van de rechtbank geen handelingen die algemeen sociaal-ethisch zijn aanvaard tussen een 18-bijna 20 jarige en een 13-15 jarige. Daarnaast volgt uit de chatgesprekken naar het oordeel van de rechtbank zonneklaar dat verdachte meermalen zijn zin doordreef – ook toen [slachtoffer 5] aangaf dat ze niet wilde of het niet zag zitten voor de webcam – om haar te bewegen tot (het dulden van) de handelingen. Zo liet hij zich uit in de trant van “ Schaam je je voor mij of vertrouw je mij niej ” 49 , “ luister nou naar mij ” 50 , “ nou staan pleasee ” 51 , “ als je van me houd dan ga je nu staan ” 52 , “ je kanheus wel doen […] ik doe toch ook ” 53 . Dit past ook bij de verklaring van [slachtoffer 5] die immers aangeeft dat verdachte maar bleef doorvragen. 54
Daarmee heeft verdachte misbruik gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht om [slachtoffer 5] ertoe te bewegen ontuchtige handelingen te verrichten en van verdachte te dulden. [slachtoffer 5] wilde immers niet dan wel niet altijd voldoen aan verdachtes seksuele wensen en het is enkel door verdachtes voortdurende aandringen dat zij na verloop van tijd toch toegaf en ermee instemde.
Uit het dossier is voldoende aannemelijk geworden dat verdachte en [slachtoffer 5] na verloop van tijd een emotionele/liefdesrelatie hebben gekregen waarbinnen [slachtoffer 5] instemde met het verrichten van bepaalde seksuele handelingen. Onder deze omstandigheden dient verdachte te worden vrijgesproken van de ontuchtige handelingen die hem worden verweten na 13 april 2009 (het tijdstip waarop zij 16 jaar werd).
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 8 februari 2007 tot 13 april 2009 voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd via de webcam, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht, terwijl hij wist dan wel had moeten vermoeden dat [slachtoffer 5] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt.
3.4.6
Feit 8

Anders dan de officier van justitie en met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 8 tenlastegelegde. De rechtbank overweegt daartoe dat de chatgesprekken weliswaar zijn gevoerd via het emailadres van [slachtoffer 6], maar dat uit niets volgt dat het [slachtoffer 6] is geweest die op dat moment met verdachte chatte. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat [slachtoffer 6] heeft verklaard dit chatgesprek niet meer te kunnen herinneren en ook niet te weten wie de derde bij het gesprek betrokken persoon is geweest. De rechtbank zal verdachte dan ook van feit 8 vrijspreken.
3.4.7
Feit 9

Op de computer van verdachte zijn chatgesprekken aangetroffen die werden gevoerd in de periode van 3 juli 2007 tot en met 2 februari 2008 tussen e-mailadressen [verdachte] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[verdachte]”) en [slachtoffer 7] (met gebruikersnaam “[slachtoffer 7]”). 55
Hieruit blijkt dat het volgende in die gesprekken werd besproken:
3 juli 2007:
19.59
uur: [slachtoffer 7]: zit je trouwens op een sport?
20.01
uur: [verdachte]: [korfbalvereniging]
20.01
uur: [slachtoffer 7]: dat doe ik ook
20.01
uur: [verdachte]: [korfbalvereniging 2] 56

4 juli 2007: (webcam geactiveerd) 57
21.50
uur: [verdachte]: ik laat hem echt zien he
21.51
uur: [verdachte]: jou speeltje
21.52
uur: [verdachte]: vind je dit er wat ik doe
21.52
uur: [verdachte]: moek stoppen
21.53
uur: [slachtoffer 7]: ik doe webcam uit hoor, t ligt niet aan jou 58

7 juli 2007: (webcam geactiveerd) 59
15.43
uur: [verdachte]: zal ik is boxer wegschuiven
15.43
uur: [slachtoffer 7]: s goed
15.44
uur: [verdachte]: pijp me
15.44
uur: [verdachte]: doe met jemond en tongertje
15.45
uur: [verdachte]: doe je cam klein stukki lager
15.45
uur: [verdachte]: en je bh
15.48
uur: [slachtoffer 7]: ik wil dit niet, [verdachte]
15.48
uur: [verdachte]: niet meer me (icoon ‘lul’) zien
15.48
uur: [verdachte]: je hoeft niks te doen
15.48
uur: [verdachte]: maar wil je mijne niet meer zien
15.48
uur: [verdachte]: ook niej kijken
15.49
uur: [verdachte]: hij is zo mooi
15.52
uur: [verdachte]: nou nog een beetje geil praten en dan kom ik zo klaar
(webcam gedeactiveerd en weer geactiveerd) 60
15.57
uur: [verdachte]: jou speeltje
15.58
uur: [verdachte]: mag ik klaarkomen
15.58
uur: [verdachte]: kijk je ook
15.58
uur: [slachtoffer 7]: (icoon ‘jaaa’) 61

8 juli 2007: (webcam geactiveerd) 62
22.06
uur: [verdachte]: ik ga niet klaarkomen voor iemand die niej kijkt
22.07
uur: [slachtoffer 7]: ik kijk wel!
22.07
uur: [verdachte]: nu blijf je kijjken he
22.07
uur: [slachtoffer 7]: ja 63

Dat [slachtoffer 7] (hierna: [slachtoffer 7]), geboren [geboortedatum 7] en woonplaats te Den Haag, 64 deze chatgesprekken met verdachte heeft gevoerd volgt naar het oordeel van de rechtbank uit haar aangifte van 18 februari 2014. Zij heeft namelijk verklaard dat zij toentertijd lid was van korfbalvereniging [korfbalvereniging 2] en dat zij als enige gebruik maakte van het e-mailadres [slachtoffer 7]. 65 De omstandigheid dat [slachtoffer 7] zich deze gesprekken nu niet kan herinneren doet daar niet aan af. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven en onderlichaam aan [slachtoffer 7] heeft getoond, waarbij hij niet alleen zijn penis heeft laten zien maar ook zichzelf heeft afgetrokken terwijl zij op dat moment pas 15 jaar oud pas.
Verdachte had redelijkerwijs moeten vermoeden dat [slachtoffer 7] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Zij had immers bij de chatgesprekken aangegeven dat zij bij haar ouders woonde 66 en dat zij geld zou krijgen als zij zou overgaan. 67 Daarmee kan zij alleen maar hebben gedoeld op overgaan naar een volgende klas op de middelbare school. Voorts weegt daarin mee dat verdachte zelf in strijd met de waarheid in eerste instantie had verteld dat hij 17 jaar oud was 68 (waarschijnlijk om het leeftijdsverschil kleiner te doen laten lijken).
Ontuchtige handelingen en leeftijdsoverwicht
De rechtbank acht het aannemelijk geworden dat er sprake was van ontuchtig handelen voor zover dit betreft het seksueel contact dat heeft plaatsgevonden. Van een gering leeftijdsverschil is volgens de rechtbank geen sprake, ook niet als wordt gelet op het zwakbegaafde niveau waarop verdachte functioneert. Verdachte was 19 jaar oud was en [slachtoffer 7] 15 jaar oud. Een kalenderleeftijdsverschil van vier jaren is naar het oordeel van de rechtbank geen gering leeftijdsverschil. Ook hier heeft te gelden dat sprake is van een duidelijk verschil in seksuele ontwikkeling, terwijl voorts niet gebleken is, zoals al overwogen dat verdachte op een zodanige niveau functioneert dat zulks het emotioneel leeftijdsverschil wel gering zou maken, laat staan dat verdachte functioneerde op een met [slachtoffer 7] te vergelijken ontwikkelingsniveau.
De bewezen seksuele handelingen die tijdens de chatcontacten hebben plaatsgevonden betreffen naar het oordeel van de rechtbank geen handelingen die algemeen sociaal-ethisch zijn aanvaard tussen een 19-jarige en een 15-jarige. Daarnaast volgt uit de chatgesprekken naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte meermalen zijn zin doordreef – ook toen [slachtoffer 7] aangaf dat ze niet wilde of het niet zag zitten voor de webcam – om haar te bewegen tot het dulden van de handelingen. Zo liet hij zich uit in de trant van “ kom op [….] why not? […] sgijtert […] doe niet zo laat gwn je string of bh zien ” 69 en ” kom je bh of tieten […] je moet het gwn doen – ben je der zo vanaf […] dan neuk ik je plat […] je moet me nu al 100 vertrouwen […] je moet het gwn doen – ben je er zo van af […] dan moet je het gwn doennn zeg ik net – dan ga je all1 maar meer van me houden ”. 70
Daarmee heeft verdachte misbruik gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht om [slachtoffer 7] ertoe te bewegen ontuchtige handelingen te verrichten en van verdachte te dulden. [slachtoffer 7] wilde immers niet (in het begin) dan wel niet altijd voldoen aan verdachtes seksuele wensen en het is enkel door verdachtes voortdurende aandringen dat zij na verloop van tijd toch toegaf en ermee instemde.
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 3 juli 2007 tot en met 2 februari 2008 voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd via de webcam, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht, terwijl hij wist dan wel had moeten vermoeden dat [slachtoffer 7] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt.
3.4.8
Feit 10

Uit het dossier volgt dat verdachte seksuele getinte chatgesprekken heeft gevoerd met [slachtoffer 8] Moerland waarbij verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven en onderlichaam aan [slachtoffer 8] heeft getoond en niet alleen zijn penis heeft laten zien maar ook zichzelf heeft afgetrokken. [slachtoffer 8] heeft hierbij haar ontklede bovenlichaam en blote borsten heeft getoond, en haar vagina betast. Op zichzelf staat vast dat [slachtoffer 8] tijdens deze gesprekken 13 jaar oud was. Het dossier bevat echter geen bewijsmiddelen dat verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat [slachtoffer 8] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt, laat staan dat zij 13 jaar was. De chatgesprekken die zich in het dossier bevinden, bevatten geen aanwijzingen met betrekking tot de leeftijd van [slachtoffer 8]. De enkele omstandigheid dat hij haar via de webcam heeft gezien, is onvoldoende nu de rechtbank niet kan vaststellen hoe zij er in die periode uit zag en dat daardoor niet is vast te stellen dat verdachte aan de hand van [slachtoffer 8]’s uiterlijk had moeten vermoeden dat [slachtoffer 8] nog geen 18 jaar oud was.
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen dient vrijspraak te volgen.
3.4.9
Feit 11

Anders dan de officier van justitie en met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat verdachte ook dient te worden vrijgesproken van het onder 11 tenlastegelegde. De rechtbank overweegt daartoe dat als ontuchtige handelingen ten laste is gelegd het maken van (ongepast) seksueel getinte opmerkingen, het plaatsnemen voor/achter de webcam uitsluitend gekleed in een boxershort en het plaatsnemen voor achter de webcam uitsluitend gekleed in een bikini/boxershort. De rechtbank is van oordeel dat voornoemde gesprekken en handelingen – die bewezen zouden kunnen worden verklaard – tussen een meisje van 12-13 jaar oud en haar trainer, verdachte (toen 20-21 jaar oud), zonder meer grensoverschrijdend zijn en de grens opzoeken van het strafrechtelijk toelaatbare. Desalniettemin kunnen zij niet worden aangemerkt als ontuchtig in de zin van de wet. Dat deze handelingen waarschijnlijk ter voorbereiding van verdergaande, wél ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden doet daar niets aan af.
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen dient vrijspraak te volgen.
3.5
De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van verdachte bewezen – zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad – dat:
1. eerste cumulatief/alternatief.

hij op tijdstippen in de periode 1 juni 2007 tot en met 1 juni 2008 te ‘s-Gravenhage, met een persoon, (een meisje) [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum 1], die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, hebbende verdachte,
– zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en
– die [slachtoffer 1] getongzoend;

2.
hij op tijdstippen in de periode 1 juni 2007 tot en met 1 juni 2008 te ‘s-Gravenhage door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten leeftijdsoverwicht en gezag als coach een persoon, te weten (een meisje) [slachtoffer 1] geboren op [geboortedatum 1], waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam) te plegen en zodanige handelingen van verdachte te dulden te weten:
– ontkleden van zijn boven- en onderlijf en
– het tonen en vervolgens betasten van zijn geslachtsorgaan
– ontkleden van haar bovenlijf;

3.
hij in de periode 15 februari 2008 tot en met 18 februari 2008 te ‘s-Gravenhage, met (een meisje) [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum 2] die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:
– het beetpakken van een hand van [slachtoffer 2] en vervolgens het op zijn penis leggen en vervolgens zich laten aftrekken;

4 primair.

hij in de periode 1 april 2010 tot en met 4 april 2010 te ‘s-Gravenhage, met een persoon (een meisje) [slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum 3], een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 3], hebbende verdachte
– gestreeld/geaaid over de heup van die [slachtoffer 3] en
– gewreven en geknepen over /in de borsten van die [slachtoffer 3] en
– haar hand over zijn, verdachtes, penis gelegd en vervolgens zich laten aftrekken door die [slachtoffer 3] en
– zijn vinger in de vagina van die [slachtoffer 3] geduwd en gebracht en
– die [slachtoffer 3] getongzoend;

5.
hij op tijdstippen in de periode 1 april 2010 tot en met 9 juni 2010 te ‘s-Gravenhage door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten leeftijdsoverwicht en gezag als coach een persoon, (een meisje) [slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum 3], waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam) van verdachte te dulden te weten:
– ontkleden van zijn boven- en onderlijf en
– het tonen van zijn geslachtsorgaan;

7.
hij op tijdstippen in de periode 08 februari 2007 tot 13 april 2009 in Nederland, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten leeftijdsoverwicht, (een meisje) [slachtoffer 5], geboren op [geboortedatum 5], waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam) te plegen en zodanige handelingen van verdachte te dulden te weten:
– ontkleden van zijn boven- en onderlijf en
– tonen van zijn blote penis (in erectie) en
– ontkleden van haar boven en onderlijf en
– het tonen van haar borsten en
– het betasten van haar vagina;

9.
hij op tijdstippen in de periode 03 juli 2007 tot en met 02 februari 2008 in Nederland, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten leeftijdsoverwicht, (een meisje) [slachtoffer 7], geboren op [geboortedatum 7], waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam) van verdachte te dulden, te weten:
– ontkleden van zijn boven- en onderlijf en
– het tonen van zijn blote penis (in erectie) en
– het aftrekken van zijn penis;

4 De strafbaarheid van de feiten
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.
5 De strafbaarheid van de verdachte
Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.
6 De strafoplegging
6.1
De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 (eerste en tweede cumulatief/alternatief), 2, 3, 4 primair, 5, 6 subsidiair, 7, 8, 9, 10 en 11 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren en als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een behandelverplichting bij (Forensische) psychiatrie De Waag, een contactverbod inzake alle aangeefsters en een verbod tot het uitoefenen van een (on)betaalde functie waarbij hij gezag zou hebben over minderjarigen. Voorts vordert de officier van justitie de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden.
6.2
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf dient te worden opgelegde hoger dan de tijd reeds in voorlopige hechtenis doorgebracht, al dan niet met een voorwaardelijke straf onder de door de reclassering geadviseerde voorwaarden. Daartoe is aangevoerd dat verdachte op een zwakbegaafd niveau functioneert en ten aanzien van de feiten als licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden aangemerkt. Voorts zijn er geen aanwijzingen voor pedofilie en dient mee te wegen dat verdachte het gevoel had dat hij een enigszins gelijkwaardige relatie had met de aangevers, en dat zij ook enigszins welwillend hebben gestaan tegenover hetgeen heeft plaatsgevonden.
6.3
Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.
Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
Verdachte heeft ontucht gepleegd met vijf meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar oud. Hij heeft daarbij een meisje van 11 jaar gevingerd, getongzoend en zich door haar laten aftrekken (leeftijdsverschil 10 jaar). Een meisje van 14 jaar heeft verdachte afgetrokken (leeftijdsverschil 5 jaar) en een meisje van 14-15 is door verdachte getongzoend en heeft hem afgetrokken (leeftijdsverschil 5 jaar). Daarnaast heeft verdachte met vier meisjes (vergaande) webcamseks gehad (leeftijdsverschil 4 tot 10 jaar). Met zijn handelen heeft verdachte de lichamelijke integriteit aangetast en het is niet bevorderlijk geweest voor de seksuele ontwikkeling van de meisjes. De meeste meisjes kijken immers met schaamte terug op hetgeen tussen hen en verdachte is gebeurd. Dit blijkt niet alleen uit de aangiftes van de meisje maar ook uit de slachtofferverklaringen die ter terechtzitting zijn afgelegd. De rechtbank constateert dat enkele van hen verliefd waren op verdachte of zich vereerd voelden door zijn aandacht (‘de oudere stoere jongen van de korfbal’). Dat maakt het handelen van verdachte nog afkeurenswaardiger. De meisjes geloofden in zijn oprechtheid terwijl het hem enkel ging om zijn eigen seksuele lusten.
Verdachte heeft daarnaast ook het vertrouwen dat de ouders van de meisjes in hem als lid/coach bij de korfbalvereniging hadden beschaamd. Alhoewel hij was gewezen op te vrij gedrag richting de jeugdige clubleden en ook gewaarschuwd, onder meer door zijn vader, lijkt slechts het optreden door de politie een einde te hebben gemaakt aan zijn grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het voorgaande klemt temeer nu hij, zo blijkt ook uit de chatgesprekken, op de hoogte was van het strafbare van zijn handelen. De rechtbank wil nog wel aannemen dat verdachte seksueel contact met jonge meisjes is gaan zoeken in een voor hem moeilijke periode, maar hij is hiermee doorgegaan toen hij – zoals hij zelf heeft gezegd – een zeer goede relatie had.
Verdachte is – blijkens een hem betreffend uittreksel uit het documentatieregister d.d. 11 december 2013 – niet eerder voor strafbare feiten veroordeeld. Dit neemt de rechtbank in het voordeel van verdachte mee bij de strafbepaling.
Voorts heeft de rechtbank kennisgenomen van het rapport psychologisch onderzoek van het Diagnostisch Expertise Centrum d.d. 17 maart 2014 en de aanvulling daarop d.d. 10 juni 2014, opgesteld door klinisch psycholoog dr. R.A.R. Bullens.
Hieruit blijkt dat verdachte een totaal IQ van 73 heeft en dat hij in emotioneel opzichte overwegend stabiel, evenwichtig en stressbestendig is. Zijn gedrag lijkt een obsessief karakter te hebben gehad gelet op het hoge aantal contacten dat hij had en de druk die hij op de meisjes heeft uitgeoefend. Verdachte lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en functioneert op een zwakbegaafd niveau, ook ten tijde van de tenlastgelegde feiten. Dit heeft zijn gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van die feiten ten dele beïnvloed. Verdachte is namelijk in verminderde mate in staat situaties te overzien, perspectief te nemen en oplossingen voor problemen te vinden. Zijn bewustzijn daarvan resulteert in een laag zelfbeeld waardoor hij veel bevestiging nodig heeft. Gezien zijn ontwikkelingsleeftijd voelt hij zich beter op zijn gemak bij personen die jonger zijn dan hij. De psycholoog adviseert verdachte als licht verminderd toerekeningsvatbaar aan te merken. Zonder behandeling wordt het recidiverisico op matig ingeschat. Verdachte moet zijn zelfbeeld en copingsvaardigheden versterken. Door middel van psycho-educatie moet verdachte bewust worden gemaakt over de grenzen met minderjarigen, hetgeen kan worden gerealiseerd binnen een bijzondere voorwaarden van een ambulante behandeling bij de forensische polikliniek als De Waag.
De rechtbank neemt de conclusie van de psycholoog over en acht verdachte dan ook licht verminderd toerekeningsvatbaar ten aanzien van de bewezenverklaarde feiten.
Voorts heeft de rechtbank kennisgenomen van het rapport reclasseringsadvies van het Reclassering Nederland d.d. 3 maart 2014, opgesteld door reclasseringswerker M. Naarden. Hierin wordt aangegeven dat verdachte de verantwoordelijkheid van zijn gedrag lijkt te externaliseren, dat hij de omvang en impact van zijn delictsgedrag bagatelliseert en geen empathie toont. Zijn probleembesef/hantering schiet te kort, hij ontkent zijn seksuele motieven en meent dat hij zijn gedrag niet hoeft te veranderden. Zijn behandelingsbereidheid lijkt te zijn ingegeven door sociaal wenselijk gedrag. Na detentie dient verdachte een dagbesteding te hebben om de kans op recidive te verkleinen. Dit is belangrijk voor zijn zelfbeeld, waarbij zijn werk of een andere dagbesteding hem zelfwaardering en waarderingen van anderen biedt. Zijn beperkte leerbaarheid voortkomend uit zijn zwakbegaafdheid en de ontkenning van de seksuele motieven van zijn gedrag zijn een groot risicofactor voor recidive. Als beschermende factoren zijn van belang dat hij geen schulden heeft, er geen sprake is van drugsgebruik, er een steunende relatie is met zijn ouders en zijn behandelingsbereidheid. De kans op recidive wordt desalniettemin op hoog geschat. De reclassering adviseert het opleggen van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een behandelverplichting bij (Forensische) psychiatrie De Waag, een contactverbod inzake alle aangeefsters en een verbod tot het uitoefenen van een (on)betaalde functie waarbij hij gezag zou hebben over minderjarigen.
Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard zich niet aangetrokken te voelen tot jonge meisjes. De consequenties van zijn handelen heeft hij naar eigen zeggen niet voldoende beseft en ook is hij nooit goed doordrongen geweest van het leeftijdsverschil tussen hem en de meisjes. Hij ervoer het contact als gelijkwaardig. Verdachte zegt open te staan voor behandeling en ondergaat reeds behandeling via De Waag, hetgeen hem inzicht heeft gegeven in zijn handelen.
Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden is. De rechtbank komt daarbij tot een fors lagere gevangenisstraf dan de officier van justitie heeft gevorderd, alleen al omdat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van feiten die de officier van justitie bewezen achtte, waaronder het hebben van geslachtsgemeenschap met een minderjarige. Bij het bepalen van de hoogte heeft de rechtbank voorts aansluiting gezocht bij straffen die in enigszins vergelijkbare gevallen is opgelegd. Als bijzondere voorwaarden zal de rechtbank een meldplicht opleggen en een behandelverplichting bij (Forensisch) psychiatrie De Waag, met een proeftijd van drie jaren. De rechtbank ziet geen grond voor oplegging van de door de reclassering aanbevolen en de door de officier van justitie gevorderde contactverboden met de aangevers en het niet mogen uitoefenen van een functie waarbij hij gezag over minderjarigen zou hebben. Uit de rapporten volgt namelijk niet dat verdachte een afwijkende seksuele voorkeur voor minderjarigen (pedofilie) heeft of dat verdachte een (acuut) gevaar zou opleveren voor de aangeefsters dan wel voor minderjarigen. Daarnaast heeft verdachte zelf aangegeven dat hij geen lid meer zal worden van een vereniging met jeugdigen.

3.4
De beoordeling van de tenlastelegging 1

Ontuchtige handelingen
Met betrekking tot de vraag of sprake was van ontuchtige handelingen overweegt de rechtbank als volgt. Onder het begrijp ‘ontuchtig handelen’ heeft de wetgever begrepen handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm (kamerstukken II 1988/89, 20930, nr. 3, p. 2), welke maatstaf ook door de Hoge Raad wordt gehanteerd (ECLI:NL:HR:2010:BK4794, NJ 2010, 376). Onder omstandigheden kan aan seksuele handelingen met een persoon tussen de twaalf en zestien jaren het ontuchtig karakter ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. Uit het voorgaande vloeit voort dat het – bij de beantwoording van de vraag of sprake is van omstandigheden die meebrengen dat seksuele handelingen niet als ontuchtig kunnen worden aangemerkt – in belangrijke mate aankomt op de weging en waardering van de omstandigheden van het geval.
3.4.1
Feiten 1 en 2

3.4.1.1 De feiten 1 (eerste cumulatief/alternatief) en 2
Op 23 oktober 2013 heeft [slachtoffer 1] (hierna: [slachtoffer 1]) aangifte gedaan. Zij is geboren op [geboortedatum 1], woont in Den Haag en was vanaf haar vijfde jaar lid van korfbalvereniging [korfbalvereniging] te Den Haag. Verdachte was ook lid van die vereniging. Zij heeft verklaard dat zij in de periode 2006-2007 met verdachte heeft gechat. In eerste instantie waren die gesprekken onschuldig maar na een paar maanden werden die seksueel getint. Zij heeft verdachte tijdens de chatgesprekken meerdere malen bloot voor de camera gezien. Ze heeft toen zijn penis gezien en ook dat hij zichzelf aftrok. Op verzoek van verdachte heeft zij zelf voor de webcam haar ontblote borsten een keer of vijf aan verdachte laten zien. 2 Daarnaast heeft zij in die periode van een jaar ook een aantal maal met verdachte afgesproken op een (bankje in het park en bij hem thuis), waarbij zij hebben ge(tong)zoend en waarbij hij haar borsten heeft aangeraakt. 3
Haar verklaring wordt ondersteund door de chatgesprekken die zijn aangetroffen op de computer van verdachte, 4 en werden gevoerd in de periode van 13 juni 2007 tot en met 9 december 2007 tussen e-mailadressen [verdachte] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[verdachte]”) en [slachtoffer 1] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[slachtoffer 1]”). Dit laatste adres is het e-mailadres dat door [slachtoffer 1] werd gebruikt. 5
Hieruit blijkt dat het volgende tussen hen werd besproken:
14 juni 2007 :
18.26
uur: [slachtoffer 1]: Hoe oud ben jij eiglijk?
18.27
uur: [verdachte]: 19
18.28
uur: [verdachte]: hou oud jij
18.28
uur: [slachtoffer 1]: 14
18 28 uur: [verdachte]: maak tcoch niet uit
18.28
uur: [verdachte]: ut is strafbaar ja
18.29
uur: [verdachte]: niemand hoef het toch te weten als wij een keer zoenen ofzo 6
18.39
uur: [verdachte]: jij mag zo wel mijn boxer zien
18.40
uur: [verdachte]: mijn ding is te groot joh 7
19.16
uur: [slachtoffer 1]: LUL!
19.17
uur: [verdachte]: je wil um wel zien 8

4 oktober 2007:
15.24
uur: [verdachte]: maar vond je het goed wat ik gister allemaal deed
15.25
uur: [verdachte]: dus volgende keer kan ik gwn je broek in
15.26
uur: [verdachte]: maar werd jij nou echt niet geil toen ik aan je tiet zat
15.27
uur: [verdachte] : oewee als je met een jongen zoent vanavond
15.27
uur: [verdachte]: zoen ik niet meer met jou 9

7 oktober 2007:
21.24
uur: [verdachte]: Ik ga binnenkort gwn ook keer me boxer uit doen voor cam dat je me ding gwn keer gezien heb en dat als je bij me ben dat je gwn zelf alles durft uit te doen 10
(webcam geactiveerd) 11
22.22
uur: [verdachte]: dus je wil hem zien schat
22.23
uur: [verdachte]: zeg 1 2 of 3
22.24
uur: [verdachte]: ok ik ga staan ja
22.25
uur: [slachtoffer 1]: Omg…Hij is nog stijf Ook! 12

16 oktober 2007:
17.43
uur: [verdachte]: volgende keer
17.43
uur: [verdachte]: mag jew wel harder trekken hoor schat
17.44
uur: [verdachte]: van mij mag ook wel de volgende keer je kutje geschoren hebben 13

8 november 2007:
15.53
uur: [verdachte]: ik ben het maar hoor
15.53
uur: [verdachte]: kep je toch ook al gevingert  ikben het maar hoor schat 14

Dat het bij de chatgesprekken zou gaan om grootspraak, zoals verdachte heeft verklaard, acht de rechtbank niet aannemelijk. De rechtbank heeft geen enkele aanleiding te twijfelen aan de verklaring van [slachtoffer 1], zeker nu zij die grotendeels heeft afgelegd voordat zij werd geconfronteerd met de precieze inhoud van voormelde chatgesprekken.
Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte met [slachtoffer 1] heeft getongzoend en zich door haar heeft laten aftrekken, terwijl zij op dat moment pas 14 jaar oud was. Voorts acht rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven- en onderlichaam aan haar heeft getoond, waarbij hij niet alleen zijn penis heeft laten zien maar ook zichzelf heeft afgetrokken en ook [slachtoffer 1] haar blote borsten aan hem heeft getoond.
Dat verdachte op 14 juni 2007 wist hoe oud [slachtoffer 1] was volgt zonneklaar uit het toen gevoerde chatgesprek.
O ntuchtige handelingen, leeftijdsoverwicht en gezag als coach
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat er sprake was van ontuchtig handelen zowel fysiek als gepleegd voor de webcam. Toen deze contacten begonnen was verdachte 19 jaar oud en [slachtoffer 1] 14 jaar. Een kalenderleeftijdsverschil van vijf jaren is naar het oordeel van de rechtbank geen gering leeftijdsverschil, nu gelet op die leeftijd over en weer sprake is van een duidelijk verschil in seksuele ontwikkeling. Uit het onderzoek van de psycholoog kan voorts niet worden afgeleid dat verdachte verstandelijk op een zodanig niveau functioneert dat het emotioneel leeftijdsverschil en de mate van seksuele ontwikkeling geringer zou zijn.
De bewezen seksuele handelingen die tijdens de chatcontacten hebben plaatsgevonden betreffen naar het oordeel van de rechtbank voorts geen handelingen die algemeen sociaal-ethisch zijn aanvaard tussen een 19 tot 20-jarige en een 14 tot 15-jarige.
Daarnaast volgt uit de chatgesprekken naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte meermalen zijn zin doordreef – ook toen [slachtoffer 1] aangaf dat ze niet wilde of het niet zag zitten voor de webcam – om haar te bewegen tot (het dulden van) de handelingen. Zo liet hij zich uit in de trant van “ je wilt het echt schat” en “ je vindt het wel lekker”, “mag ik hem een keer snel laten zien..mag ik please” en “ stand up sweety…mielijk he…let me see poepie doepie…helemaal…ga nou staan honeyyy…gwoon naar beneden en omhoog lief…ga nu maar staan zeurpietje”. 15 Dit past ook bij de verklaring van [slachtoffer 1] die immers aangeeft dat verdachte maar bleef doorvragen. 16
Daarmee heeft verdachte misbruik gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht om [slachtoffer 1] ertoe te bewegen ontuchtige handelingen te verrichten en van verdachte te dulden. [slachtoffer 1] wilde immers niet (in het begin) dan wel niet altijd voldoen aan verdachtes seksuele wensen en het is enkel door verdachtes voortdurende aandringen dat zij na verloop van tijd toch toegaf en ermee instemde. Verdachte was toen coach op haar vereniging. Daaraan heeft hij ongetwijfeld status en gezag ontleend dat heeft meegespeeld in het overtuigen van [slachtoffer 1] dat zij zich moest voegen naar de wensen van verdachte.
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen acht de rechtbank het volgende wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 1 juni 2007 tot en met 1 juni 2008:
– voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 1], die wel de leeftijd van 12 doch nog niet de leeftijd van 16 jaar had bereikt en
– voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd via de webcam, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht en gezag als coach, terwijl hij wist dan wel had moeten vermoeden dat [slachtoffer 1] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt.

De rechtbank zal verdachte verder vrijspreken van de overige onder 1 eerste cumulatief/alternatief tenlastegelegde handelingen. Op zichzelf blijkt uit de chatgesprekken dat verdachte [slachtoffer 1] gevingerd heeft. Deze wijze van seksueel binnendringen wordt verdachte echter niet verweten en voor andere handelingen in dit verband bevat het dossier geen bewijs. De verklaring van [slachtoffer 1] over de ontuchtige handelingen die verdachte bij haar tijdens slaapweekenden zou hebben gepleegd worden voorts door geen enkel ander bewijsmiddel op directe wijze ondersteund. Uit de chatgesprekken kan zulks ook niet worden afgeleid. Het is juist dat verdachte wordt verweten andere meisjes op gelijke wijze tijdens slaapweekenden bij korfbalvereniging [korfbalvereniging] ontuchtig te hebben benaderd, doch de rechtbank ziet in deze zaak te weinig aanknopingspunten om in dit verband schakelbewijs aan te kunnen nemen. Daarnaast blijkt uit de verklaring van [slachtoffer 1] noch uit de chatgesprekken dat verdachte in de tenlastegelegde periode geslachtsgemeenschap met [slachtoffer 1] heeft gehad en/of zijn penis en/of ballen heeft laten likken.
3.4.1.2 Feit 1 (tweede cumulatief/alternatief)
Anders dan de officier van justitie heeft betoogd is de rechtbank van oordeel dat niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte ontuchtige handelingen heeft gepleegd bij [slachtoffer 1] die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen voordat [slachtoffer 1] de leeftijd van 18 jaar had bereikt.
Daartoe is redengevend dat de rechtbank niet kan uitsluiten dat [slachtoffer 1] reeds de leeftijd van 18 jaar had bereikt toen zij vergaande seksuele handelingen, waaronder geslachtsgemeenschap, had met verdachte. Hoewel [slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij 15 of 16 jaar was toen zij naar de A-jeugd ging (en verdachte haar trainer werd), volgt uit de verklaring van de voorzitter van de korfbalvereniging dat verdachte in het seizoen 2010/2011 de A1 heeft gecoacht. Dat maakt dat [slachtoffer 1] op dat moment 17 of 18 jaar oud moet zijn geweest en geen 15 of 16 jaar. Verder blijkt uit haar verklaring niet wanneer de seksuele handelingen hebben plaatsgevonden en met name niet of dat vóór of na 30 mei 2011 (de datum waarop zij 18 jaar werd) is geweest. Onder deze omstandigheden dient vrijspraak te volgen.
Ten overvloede merkt de rechtbank op dat een bewezenverklaring van dit feit zoals thans geformuleerd niet een strafbaar feit behelst. Uit de bewoordingen van de tenlastelegging maakt de rechtbank op dat door de officier van justitie bedoeld is aan te sluiten bij art. 245 jo art. 248, tweede lid, Sr. De wetgever heeft seksueel binnendringen van/met een minderjarige enkel strafbaar gesteld tot de leeftijd van 16 jaar. Tenlastegelegd was echter het seksueel binnendringen van iemand beneden de 18 jaar, hetgeen niet strafbaar is gesteld
3.4.2
Feit 3

Op 24 oktober 2014 heeft [slachtoffer 2] (hierna: [slachtoffer 2]) aangifte gedaan. Zij is geboren op [geboortedatum 2]. Ook zij was lid van korfbalvereniging [korfbalvereniging] te Den Haag. 17 Zij heeft verklaard dat zij, toen zij 13 of 14 jaar oud was (vermoedelijk in 2006 of 2007), met de korfbalvereniging op slaapweekend is gegaan. De deelnemers aan het slaapweekend sliepen in de kantine van de korfbalvereniging. Op een avond in dat weekend lag zij op een matje en in een nog opengeritste slaapzak. Verdachte is op enig moment op een luchtbed in een slaapzak/dekbed naast haar komen liggen. [betrokkene] lag aan de andere kant van [slachtoffer 2]. Op enig moment pakte verdachte [slachtoffer 2]’s rechterhand vast en bewoog hij die onder zijn slaapzak/dekbed. [slachtoffer 2] hield haar ogen dicht terwijl zij een soort strelen voelde over zijn buik, daarna tegen zijn penis en daarna in zijn broek tegen zijn penis. Hij pakte haar hand vast, legde die op zijn penis en bewoog vervolgens haar hand heen en weer over zijn stijve penis. Vervolgens kon zij zich abrupt omdraaien en haar hand wegtrekken uit zijn hand. 18
Haar verklaring vindt steun in de verklaring van getuige [getuige] (hierna: [getuige]). [getuige] bevestigt dat [slachtoffer 2] op het slaapweekend (toen hij leiding was) tegen hem heeft verteld dat verdachte met zijn handen onder haar dekens of slaapzak was geweest. [slachtoffer 2] zou toen ongeveer 14 jaar zijn geweest. 19 Ook heeft hij bevestigd dat verdachte die nacht naast [slachtoffer 2] was gaan liggen. 20 Voorts vindt de verklaring van [slachtoffer 2] steun in chatgesprekken die zijn aangetroffen op de computer van verdachte. Het gaat hierbij om chatgesprekken die werden gevoerd tussen e-mailadressen [verdachte] (met onder meer gebruikersnaam (kortgezegd) “[verdachte]”) en [slachtoffer 2] (met onder meer gebruikersnaam (kort gezegd) “[slachtoffer 2]”). 21 Dit laatste adres is het e-mailadres dat door [slachtoffer 2] werd gebruikt. 22
Hieruit blijkt dat het volgende tussen hen werd besproken:
16 februari 2007:
16.40
uur: [verdachte]: wnr word jij 15
16.41
uur: [slachtoffer 2]: [geboortedatum 2] 23

14 februari 2008 :
15.39
uur: [verdachte]: ga je slaapweekend
15.47
uur: [verdachte]: kom jenaast mij liggen
15.47
uur: [slachtoffer 2]: nee naast [betrokkene] 24

28 juni 2008 :
15.26
uur: [verdachte]: vond slaapweekendjes altijd wel leuk
15.26
uur: [verdachte]: wat we toen deden kon eigenlijk ook niej
15.26
uur: [verdachte]: ik was leiding

Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 2] haar hand heeft beetgepakt, vervolgens op zijn penis heeft gelegd en zich vervolgens heeft laten aftrekken. Uit voormelde chatgesprekken leidt de rechtbank voorts af dat het slaapweekend heeft plaatsgevonden in het weekend na 14 februari 2008 (toen [slachtoffer 2] pas 14 jaar oud was). Dit sluit ook aan op het chatgesprek op 18 februari 2008 waarin verdachte aan [slachtoffer 2] vraagt of ze het leuk vond. 25
Ontuchtige handelingen
Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank bewezen acht dat sprake was van ontuchtig handelen. Verdachte was op dat moment 19 jaar oud en [slachtoffer 2] 14 jaar oud. Gelet op het kalenderleeftijdsverschil van vijf jaren is naar het oordeel van de rechtbank ook hier geen sprake van een gering leeftijdsverschil. Ook hier heeft immers te gelden dat sprake is van een groot verschil in de mate van seksuele ontwikkeling. Zoals reeds overwogen functioneerde verdachte verstandelijk niet op een zodanig niveau dat emotioneel leeftijdsverschil en de mate van seksuele ontwikkeling geringer zou zijn.
Conclusie
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 15 tot en met 18 februari 2008 buiten echt voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 2] die toen de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt.
3.4.3
Feiten 4 en 5

Op 10 oktober 2013 heeft [slachtoffer 3] (hierna: [slachtoffer 3]) een verklaring afgelegd nadat haar moeder aangifte had gedaan. Zij is geboren op 8 april 1998, woont in Den Haag en was vanaf haar zesde jaar lid van korfbalvereniging [korfbalvereniging] te Den Haag. Verdachte was haar trainer in de C of D, toen zij 9 of 10 jaar oud was. Zij heeft verklaard dat zij vanaf haar negende of tiende jaar contact had met verdachte, waaronder contact middels MSN. Verdachte was toen haar coach. In eerste instantie waren die gesprekken onschuldig maar later werden ze seksueel getint. Vlak voor of na dat zij op kamp zou gaan begon verdachte raar te praten: over haar borsten en dat zij er goed uit zag. Zij was toen ongeveer 11 jaar. Tijdens het contact voor de webcam heeft verdachte haar meerdere malen gevraagd of zij haar shirt en haar bh uit wilde doen. Hier heeft zij altijd nee op gezegd. Zij heeft verdachte naakt voor de webcam gezien en daarbij ook zijn stijve penis gezien. Toen zij ongeveer 11 jaar oud was ging zij mee op slaapweekend op de korfbalvereniging. Verdachte maakte toen deel uit van de leiding. Toen [slachtoffer 3] ging slapen bemerkte zij dat verdachte naast haar lag. Vervolgens voelde zij een hand op haar rechterheup (over de slaapzak) en hij wreef daarmee. Hij ritste haar slaapzak open. [slachtoffer 3] was angstig, wilde zijn hand weghalen maar dat lukte niet. Verdachte zat daarna eerst aan haar borsten waar hij over wreef en in kneep, waarna hij haar bh omhoog schoof en weer aan haar – ditmaal ontblote – borsten zat. Dit heeft ongeveer 10 minuten geduurd. Hij heeft daarbij haar ook getongzoend. Op enig moment ging hij met zijn handen haar broek in en vingerde hij haar voor ongeveer vijf minuten. Vervolgens pakte verdachte haar hand en legde die op zijn stijve penis waar nog een boxershort overheen zat. Bij een tweede keer dat hij dat deed was er geen boxershort meer. Hij pakte haar hand en deed die om zijn penis heen. Vervolgens maakte hij daarmee aftrekkende bewegingen, hetgeen ongeveer vijf minuten heeft geduurd. 26
Verdachte heeft bekend dat hij [slachtoffer 3] op een slaapweekend heeft aangeraakt (bij haar borsten en vagina) en dat zij zijn penis heeft aangeraakt. Het vingeren heeft hij ontkend. Voorts heeft hij bekend dat hij voor de webcam heeft gestaan en dat er toen handelingen hebben plaatsgevonden. 27
De rechtbank ziet zich allereerst gesteld voor de vraag wanneer het slaapweekend heeft plaatsgevonden. [slachtoffer 3] heeft in dit verband verklaard dat het bloot middels de webcam heeft plaatsgevonden nà het slaapweekend waar verdachte aan haar zat. Dat verdachte zich op 14 juni 2007 via de webcam bloot aan [slachtoffer 3] heeft laten zien maakt de rechtbank op uit één van de chatgesprekken die zijn aangetroffen op de computer van [slachtoffer 3] en die werden gevoerd in de periode van 7 juni 2010 tot en met 8 juni 2010 tussen e-mailadressen [verdachte] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[verdachte]”) en [slachtoffer 3] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[slachtoffer 3]”). 28
Hieruit blijkt dat het volgende tussen hen werd besproken:
8 juni 2010 : (webcam geactiveerd) 29
20.00
uur: [slachtoffer 3]: ja jij ging een rondje lopen om je stoel
20.00
uur: [verdachte]: raam beetje open doen
ben je al uitgekleed
20.01
uur: [slachtoffer 3]: oow
Videogesprek is beëindigd
20.01
uur: [verdachte]: oeps
20.01
uur: [verdachte]: sorry 30

Dit chatgesprek past namelijk bij de verklaring van [slachtoffer 3] dat verdachte ineens bloot voor de webcam verschijnt, zij daarop de videoverbinding verbreekt en verdachte zijn excuses aanbiedt. 31 Dat betekent dat het slaapweekend vóór 14 juni 2007 moet hebben plaatsgevonden, zodat het moet gaan om het weekend van 3 en 4 april 2007. 32 Dit sluit ook aan op de verklaring van [slachtoffer 3] dat het seksueel getinte chatcontact dat daarna heeft plaatsgevonden enige tijd heeft geduurd. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het slaapweekend heeft plaatsgevonden toen [slachtoffer 3] nog 11 jaar was.
Dat geen sprake is geweest van vingeren, zoals verdachte heeft verklaard, acht de rechtbank niet aannemelijk. De rechtbank heeft geen enkele aanleiding te twijfelen aan de verklaring van [slachtoffer 3], zeker nu de verklaringen van [slachtoffer 3] en verdachte ten aanzien van de overige handelingen overeenkomen. Voorts kan verdachte de rechtbank, mede in het licht van de andere aan de orde zijnde feiten, niet ervan overtuigen dat hij juist op het moment dat hij de vagina van [slachtoffer 3] aanraakte het besef zou hebben gekregen dat het niet goed was wat hij aan het doen was en daarom stopte. Veeleer is aannemelijk dat verdachte, zoals [slachtoffer 3] heeft verklaard, stopte met vingeren toen een andere deelnemer aan het slaapweekend opstond. 33 Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 3] tijdens het slaapweekend heeft gevingerd, dat hij zich heeft laten aftrekken, dat hij met haar heeft getongzoend en dat hij haar borsten en heup heeft aangeraakt, terwijl zij op dat moment pas 11 jaar oud en aan zijn zorg was toevertrouwd.
Voorts acht rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven- en onderlichaam aan haar heeft getoond, waarbij hij zijn penis heeft laten zien, terwijl hij als haar coach wist hoe oud zij was.
Ontuchtige handelingen, leeftijdsoverwicht en gezag als coach
De rechtbank acht bewezen dat er sprake was van ontuchtig handelen voor de webcam. Van een gering leeftijdsverschil is volgens de rechtbank ook hier geen sprake, ook niet als wordt gelet op het verstandelijk niveau waarop verdachte functioneert.
Toen de webcamcontacten tussen verdachte en [slachtoffer 3] begonnen was verdachte 21 jaar oud en [slachtoffer 3] 11 jaar oud. Naar het oordeel van de rechtbank volgt alleen al uit het gegeven dat verdachte als 21-22 jarige chatte met een 11-12 jarige over seksuele handelingen – waarbij [slachtoffer 3] meerdere malen dit gedrag van verdachte negeerde of niet positief op reageerde 34 – dat verdachte een leeftijdsoverwicht had op [slachtoffer 1] en daar misbruik van maakte. [slachtoffer 1] wilde niet voldoen aan verdachtes wensen en het is dan ook hier alleen maar door verdachtes voortdurende aandringen dat zij na verloop van tijd toch enigszins instemde met de handelingen dan wel verdachte niet stopte. Daarnaast was verdachte op dat moment een coach op haar vereniging en haar voormalig coach. Ook daaraan ontleende verdachte zonder twijfel status en gezag dat ongetwijfeld heeft meegespeeld in het bewegen van [slachtoffer 3] zich te voegen naar de wensen van verdachte.
Conclusie
Samenvattend acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:
– in de periode van 1 tot en met 4 april 2010 voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen, met [slachtoffer 3], die de leeftijd van 12 nog niet had bereikt en aan zijn zorg was toevertrouwd en
– in de periode van 1 april 2010 tot en met 9 juni 2010 voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd via de webcam, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht en gezag als coach, terwijl hij wist dan wel had moeten vermoeden dat [slachtoffer 3] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt.

3.4.4
Feit 6

Feit 6 primair
De rechtbank is van oordeel dat het onder 6 primair tenlastegelegde niet voldoet aan de eisen van de wet als gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering en dat de dagvaarding voor dit deel nietig moet worden verklaard. De rechtbank overweegt daartoe dat is tenlastegelegd dat er sprake was dwang voortkomend uit de feitelijkheid dat misbruik zou zijn gemaakt van een leeftijdsoverwicht of gezag als coach. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet zonder nadere onderbouwing uit de enkele omstandigheid dat mogelijk misbruik is gemaakt van een leeftijdsoverwicht of gezag als coach volgen dat er sprake is van dwang. De tenlastelegging is dan ook onvoldoende feitelijk voor zover het ziet op de feitelijkheden waaruit de dwang zou voortkomen.
Feit 6 subsidiair
Verdachte wordt verweten dat hij ontuchtige handelingen met [slachtoffer 4] ([slachtoffer 4]) heeft gepleegd tijdens een slaapweekend. Uit het dossier blijkt dat verdachte toen de rug, benen, billen en borst van [slachtoffer 4] heeft gestreeld/geaaid en met haar ‘lepeltje lepeltje’ heeft gelegen. Deze handelingen acht de rechtbank, met name in het licht van de leeftijd van [slachtoffer 4] (zij was bijna 16 jaar) doch ook in samenhang bezien met de leeftijd van verdachte (toen 25 jaar), niet van zodanige aard, dat sprake is van strijd met de geldende sociaal-ethische norm. In de gegeven omstandigheden kunnen deze handelingen naar het oordeel van de rechtbank daarom niet als ontuchtig worden aangemerkt.
Conclusie
Gelet op het voorgaande dient verdachte van dit feit te worden vrijgesproken.
3.4.5
Feit 7

Op 3 maart 2014 heeft [slachtoffer 5] (hierna: [slachtoffer 5]) een verklaring afgelegd die op 12 maart 2014 werd gevolgd door een aangifte. Zij is geboren op [geboortedatum 5] en woonde in 2007 in [plaats]. Rond die tijd zocht zij haar toevlucht op het internet omdat het niet goed ging op school. Zo heeft zij verdachte leren kennen. Al in het eerste chatgesprek kwam het tot seksuele handelingen voor de webcam. Verdachte en aangeefster hebben een jaren durende (chat)relatie onderhouden. De webcamseks vond in het begin van hun chatgesprekken 3-4 keer per week plaats. Zij heeft in ieder geval haar borsten laten zien, zichzelf gevingerd en soms was ze helemaal bloot. Verdachte lag op zijn bed en trok zich af. In het begin zou ze gezegd hebben dat zij 15 jaar oud was, later heeft ze gezegd dat ze 14 jaar oud was. 35
Verdachte heeft bekend dat hij veelvuldig webcamseks heeft gehad met [slachtoffer 5] waarbij in ieder geval de borsten, vagina en penis zijn getoond. Ook heeft hij zich toen afgetrokken. 36
Dat de webcamseks pas plaatsvond toen [slachtoffer 5] 16 of 17 jaar oud was, zoals verdachte heeft verklaard, is onjuist. Op de computer van verdachte zijn chatgesprekken aangetroffen die werden gevoerd in de periode van 8 februari 2007 tot en met 26 augustus 2009 tussen e-mailadressen [verdachte] (met gebruikersnamen (kortgezegd) “[verdachte]” en “[verdachte]]]]”) en [slachtoffer 5] (met gebruikersnamen (kort gezegd) “[slachtoffer 5]” en “[slachtoffer 5]”). 37 Dit laatste adres is het e-mailadres dat door [slachtoffer 5] werd gebruikt. 38
Hieruit blijkt dat het volgende onder meer tussen hen werd besproken:
8 februari 2007 : (webcam geactiveerd) 39
18.23
uur: [verdachte]: maar ik wil hem effe laten zien
18.24
uur: [verdachte]: kijk je??
18.24
uur: [slachtoffer 5]: Jaa 40

1 maart 2007: (webcam geactiveerd) 41
19.13
uur: [verdachte]: trek gwn t-shirt omhoog dan schat
19.15
uur: [slachtoffer 5]: Snel dn wnt moet eten 42

(webcam geactiveerd) 43
20.12
uur: [verdachte]: Ik verwen jou toch ook jezus je houd toch van me of niet
20.12
uur: [verdachte]: effe opstaan
20.13
uur: [slachtoffer 5]: Heel even dan 44

18 maart 2007: (webcam geactiveerd) 45
15.09
uur: [verdachte]: daar gaaat mij boxerrr
15.10
uur: [verdachte]: ga is staan
15.11
uur: [verdachte]: trek broek naar beneden
15.13
uur: [verdachte]: jah
15.13
uur: [verdachte]: cam lager 46

25 juni 2007:
20.34
uur: [verdachte]: ik zie jou
20.34
uur: [slachtoffer 5]: ik jou ook
20.35
uur: [verdachte]: belle
20.35
uur: [slachtoffer 5]: s goed
[…] (webcam geactiveerd) 47
20.46
uur: [slachtoffer 5]: was je lekker gekomen?
20.46
uur: [verdachte]: uhh jaa
20.47
uur: [verdachte]: weetje waarom ik zo snel kwam
20.47
uur: [verdachte]: omdat je zo haastig die com dichtbij moesty zetten
20.47
uur: [verdachte]: zat bijna in je kutje
[…]
20.51
uur: [verdachte]: tiring er kwam een berg uit
20.51
uur: [verdachte]: zag je ut ligguh of niej
20.51
uur: [slachtoffer 5]: ja 48

Hieruit blijkt dat verdachte in februari en maart 2007 zijn geslachtsdeel toont en [slachtoffer 5] haar borsten. Op dat moment was [slachtoffer 5] 13 jaar oud. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven- en onderlichaam aan haar heeft getoond, waarbij hij zijn blote penis in erectie heeft laten zien, en dat [slachtoffer 5] haar blote lijf en borsten heeft getoond naast het tonen en betasten van haar vagina.
Dat verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat [slachtoffer 5] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt volgt naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval uit het gegeven dat zij aan het begin van het contact heeft gezegd dat zij 15 jaar was.
Ontuchtige handelingen en leeftijdsoverwicht
De rechtbank acht het aannemelijk geworden dat er sprake was van ontuchtig handelen in de periode vanaf februari 2007 tot 13 april 2009 (het tijdstip waarop zij 16 jaar werd). Van een gering leeftijdsverschil is volgens de rechtbank geen sprake, ook niet als wordt gelet op het verstandelijk niveau waarop verdachte functioneert.
De bewezen seksuele handelingen die tijdens deze chatcontacten hebben plaatsgevonden betreffen naar het oordeel van de rechtbank geen handelingen die algemeen sociaal-ethisch zijn aanvaard tussen een 18-bijna 20 jarige en een 13-15 jarige. Daarnaast volgt uit de chatgesprekken naar het oordeel van de rechtbank zonneklaar dat verdachte meermalen zijn zin doordreef – ook toen [slachtoffer 5] aangaf dat ze niet wilde of het niet zag zitten voor de webcam – om haar te bewegen tot (het dulden van) de handelingen. Zo liet hij zich uit in de trant van “ Schaam je je voor mij of vertrouw je mij niej ” 49 , “ luister nou naar mij ” 50 , “ nou staan pleasee ” 51 , “ als je van me houd dan ga je nu staan ” 52 , “ je kanheus wel doen […] ik doe toch ook ” 53 . Dit past ook bij de verklaring van [slachtoffer 5] die immers aangeeft dat verdachte maar bleef doorvragen. 54
Daarmee heeft verdachte misbruik gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht om [slachtoffer 5] ertoe te bewegen ontuchtige handelingen te verrichten en van verdachte te dulden. [slachtoffer 5] wilde immers niet dan wel niet altijd voldoen aan verdachtes seksuele wensen en het is enkel door verdachtes voortdurende aandringen dat zij na verloop van tijd toch toegaf en ermee instemde.
Uit het dossier is voldoende aannemelijk geworden dat verdachte en [slachtoffer 5] na verloop van tijd een emotionele/liefdesrelatie hebben gekregen waarbinnen [slachtoffer 5] instemde met het verrichten van bepaalde seksuele handelingen. Onder deze omstandigheden dient verdachte te worden vrijgesproken van de ontuchtige handelingen die hem worden verweten na 13 april 2009 (het tijdstip waarop zij 16 jaar werd).
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 8 februari 2007 tot 13 april 2009 voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd via de webcam, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht, terwijl hij wist dan wel had moeten vermoeden dat [slachtoffer 5] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt.
3.4.6
Feit 8

Anders dan de officier van justitie en met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 8 tenlastegelegde. De rechtbank overweegt daartoe dat de chatgesprekken weliswaar zijn gevoerd via het emailadres van [slachtoffer 6], maar dat uit niets volgt dat het [slachtoffer 6] is geweest die op dat moment met verdachte chatte. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat [slachtoffer 6] heeft verklaard dit chatgesprek niet meer te kunnen herinneren en ook niet te weten wie de derde bij het gesprek betrokken persoon is geweest. De rechtbank zal verdachte dan ook van feit 8 vrijspreken.
3.4.7
Feit 9

Op de computer van verdachte zijn chatgesprekken aangetroffen die werden gevoerd in de periode van 3 juli 2007 tot en met 2 februari 2008 tussen e-mailadressen [verdachte] (met gebruikersnaam (kortgezegd) “[verdachte]”) en [slachtoffer 7] (met gebruikersnaam “[slachtoffer 7]”). 55
Hieruit blijkt dat het volgende in die gesprekken werd besproken:
3 juli 2007:
19.59
uur: [slachtoffer 7]: zit je trouwens op een sport?
20.01
uur: [verdachte]: [korfbalvereniging]
20.01
uur: [slachtoffer 7]: dat doe ik ook
20.01
uur: [verdachte]: [korfbalvereniging 2] 56

4 juli 2007: (webcam geactiveerd) 57
21.50
uur: [verdachte]: ik laat hem echt zien he
21.51
uur: [verdachte]: jou speeltje
21.52
uur: [verdachte]: vind je dit er wat ik doe
21.52
uur: [verdachte]: moek stoppen
21.53
uur: [slachtoffer 7]: ik doe webcam uit hoor, t ligt niet aan jou 58

7 juli 2007: (webcam geactiveerd) 59
15.43
uur: [verdachte]: zal ik is boxer wegschuiven
15.43
uur: [slachtoffer 7]: s goed
15.44
uur: [verdachte]: pijp me
15.44
uur: [verdachte]: doe met jemond en tongertje
15.45
uur: [verdachte]: doe je cam klein stukki lager
15.45
uur: [verdachte]: en je bh
15.48
uur: [slachtoffer 7]: ik wil dit niet, [verdachte]
15.48
uur: [verdachte]: niet meer me (icoon ‘lul’) zien
15.48
uur: [verdachte]: je hoeft niks te doen
15.48
uur: [verdachte]: maar wil je mijne niet meer zien
15.48
uur: [verdachte]: ook niej kijken
15.49
uur: [verdachte]: hij is zo mooi
15.52
uur: [verdachte]: nou nog een beetje geil praten en dan kom ik zo klaar
(webcam gedeactiveerd en weer geactiveerd) 60
15.57
uur: [verdachte]: jou speeltje
15.58
uur: [verdachte]: mag ik klaarkomen
15.58
uur: [verdachte]: kijk je ook
15.58
uur: [slachtoffer 7]: (icoon ‘jaaa’) 61

8 juli 2007: (webcam geactiveerd) 62
22.06
uur: [verdachte]: ik ga niet klaarkomen voor iemand die niej kijkt
22.07
uur: [slachtoffer 7]: ik kijk wel!
22.07
uur: [verdachte]: nu blijf je kijjken he
22.07
uur: [slachtoffer 7]: ja 63

Dat [slachtoffer 7] (hierna: [slachtoffer 7]), geboren [geboortedatum 7] en woonplaats te Den Haag, 64 deze chatgesprekken met verdachte heeft gevoerd volgt naar het oordeel van de rechtbank uit haar aangifte van 18 februari 2014. Zij heeft namelijk verklaard dat zij toentertijd lid was van korfbalvereniging [korfbalvereniging 2] en dat zij als enige gebruik maakte van het e-mailadres [slachtoffer 7]. 65 De omstandigheid dat [slachtoffer 7] zich deze gesprekken nu niet kan herinneren doet daar niet aan af. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven en onderlichaam aan [slachtoffer 7] heeft getoond, waarbij hij niet alleen zijn penis heeft laten zien maar ook zichzelf heeft afgetrokken terwijl zij op dat moment pas 15 jaar oud pas.
Verdachte had redelijkerwijs moeten vermoeden dat [slachtoffer 7] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Zij had immers bij de chatgesprekken aangegeven dat zij bij haar ouders woonde 66 en dat zij geld zou krijgen als zij zou overgaan. 67 Daarmee kan zij alleen maar hebben gedoeld op overgaan naar een volgende klas op de middelbare school. Voorts weegt daarin mee dat verdachte zelf in strijd met de waarheid in eerste instantie had verteld dat hij 17 jaar oud was 68 (waarschijnlijk om het leeftijdsverschil kleiner te doen laten lijken).
Ontuchtige handelingen en leeftijdsoverwicht
De rechtbank acht het aannemelijk geworden dat er sprake was van ontuchtig handelen voor zover dit betreft het seksueel contact dat heeft plaatsgevonden. Van een gering leeftijdsverschil is volgens de rechtbank geen sprake, ook niet als wordt gelet op het zwakbegaafde niveau waarop verdachte functioneert. Verdachte was 19 jaar oud was en [slachtoffer 7] 15 jaar oud. Een kalenderleeftijdsverschil van vier jaren is naar het oordeel van de rechtbank geen gering leeftijdsverschil. Ook hier heeft te gelden dat sprake is van een duidelijk verschil in seksuele ontwikkeling, terwijl voorts niet gebleken is, zoals al overwogen dat verdachte op een zodanige niveau functioneert dat zulks het emotioneel leeftijdsverschil wel gering zou maken, laat staan dat verdachte functioneerde op een met [slachtoffer 7] te vergelijken ontwikkelingsniveau.
De bewezen seksuele handelingen die tijdens de chatcontacten hebben plaatsgevonden betreffen naar het oordeel van de rechtbank geen handelingen die algemeen sociaal-ethisch zijn aanvaard tussen een 19-jarige en een 15-jarige. Daarnaast volgt uit de chatgesprekken naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte meermalen zijn zin doordreef – ook toen [slachtoffer 7] aangaf dat ze niet wilde of het niet zag zitten voor de webcam – om haar te bewegen tot het dulden van de handelingen. Zo liet hij zich uit in de trant van “ kom op [….] why not? […] sgijtert […] doe niet zo laat gwn je string of bh zien ” 69 en ” kom je bh of tieten […] je moet het gwn doen – ben je der zo vanaf […] dan neuk ik je plat […] je moet me nu al 100 vertrouwen […] je moet het gwn doen – ben je er zo van af […] dan moet je het gwn doennn zeg ik net – dan ga je all1 maar meer van me houden ”. 70
Daarmee heeft verdachte misbruik gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht om [slachtoffer 7] ertoe te bewegen ontuchtige handelingen te verrichten en van verdachte te dulden. [slachtoffer 7] wilde immers niet (in het begin) dan wel niet altijd voldoen aan verdachtes seksuele wensen en het is enkel door verdachtes voortdurende aandringen dat zij na verloop van tijd toch toegaf en ermee instemde.
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 3 juli 2007 tot en met 2 februari 2008 voornoemde ontuchtige handelingen heeft gepleegd via de webcam, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht, terwijl hij wist dan wel had moeten vermoeden dat [slachtoffer 7] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt.
3.4.8
Feit 10

Uit het dossier volgt dat verdachte seksuele getinte chatgesprekken heeft gevoerd met [slachtoffer 8] Moerland waarbij verdachte zichzelf via de webcam met ontkleed boven en onderlichaam aan [slachtoffer 8] heeft getoond en niet alleen zijn penis heeft laten zien maar ook zichzelf heeft afgetrokken. [slachtoffer 8] heeft hierbij haar ontklede bovenlichaam en blote borsten heeft getoond, en haar vagina betast. Op zichzelf staat vast dat [slachtoffer 8] tijdens deze gesprekken 13 jaar oud was. Het dossier bevat echter geen bewijsmiddelen dat verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat [slachtoffer 8] nog niet de leeftijd van 18 jaar had bereikt, laat staan dat zij 13 jaar was. De chatgesprekken die zich in het dossier bevinden, bevatten geen aanwijzingen met betrekking tot de leeftijd van [slachtoffer 8]. De enkele omstandigheid dat hij haar via de webcam heeft gezien, is onvoldoende nu de rechtbank niet kan vaststellen hoe zij er in die periode uit zag en dat daardoor niet is vast te stellen dat verdachte aan de hand van [slachtoffer 8]’s uiterlijk had moeten vermoeden dat [slachtoffer 8] nog geen 18 jaar oud was.
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen dient vrijspraak te volgen.
3.4.9
Feit 11

Anders dan de officier van justitie en met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat verdachte ook dient te worden vrijgesproken van het onder 11 tenlastegelegde. De rechtbank overweegt daartoe dat als ontuchtige handelingen ten laste is gelegd het maken van (ongepast) seksueel getinte opmerkingen, het plaatsnemen voor/achter de webcam uitsluitend gekleed in een boxershort en het plaatsnemen voor achter de webcam uitsluitend gekleed in een bikini/boxershort. De rechtbank is van oordeel dat voornoemde gesprekken en handelingen – die bewezen zouden kunnen worden verklaard – tussen een meisje van 12-13 jaar oud en haar trainer, verdachte (toen 20-21 jaar oud), zonder meer grensoverschrijdend zijn en de grens opzoeken van het strafrechtelijk toelaatbare. Desalniettemin kunnen zij niet worden aangemerkt als ontuchtig in de zin van de wet. Dat deze handelingen waarschijnlijk ter voorbereiding van verdergaande, wél ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden doet daar niets aan af.
Conclusie
Gelet op hetgeen overwogen dient vrijspraak te volgen.
3.5
De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van verdachte bewezen – zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad – dat:
1. eerste cumulatief/alternatief.

hij op tijdstippen in de periode 1 juni 2007 tot en met 1 juni 2008 te ‘s-Gravenhage, met een persoon, (een meisje) [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum 1], die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, hebbende verdachte,
– zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en
– die [slachtoffer 1] getongzoend;

2.
hij op tijdstippen in de periode 1 juni 2007 tot en met 1 juni 2008 te ‘s-Gravenhage door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten leeftijdsoverwicht en gezag als coach een persoon, te weten (een meisje) [slachtoffer 1] geboren op [geboortedatum 1], waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam) te plegen en zodanige handelingen van verdachte te dulden te weten:
– ontkleden van zijn boven- en onderlijf en
– het tonen en vervolgens betasten van zijn geslachtsorgaan
– ontkleden van haar bovenlijf;

3.
hij in de periode 15 februari 2008 tot en met 18 februari 2008 te ‘s-Gravenhage, met (een meisje) [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum 2] die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit:
– het beetpakken van een hand van [slachtoffer 2] en vervolgens het op zijn penis leggen en vervolgens zich laten aftrekken;

4 primair.

hij in de periode 1 april 2010 tot en met 4 april 2010 te ‘s-Gravenhage, met een persoon (een meisje) [slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum 3], een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 3], hebbende verdachte
– gestreeld/geaaid over de heup van die [slachtoffer 3] en
– gewreven en geknepen over /in de borsten van die [slachtoffer 3] en
– haar hand over zijn, verdachtes, penis gelegd en vervolgens zich laten aftrekken door die [slachtoffer 3] en
– zijn vinger in de vagina van die [slachtoffer 3] geduwd en gebracht en
– die [slachtoffer 3] getongzoend;

5.
hij op tijdstippen in de periode 1 april 2010 tot en met 9 juni 2010 te ‘s-Gravenhage door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten leeftijdsoverwicht en gezag als coach een persoon, (een meisje) [slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum 3], waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam) van verdachte te dulden te weten:
– ontkleden van zijn boven- en onderlijf en
– het tonen van zijn geslachtsorgaan;

7.
hij op tijdstippen in de periode 08 februari 2007 tot 13 april 2009 in Nederland, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten leeftijdsoverwicht, (een meisje) [slachtoffer 5], geboren op [geboortedatum 5], waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam) te plegen en zodanige handelingen van verdachte te dulden te weten:
– ontkleden van zijn boven- en onderlijf en
– tonen van zijn blote penis (in erectie) en
– ontkleden van haar boven en onderlijf en
– het tonen van haar borsten en
– het betasten van haar vagina;

9.
hij op tijdstippen in de periode 03 juli 2007 tot en met 02 februari 2008 in Nederland, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten leeftijdsoverwicht, (een meisje) [slachtoffer 7], geboren op [geboortedatum 7], waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam) van verdachte te dulden, te weten:
– ontkleden van zijn boven- en onderlijf en
– het tonen van zijn blote penis (in erectie) en
– het aftrekken van zijn penis;

4 De strafbaarheid van de feiten
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.
5 De strafbaarheid van de verdachte
Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.
6 De strafoplegging
6.1
De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 (eerste en tweede cumulatief/alternatief), 2, 3, 4 primair, 5, 6 subsidiair, 7, 8, 9, 10 en 11 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren en als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een behandelverplichting bij (Forensische) psychiatrie De Waag, een contactverbod inzake alle aangeefsters en een verbod tot het uitoefenen van een (on)betaalde functie waarbij hij gezag zou hebben over minderjarigen. Voorts vordert de officier van justitie de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden.
6.2
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf dient te worden opgelegde hoger dan de tijd reeds in voorlopige hechtenis doorgebracht, al dan niet met een voorwaardelijke straf onder de door de reclassering geadviseerde voorwaarden. Daartoe is aangevoerd dat verdachte op een zwakbegaafd niveau functioneert en ten aanzien van de feiten als licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden aangemerkt. Voorts zijn er geen aanwijzingen voor pedofilie en dient mee te wegen dat verdachte het gevoel had dat hij een enigszins gelijkwaardige relatie had met de aangevers, en dat zij ook enigszins welwillend hebben gestaan tegenover hetgeen heeft plaatsgevonden.
6.3
Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.
Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
Verdachte heeft ontucht gepleegd met vijf meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar oud. Hij heeft daarbij een meisje van 11 jaar gevingerd, getongzoend en zich door haar laten aftrekken (leeftijdsverschil 10 jaar). Een meisje van 14 jaar heeft verdachte afgetrokken (leeftijdsverschil 5 jaar) en een meisje van 14-15 is door verdachte getongzoend en heeft hem afgetrokken (leeftijdsverschil 5 jaar). Daarnaast heeft verdachte met vier meisjes (vergaande) webcamseks gehad (leeftijdsverschil 4 tot 10 jaar). Met zijn handelen heeft verdachte de lichamelijke integriteit aangetast en het is niet bevorderlijk geweest voor de seksuele ontwikkeling van de meisjes. De meeste meisjes kijken immers met schaamte terug op hetgeen tussen hen en verdachte is gebeurd. Dit blijkt niet alleen uit de aangiftes van de meisje maar ook uit de slachtofferverklaringen die ter terechtzitting zijn afgelegd. De rechtbank constateert dat enkele van hen verliefd waren op verdachte of zich vereerd voelden door zijn aandacht (‘de oudere stoere jongen van de korfbal’). Dat maakt het handelen van verdachte nog afkeurenswaardiger. De meisjes geloofden in zijn oprechtheid terwijl het hem enkel ging om zijn eigen seksuele lusten.
Verdachte heeft daarnaast ook het vertrouwen dat de ouders van de meisjes in hem als lid/coach bij de korfbalvereniging hadden beschaamd. Alhoewel hij was gewezen op te vrij gedrag richting de jeugdige clubleden en ook gewaarschuwd, onder meer door zijn vader, lijkt slechts het optreden door de politie een einde te hebben gemaakt aan zijn grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het voorgaande klemt temeer nu hij, zo blijkt ook uit de chatgesprekken, op de hoogte was van het strafbare van zijn handelen. De rechtbank wil nog wel aannemen dat verdachte seksueel contact met jonge meisjes is gaan zoeken in een voor hem moeilijke periode, maar hij is hiermee doorgegaan toen hij – zoals hij zelf heeft gezegd – een zeer goede relatie had.
Verdachte is – blijkens een hem betreffend uittreksel uit het documentatieregister d.d. 11 december 2013 – niet eerder voor strafbare feiten veroordeeld. Dit neemt de rechtbank in het voordeel van verdachte mee bij de strafbepaling.
Voorts heeft de rechtbank kennisgenomen van het rapport psychologisch onderzoek van het Diagnostisch Expertise Centrum d.d. 17 maart 2014 en de aanvulling daarop d.d. 10 juni 2014, opgesteld door klinisch psycholoog dr. R.A.R. Bullens.
Hieruit blijkt dat verdachte een totaal IQ van 73 heeft en dat hij in emotioneel opzichte overwegend stabiel, evenwichtig en stressbestendig is. Zijn gedrag lijkt een obsessief karakter te hebben gehad gelet op het hoge aantal contacten dat hij had en de druk die hij op de meisjes heeft uitgeoefend. Verdachte lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en functioneert op een zwakbegaafd niveau, ook ten tijde van de tenlastgelegde feiten. Dit heeft zijn gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van die feiten ten dele beïnvloed. Verdachte is namelijk in verminderde mate in staat situaties te overzien, perspectief te nemen en oplossingen voor problemen te vinden. Zijn bewustzijn daarvan resulteert in een laag zelfbeeld waardoor hij veel bevestiging nodig heeft. Gezien zijn ontwikkelingsleeftijd voelt hij zich beter op zijn gemak bij personen die jonger zijn dan hij. De psycholoog adviseert verdachte als licht verminderd toerekeningsvatbaar aan te merken. Zonder behandeling wordt het recidiverisico op matig ingeschat. Verdachte moet zijn zelfbeeld en copingsvaardigheden versterken. Door middel van psycho-educatie moet verdachte bewust worden gemaakt over de grenzen met minderjarigen, hetgeen kan worden gerealiseerd binnen een bijzondere voorwaarden van een ambulante behandeling bij de forensische polikliniek als De Waag.
De rechtbank neemt de conclusie van de psycholoog over en acht verdachte dan ook licht verminderd toerekeningsvatbaar ten aanzien van de bewezenverklaarde feiten.
Voorts heeft de rechtbank kennisgenomen van het rapport reclasseringsadvies van het Reclassering Nederland d.d. 3 maart 2014, opgesteld door reclasseringswerker M. Naarden. Hierin wordt aangegeven dat verdachte de verantwoordelijkheid van zijn gedrag lijkt te externaliseren, dat hij de omvang en impact van zijn delictsgedrag bagatelliseert en geen empathie toont. Zijn probleembesef/hantering schiet te kort, hij ontkent zijn seksuele motieven en meent dat hij zijn gedrag niet hoeft te veranderden. Zijn behandelingsbereidheid lijkt te zijn ingegeven door sociaal wenselijk gedrag. Na detentie dient verdachte een dagbesteding te hebben om de kans op recidive te verkleinen. Dit is belangrijk voor zijn zelfbeeld, waarbij zijn werk of een andere dagbesteding hem zelfwaardering en waarderingen van anderen biedt. Zijn beperkte leerbaarheid voortkomend uit zijn zwakbegaafdheid en de ontkenning van de seksuele motieven van zijn gedrag zijn een groot risicofactor voor recidive. Als beschermende factoren zijn van belang dat hij geen schulden heeft, er geen sprake is van drugsgebruik, er een steunende relatie is met zijn ouders en zijn behandelingsbereidheid. De kans op recidive wordt desalniettemin op hoog geschat. De reclassering adviseert het opleggen van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een behandelverplichting bij (Forensische) psychiatrie De Waag, een contactverbod inzake alle aangeefsters en een verbod tot het uitoefenen van een (on)betaalde functie waarbij hij gezag zou hebben over minderjarigen.
Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard zich niet aangetrokken te voelen tot jonge meisjes. De consequenties van zijn handelen heeft hij naar eigen zeggen niet voldoende beseft en ook is hij nooit goed doordrongen geweest van het leeftijdsverschil tussen hem en de meisjes. Hij ervoer het contact als gelijkwaardig. Verdachte zegt open te staan voor behandeling en ondergaat reeds behandeling via De Waag, hetgeen hem inzicht heeft gegeven in zijn handelen.
Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden is. De rechtbank komt daarbij tot een fors lagere gevangenisstraf dan de officier van justitie heeft gevorderd, alleen al omdat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van feiten die de officier van justitie bewezen achtte, waaronder het hebben van geslachtsgemeenschap met een minderjarige. Bij het bepalen van de hoogte heeft de rechtbank voorts aansluiting gezocht bij straffen die in enigszins vergelijkbare gevallen is opgelegd. Als bijzondere voorwaarden zal de rechtbank een meldplicht opleggen en een behandelverplichting bij (Forensisch) psychiatrie De Waag, met een proeftijd van drie jaren. De rechtbank ziet geen grond voor oplegging van de door de reclassering aanbevolen en de door de officier van justitie gevorderde contactverboden met de aangevers en het niet mogen uitoefenen van een functie waarbij hij gezag over minderjarigen zou hebben. Uit de rapporten volgt namelijk niet dat verdachte een afwijkende seksuele voorkeur voor minderjarigen (pedofilie) heeft of dat verdachte een (acuut) gevaar zou opleveren voor de aangeefsters dan wel voor minderjarigen. Daarnaast heeft verdachte zelf aangegeven dat hij geen lid meer zal worden van een vereniging met jeugdigen.”

 

< Terug naar Meer informatie ontucht minderjarige/kind
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden