Seksueel corrumperen van kinderen; eigen seksueel gerief vereist

Het enkel de kinderen getuige te laten zijn van SM-handelingen tussen moeder en de vriend, is onvoldoende om te komen tot een bewezenverklaring van het seksueel corrumperen van kinderen. Vereist is namelijk dat de verdachten de kinderen hiervan getuige lieten zijn omdat zij daar zelf seksueel opgewonden van zouden raken. Dit bepaalde de rechtbank Rotterdam in diens uitspraak van 13 november 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9387.

Strafbaarstelling corrumperen van kinderen

Artikel 248d Sr. stelt strafbaar het een kind met ontuchtig oogmerk ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen. Blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 248d Sr. is van dit ontuchtig oogmerk alleen sprake als de verdachte voor zijn eigen seksueel gerief een jeugdige aanwezig laten zijn bij seksuele handelingen, dan wel indien de verdachte beoogt daardoor het kind zodanig te beinvloeden dat dit in de toekomst eerder geneigd zou zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen.

Ontbreken ontuchtig oogmerk

In de hiervoor genoemde uitspraak van de rechtbank Rotterdam werd geoordeeld dat de handelingen weliswaar een sociaal-ethische norm overschreden, maar dat deze handelingen niet strafbaar waren omdat ze niet waren gepleegd met een ontuchtig oogmerk;

“De eerste vraag die de rechtbank voor een bewezenverklaring van het ten laste gelegde ‘seksueel corrumperen van een minderjarige’ moet beantwoorden is of er onder de gegeven omstandigheden sprake is geweest van het ‘ontuchtig oogmerk’ in de zin van artikel 248d van het Wetboek van Strafrecht (Sr)
Artikel 248d Sr stelt strafbaar het een kind met ontuchtig oogmerk ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen. Dit artikel betreft een uitbreiding van de strafbaarstelling van schennis van de eerbaarheid, als bedoeld in artikel 239 Sr, met name ten aanzien van het aanschouwen van seksuele handelingen waarbij een kind na uitnodiging vrijwillig tegenwoordig is. Het strekt tot bescherming van het kind tegen schadelijke invloeden op de persoonlijke en seksuele ontwikkeling. Blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 248d Sr is van dit ‘ontuchtig oogmerk’ sprake als de verdachte voor zijn eigen seksueel gerief een jeugdige aanwezig laat zijn bij seksuele handelingen , dan wel indien de verdachte beoogt daardoor het kind zodanig te beïnvloeden dat dit in de toekomst eerder geneigd zou zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen.
Dochter en zoon (destijds 13 en 10 jaar oud) van verdachte hebben beiden verklaard over de SM-handelingen die verdachte (hun moeder) en haar vriend hebben verricht in hun bijzijn. Verdachte heeft van een groot deel van deze handelingen verklaard dat zij die, met haar vriend, in het bijzijn van de kinderen heeft verricht. Het ging onder andere om:
– het naakt ondersteboven aan het plafond in de takels hangen;
– het naakt aan kettingen en in de handboeien, met een bal in de mond, op de grond te zitten en uit een hondenbak eten;
– het zich met een zweep tegen het naakte lichaam slaan,
hetgeen is gedaan door/bij de vriend van verdachte.

Met het verrichten van deze handelingen in het bijzijn van haar jonge kinderen hebben verdachte en haar medeverdachte, ongeacht hun bedoelingen hiermee, een sociaal-ethische norm overtreden. Kinderen zouden niet met zulke handelingen van volwassenen moeten worden geconfronteerd. Naar het oordeel van de rechtbank kan echter niet wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte dit deed ter bevordering van haar seksuele gerief, dan wel met de bedoeling de kinderen zodanig te beïnvloeden dat deze in de toekomst eerder geneigd zouden zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen.
De verklaring van de dochter, dat moeder tegen haar heeft gezegd, dat als ze zestien was ze maar een keer mee moest gaan naar een SM-club, vindt onvoldoende steun in het dossier. Bovendien kan, naar het oordeel van de rechtbank, daaruit niet worden afgeleid dat de (mede)verdachte hiermee het oogmerk had om in de toekomst ontuchtige handelingen met de kinderen te plegen.”

< Terug naar Meer informatie 'corrumperen kinderen'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden