Omstandigheden lagere straf bij sex met minderjarige prostituee

Bij sex met een minderjarige prostituee gaat het allereerst om de vraag of vastgesteld kan worden dat er seksueel contact heeft plaatsgevonden. Als dat bewezen kan worden, dan kan de advocaat enkel nog een strafmaatverweer voeren. Wij zullen bespreken welke verweren wel en geen kans van slagen hebben.

Vrijwilligheid is geen argument

Vrijwilligheid ten aanzien van de prostitutie speelt voor de strafbaarheid weinig tot geen rol. De reden daarvoor is dat een minderjarige onvoldoende in staat is om de gevolgen van een beslissing om zich te prostitueren te overzien. De minderjarige heeft ten aanzien van handelingen als onderhavige geen eigen relevante wil en dient desnoods tegen zichzelf te worden beschermd.

Meegewerkt met politieonderzoek

verdachte heeft zich op eerste uitnodiging bij de politie heeft gemeld. Uit zijn daar afgelegde – bekennende – verklaring en uit zijn verklaring ter terechtzitting blijkt dat hij erg is geschrokken toen hij met de minderjarigheid van het slachtoffer werd geconfronteerd en dat hij deze omstandigheid beslist niet gezocht heeft.

Bij de politie heeft verdachte eerlijk en open verklaard over wat er gebeurd is. Verdachte is zodoende zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gegaan. De door verdachte ter zitting betuigde spijt is op de rechtbank oprecht overgekomen en de rechtbank gaat ervan uit dat verdachte in de toekomst niet opnieuw met politie of justitie in aanraking zal komen.

Omstandigheden inmiddels veranderd

Ook wanneer de persoonlijke omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van destijds, kan dit een grond opleveren voor een strafmaatverweer, bijv.

  • Verdachte was op het moment dat hij op de advertentie in [website] reageerde nog een jonge man, die met wat problemen worstelde nadat zijn relatie op een vervelende manier tot een einde was gekomen. Onder die omstandigheden heeft hij kennelijk onvoldoende nagedacht over zijn beslissing een prostituee te bezoeken en over de omstandigheden waaronder dat prostitueebezoek plaatsvond. Inmiddels is de persoonlijke situatie van verdachte wezenlijk veranderd. Hij heeft is gehuwd en is bezig met het stichten van een gezin. De verlokkingen van [website] behoren tot het verleden. Verdachte heeft zijn vrouw en ouders op de hoogte gesteld van de vervolging en schaamt zich voor toenmalige handelingen.

First offender

Verdachte is niet eerder in aanraking gekomen met justitie.

Op andere wijze gestraft

Ook als een verdachte op een andere wijze al is gestraft, kan dit van invloed zijn op de op te leggen straf, bijv.

  • Verdachte heeft open kaart gespeeld tegenover zijn werkgever en deze heeft gereageerd met een disciplinaire maatregel; een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twee jaar. Deze proeftijd is verstreken en verdachte is nog altijd en naar wederzijdse tevredenheid bij zijn werkgever in dienst. Het feit is inmiddels ruim drie jaar geleden gepleegd.

Niet bewust op zoek gegaan naar minderjarige prostituee
Verdachte is niet bewust op zoek geweest naar een minderjarige prostituee. Hij staat zeer afwijzend tegenover seks met minderjarigen. De omstandigheden waaronder een en ander plaatsvond waren gemoedelijk. Er was geen reden om aan te nemen dat het slachtoffer minderjarig was en dat zij tot prostitutie gedwongen werd. Op de site waarop zij haar diensten aanbood stond als haar leeftijd 19 jaar vermeld. 

 

< Terug naar Meer informatie "sex met minderjarige prostituee"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden