Memorie van Toelichting bij art. 248d Sr – corrumperen van kinderen

Geplaatst op: 04 februari 2016

Artikel 22 van het Verdrag van Lanzarote verplicht tot het strafbaar stellen van het opzettelijk een kind laten aanschouwen van seksueel misbruik of seksuele handelingen voor seksuele doeleinden. Deze strafbaarstelling beoogt het kind te beschermen tegen schadelijke invloeden op de persoonlijke en seksuele ontwikkeling. In het bijzonder strekt de bepaling tot bescherming tegen gedragingen die tot doel hebben een kind vatbaar te maken voor seksuele uitbuiting of seksueel misbruik. Wanneer een kind voor seksuele doeleinden wordt geconfronteerd met seksueel misbruik of seksuele handelingen, kan een kind toekomstige gedragingen die als ontucht moeten worden aangemerkt, als normaal gaan ervaren. Tegen een dergelijke scheefgroei in de seksuele en persoonlijke ontwikkeling dient een kind te worden beschermd. Voor strafbaarheid is niet vereist dat het kind zelf actief participeert in de seksuele handelingen waarvan hij of zij getuige is. Het met ontuchtig oogmerk confronteren van het kind met seksuele handelingen volstaat.

Lees meer >


SM-handelingen in bijzijn jonge kinderen geen corrumperen van kinderen

Geplaatst op: 07 oktober 2015

Het verrichten van SM-handelingen in het bijzijn van jonge kinderen levert niet het corrumperen van die kinderen op. Hiervoor is namelijk vereist dat de verdachte de kinderen getuige liet zijn van de SM-handelingen ter bevordering van zijn eigen seksueel gerief of dat hij dit deed met de bedoeling de kinderen zodanig te beïnvloeden dat deze in de toekomst eerder geneigd zouden zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, 13 november 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9388. Omdat in die zaak dit oogmerk niet kon worden bewezen volgde vrijspraak:

Lees meer >


Seksueel corrumperen van kinderen; eigen seksueel gerief vereist

Geplaatst op: 22 februari 2015

Het enkel de kinderen getuige te laten zijn van SM-handelingen tussen moeder en de vriend, is onvoldoende om te komen tot een bewezenverklaring van het seksueel corrumperen van kinderen. Vereist is namelijk dat de verdachten de kinderen hiervan getuige lieten zijn omdat zij daar zelf seksueel opgewonden van zouden raken. Dit bepaalde de rechtbank Rotterdam in diens uitspraak van 13 november 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9387.

Lees meer >


Ertoe bewegen dat kind getuige is van seksuele handelingen

Geplaatst op: 15 februari 2015

Artikel 248d Sr stelt strafbaar het een kind met ontuchtig oogmerk ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen. Dit artikel betreft een uitbreiding van de strafbaarstelling van schennis van de eerbaarheid, als bedoeld in artikel 239 Sr, met name ten aanzien van seksuele handelingen waarbij een kind vrijwillig tegenwoordig is. Het bestanddeel ‘ertoe bewegen’ impliceert een actieve gedraging gericht op het brengen van het kind tot het getuige zijn van seksuele handelingen.

Wanneer er voor de seksuele handelingen geen contact is geweest tussen verdachte en slachtoffer kan het bestanddeel ‘ertoe bewegen’ niet worden bewezen, zo volgt ook uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 8 augustus 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:10633

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden